Kaubandus roheliste oli voimalustega. Süsteemne eksport Hiina - EAS

Seetõttu vajavad nii e-kaubanduse kui ka pakiveoturul lahendamist tõsised ja põhimõttelised probleemid: e-kaubanduse mudel ei ole veel täielikult stabiliseerunud ning logistikasektor peab veel kohanema e-kaubanduse nõuete ja vajadustega. Integreeritud üleeuroopalise pakiveoturu juhtimine Euroopa e-kaubanduse tulevikku kujundamises mängivad suurt osa lähitulevikus välja kujunevad veomahud ja logistikavõrgud. Selliseid eeskirju kohaldataks üksnes juhul, kui pooled on otsustanud kohaldada Euroopa ühist müügiõigust. Keskkonnaministeeriumi sõnul ongi plastkandekottidest saanud looduse prahistamise üks sümboleid.

Sissejuhatus E-kaubandust peetakse üldiselt väga oluliseks ELi majanduskasvu ja tööhõivet suurendavaks teguriks[1]. E-kaubandust ja internetipõhiseid teenuseid käsitlevas komisjoni Impulsside kauplemisstrateegiate naide mainitakse internetist ostetud kaupade kättetoimetamist ühena viiest prioriteedist, mis aitaks e-kaubandust Kaupade kättetoimetamise küsimused on e-kaubanduse lihtsustamisel tõepoolest väga olulised ning kättetoimetamine on ka üks põhiteguritest usalduse loomisel müüjate ja ostjate vahel[4].

E-jaemüüjate ja tarbijate vahelised kaubandus- ja majandussuhted hõlmavad keerukaid logistikatoiminguid. Kättetoimetamisprotsessis osaleb mitu ettevõtjat. Kaupade ostmise ja kättetoimetamise viis Euroopas on kiiresti ja põhjalikult muutumas. ELi tarbijad ostavad kaupu üha enam internetist, sageli piiriüleselt, ning seega suureneb vajadus nende ootustele vastava ja sujuvalt toimiva kättetoimetamissüsteemi järele, mis aitaks lihtsustada nende igapäevaelu ning suurendada usaldust e-kaubanduse vastu ja selle pakutavate võimaluste kasutamist[6].

Samuti mõjutab kättetoimetamissüsteemi tõhusus ja taskukohasus väga oluliselt paljude VKEde ärimudelite jätkusuutlikkust ning eelkõige nende võimet oma kliente teenindada. Kuna VKEd on Euroopas innovatsiooni ja majanduskasvu mootoriks,[7] annaks internetist tellitud kaupade üldise kättetoimetamissüsteemi parandamine eeldatavasti väga märkimisväärseid tulemusi majanduskasvu kiirendamisel ja töökohtade loomisel[8].

Paljud uuringud ja jaekaubandussektori aruanded[9] ning samuti rohelise raamatu ettevalmistamise ajal läbi viidud intervjuud sidusrühmadega kinnitavad e-kaubandust ja internetipõhiseid teenuseid käsitlevas komisjoni teatises esitatud kättetoimetamisteenuste analüüsi.

Rohelised investeerimisskeemid

Probleemid toodete Kaubandus roheliste oli voimalustega ja tagastamisel on tarbijate kaks peamist internetiostudega seotud etteheidet[11]. Tarbijate kümne põhiprobleemi hulka kuuluvad ka kättetoimetamata jäänud, rikutud või kaotsi läinud esemed ning kõrged kättetoimetamiskulud, mis kahandavad tarbijate usaldust piiriülese e-kaubanduse vastu.

Tarbijate soov kaupu internetist osta suureneks, kui nad saavad olla kindlad, et ostud jõuavad kohale heas korras ja lubatud tähtajaks ning et ostude tagastamiseks on kehtestatud hõlpsad menetlused[12]. Uute tehnoloogiate suurem kättesaadavus ja kasutamine pakub uusi võimalusi kättetoimetamisteenuste kvaliteedi parandamiseks ja tarbijate rahulolu suurendamiseks. Ka sotsiaalvõrgustike areng on oluliselt mõjutanud tarbijate brändivalikut ja internetioste. Innovatiivsete elektroonilise side vahendite kasutamine e-jaemüüjate, teenuseosutajate ja klientide vahelises suhtluses võib samuti aidata muuta kättetoimetamise ja kaupade tagastamise protsesse tõhusamaks ja mugavamaks ning suurendada tarbijate rahulolu teenuse kvaliteediga.

E-kaubanduse turu sujuvam toimimine on vastastikku kasulik nii tarbijatele ja VKEdele kui ka kõigile e-kaubanduses osalevatele ettevõtjatele ja sektoritele. Rahvusvahelises jaekaubanduses on veo ja kättetoimetamise küsimused veelgi olulisemad.

Kuna üha enam ostetakse kaupu Aasiast ja Vaikse ookeani piirkonnast ning Põhja-Ameerikast ning üha enam Euroopa e-jaemüüjaid püüavad kaupu nendesse piirkondadesse eksportida, on kaubavood kõnealuste piirkondade vahel järsult suurenenud. Seetõttu on veo- ja kättetoimetamisküsimused muutunud veelgi keerukamaks, tõstatavad täiendavaid probleeme ning turvakaalutlusi ja kujutavad endast tõsist probleemi, kuid samuti unikaalset võimalust Euroopa e-kaubanduse arenguks, eelkõige VKEde jaoks[13]. Tulemuslikum pakkide kättetoimetamise ahel ELi e-kaubanduses mõjutab positiivselt Parim binaarne valikute signaalide rakendus mitut poliitikavaldkonda.

Ø Ühtekuuluvus: hästi toimiva kättetoimetamisteenuse pakkumisega kogu Euroopas saaks teha e-kaubanduse hüved kättesaadavaks kõigile kodanikele ja äriühingutele nende suurusest hoolimata.

Ø Tööhõive: tuleks tagada rahuldavad töötingimused pakiveosektoris, Kaubandus roheliste oli voimalustega tegevust iseloomustab suur surve kulude vähendamiseks ja paindlikkuse suurendamiseks. Ø Innovatsioon: tuleks edendada uute infotehnoloogiate laialdast kasutuselevõttu kättetoimetamissüsteemides, mis tooks kohest kasu kõigile kodanikele ja äriühingutele ning mis oleks kohandatud uue sotsiaalmeedia keskkonnaga.

Ø Keskkond: tuleks edendada säästvat arengut ning optimeerida kättetoimetamise logistikat, mis võimaldaks suurendada energiasäästu ning üldiselt vähendada negatiivseid välismõjusid. Ø Euroopa e-jaekaubanduse konkurentsivõime: Euroopa e-jaemüügi ja pakiveosektori tugevustest lähtudes tuleks edendada investeeringuid Euroopa pakiveovõrku, mis seisab silmitsi tõsise rahvusvahelise konkurentsiga. Käesolevas rohelises raamatus vaadeldakse e-kaubanduse ja pakiveoturgude arengut Euroopas, uuritakse, mida on vaja ühtse pakiveoturu loomiseks, analüüsitakse selles protsessis osalejate põhiprobleeme ning tuuakse välja võimalused kättetoimetamisprotsessi tõhustamiseks kodanike ja äriühingute, esmajoones VKEde huvides.

Konsultatsioonide käigus kogutud teabe alusel määrab komisjon Turu praegune olukord ja väljavaated 2. Ka liikmesriikide turgude kaubandusprofiil[14] mõjutab oluliselt pakkide kättetoimetamist[15] ning Euroopa-sisene piiriülene edastamine on tarbijate ja e-jaemüüjate jaoks jätkuvalt probleem[16].

Lisaks saab tõhusa piiriülese kättetoimetamisega toetada uute turuniššide kasvupotentsiaali tänu nn pika saba efektile[17]. E-kaubanduse turu kiire areng nõuab üha uusi innovatiivseid ärilahendusi ja ka tarbijate ootused aina suurenevad. Kaupade kättetoimetamisega seotud vajadused selles sektoris on samuti väga erinevad, kuna sektor hõlmab üha uusi tootesegmente nt raamatud, DVD-plaadid, rõivad, väike- ja koduelektroonika, mööbel, kodumasinad ning tooted erinevad suuresti väärtuselt, kaalult ja pakendi Mida alustada online-kaubanduse. Ka sotsiaalvõrgustikud, kiirsuhtlust võimaldavad IT-lahendused ning nutitelefonide ja muude pihuseadmete lai levik on tõstnud tarbijate ootusi reaalajas saadaval teabel põhinevate lahenduste ja paindlike kättetoimetamisvõimaluste suhtes.

E-jaemüüjad peavad kiiresti tegutsema. Uusi kontseptsioone ja ideid tuleb kiiresti rakendada. Nende äritegevuse elujõulisus ja edukus sõltub logistikasektori võimest toimetada kaup kätte soodsa hinnaga ja mugavalt[18].

Language switcher

See mõjutab eelkõige väiksemaid e-kaubanduse turul tegutsevaid ettevõtjaid, kellel ei ole piisavat mõjukust, et veoettevõtjate hinda oluliselt alla kaubelda, ning kes ei suuda investeerida omaenda logistikavõrku. Keskkonnas, kus olulist rolli mängib mastaabisääst, võib see vähendada väikeettevõtjate võimet konkureerida suuremate e-jaemüüjatega, kuna tarbijad ootavad internetioste tehes üha enam tasuta kättetoimetamist lubavaid pakkumisi[19].

Viimase viie aasta jooksul on posti- ja pisipakkide turu B2C segment e-kaubanduse kasvu mõjul kiiresti suurenenud. Tavapäraselt jaguneb kättetoimetamisturg kiir- ja standardteenuste vahel.

Praegused määratlused[21] aga ei peegelda eri Kaubandus roheliste oli voimalustega liht- kuller- või tähtpost või kättetoimetamine samal päeval, saadetise teekonna jälgimine, kättetoimetamise tõendamine keerukust ja suhtelist tähtsust ega e-kaubanduse sektori tegelikku sisu, mis hõlmab ka pisipakkide väikesed saadetised kaaluga alla 2 kg saatmist. Väikestele ja ebaregulaarsetele klientidele, kellel ei ole piisavat mõjukust, et teenusepakkujate hinda alla kaubelda, pakutakse palju vähem erinevaid kättetoimetamisvõimalusi.

FTI hinnangute kohaselt on riiklike postiettevõtjate avaldatud rahvusvahelise pakiveo hinnad kontota klientidele riigisisese pakiveo hindadest keskmiselt kaks korda kõrgemad. Kuna kõnealustes kohustustes lepiti kokku ammu ende e-kaubanduse sündi, ei ole need mõeldud selle kiiresti areneva sektori praeguste vajaduste täitmiseks.

Kiirkullerteenuste pakkujad on loonud sihtotstarbelised integreeritud võrgustikud, mis võimaldavad neil pakkuda esmaklassilist ettevõtjalt ettevõtjale suunatud B2B teenust kiirus, teekonna jälgimise võimalused. Olles teadlikud e-kaubanduse kasvuga avanevatest võimalustest ja e-kaubanduse ettevõtjate jaoks rahuldavate lahenduste vähesusest, pakuvad kiirkullerteenuste osutajad Euroopas üha aktiivsemalt ka ettevõtjalt tarbijale suunatud teenust.

Nende pakutavad Kaubandus roheliste oli voimalustega ei ole veel kuigi laialt tuntud, eelkõige VKEde hulgas. Kui sellised ettevõtjad oleksid nähtavamad, võiksid need tulevikus üha enam lihtsustada e-jaemüüjate logistikategevust. Sellised ettevõtjad saaksid väikesemahulisi saadetisi koondades pakkuda oma lepingupartneritele ja seeläbi ka klientidele soodsamaid kättetoimetamistingimusi.

Turule on ilmumas ka nišiettevõtjad, kes on välja töötanud erilahendused teatava tootesegmendi jaoks näiteks spetsiaalsed veo- ja kättetoimetamisteenused internetist tellitud rõivaste jaoks.

Kaubandus roheliste oli voimalustega

Lisaks on viimasel ajal ka mõned suuremad e-jaemüüjad üha aktiivsemalt tegutsenud ka logistika ja kättetoimetamise alal ning pakuvad oma logistikateenuseid ka väiksematele e-jaemüüjatele. Mitmes riigis testitakse praegu pakiautomaate lukustatud kapid, kust klient saab paki kätte koodi abil ning nende üldine kasutuselevõtt sõltub sellest, kas need Kaubandus roheliste oli voimalustega tarbijate arvates piisavalt mugavad ning kas sel viisil toimetatakse Kaubandus roheliste oli voimalustega piisavas mahus saadetisi.

Kaubandus roheliste oli voimalustega

Kaugmüügis on traditsiooniliselt kasutusel olnud üleandmispunktide võrgustik tehnoloogilise platvormiga toetatavad poed, kust kliendid võivad oma pakid kätte saada.

Selliseid võrgustikke on ajakohastatud uute infosüsteemidega ning need on alternatiiviks kallimatele kojuveoteenustele.

Otsi kujul

Võrgustike edu sõltub kohalikest eelistustest ja ajalooliselt väljakujunenud tavadest, kuid leidub märke sellest, et need on elujõuline ja paljutõotav alternatiiv muudele e-kaubanduses kasutatavatele kättetoimetamisteenustele.

Uute mudelite loomine ettevõtjatelt tarbijatele suunatud pakiveoteenustele võib nõuda suuri investeeringuid ning nende tegevuse põhjalikku ümberkorraldamist. Tegevus muutub keerukaks aga siis,[27] kui eesmärk on jõuda teatava territooriumi igasse punkti ning saadetiste mahud on samas ebaühtlased ja prognoosimatud.

Paki lõplikuks üleandmiseks pakutakse täiendavaid valikuid, näiteks paki toimetamine kliendile tööle või naabri juurde, suurendades järk-järgult kliendi valikuvõimalusi otsustamisel, kus ja millal ta soovib pakki kätte saada. Välja on töötatud ka mõned uued ärimudelid toodete tagastamisteenuse parandamiseks.

Selliste uute lahenduste käivitamine kulgeb aga aeglaselt ning neid on sageli täiendatud kulukate lisaväärtust suurendavate omadustega, mis ei ole alati vajalikud. Praegu on puudus teenustest, mis võimaldavad lihtsate teekonna jälgimise lahendustega[28] ja soodsa hinnaga[29] kohale toimetada pisipakke. Kättetoimetamisteenused on keerukad ja nende suhtes kohaldatakse arvukaid piiranguid.

Süsteemne eksport Hiina 2020-2021

Tavapäraseid pakiteenuseid Uudiste binaarsed variandid, millega kaasnevad suured piiriülese saatmise kulud ja suure lisaväärtusega algselt ettevõtjalt ettevõtjale suunatud kiirkullerteenuseid ei ole veel kohandatud e-kaubanduse spetsiifiliste vajaduste jaoks.

Postiettevõtjate vaheline koostöö piiriülesel kättetoimetamisel on paranemas, eelkõige Euroopa pakiveo rühma European Parcel Group [30] raames. Siiski kulgeb ainult osa pakivoogudest selle kanali kaudu ning puudub alternatiiv pisipakiteenuste ja mitteprioriteetsete pakkide jaoks. Tegelikult eksisteerib kõrvuti kaks eri maailma, millest üks e-kaubandus toimib turunduspõhimõtete ning teine logistika teatavate tegevusnõuete alusel. Need valdkonnad erinevad äritegevuse ajakava, tausta, IT-süsteemide ja lahenduste kasutuse ja tegevuse tulemusnäitajate poolest.

Seetõttu vajavad nii e-kaubanduse kui ka pakiveoturul lahendamist tõsised ja põhimõttelised probleemid: e-kaubanduse mudel ei ole veel täielikult stabiliseerunud ning logistikasektor peab veel kohanema e-kaubanduse nõuete ja vajadustega. Sellises kiiresti muutuvas keskkonnas on keeruline teha investeerimisvalikuid ja -otsuseid. Põhiprobleemid 3. Samas ootavad nad suuremat selgust ka hindade selguse ja võrreldavuse ning konkurentsi taseme suhtes.

  • Valikud Kaubandus Robinhood Network
  • On voimalus valida, kus tasuta kaubeldakse
  • EL-i liikmesriigid andsid rohelise tule kaubanduskõnelusteks USA-ga | Majandus | ERR
  • Euroopa Liidu liikmesriigid andsid neljapäeval Brüsselile rohelise tule kaubanduskõnelusteks Washingtoniga, teatasid neljapäeval diplomaatilised allikad.
  • Sissejuhatus E-kaubandust peetakse üldiselt väga oluliseks ELi majanduskasvu ja tööhõivet suurendavaks teguriks[1].

Tarbija kui kauba saaja ostuotsust mõjutab oluliselt tasuta või odava kättetoimetamis - ja tagastamis võimaluse olemasolu. Tarbijad Kaubandus roheliste oli voimalustega üha suuremat huvi ka teiste riikide turgude vastu, kuid suureks takistuseks on piiriülese kättetoimetamise keerukus ja läbipaistvuse puudumine. Pakkide saatjana ja eelkõige tellitud kaupade tagastamisel peavad tarbijad tegutsema üsna monopoolsel turul ning internetiostudega rahulolematuse ühe peamise põhjusena mainitakse kättetoimetamise kulukust[32].

Kokkuvõttes mõjutab hinnafaktor piiriülese kättetoimetamisteenuse valikut kõige enam[33]. Kättetoimetamise mugavusele esitatavad nõuded sõltuvad riigist ja tooteliigist. Tarbijaeelistuste uuringud näitavad, et mugavust saab suurendada kogu kättetoimetamisprotsessi lõikes. Näiteks ühe Ühendkuningriigis korraldatud uuringu tulemusena tehti kindlaks kuus peamist tarbijaeelistuste valdkonda: paindlikud kättetoimetamisvõimalused, taskukohased kättetoimetamistasud, paindlikkus tellimuse kättetoimetamise koha valikul, tõhus teavitamine, tellimuste kiire täitmine ja meeldivad kogemused pakkide kojutoomisel[34].

Kaubandus roheliste oli voimalustega

Eriti noorem põlvkond peab aina olulisemaks teabe saamist reaalajas[35]. Nad tahavad kättetoimetamisprotsessiga kursis olla ning eeldavad, et neile pakutakse teekonna jälgimise lahendusi näiteks teavitamine SMSiga [36]. Nad on vägagi teadlikud asjaolust, et kaupade kättetoimetamisel saadud kogemused mõjutavad oluliselt tarbijate tagasisidet, mis omakorda mõjutab nende brändi ja kuvandit.

Nad vajavad rohkem valikuvõimalusi, mida neile saaks pakkuda konkurentsitihedam turg, kus suurem arv ettevõtjaid pakuks eri teenuseid ja kättetoimetamisvõimalusi. Neil võib olla teatavate toodete nt ravimid, värsked tooted või vääriskaubad kättetoimetamisega seotud erivajadusi.

Ent isegi kõige konkurentsitihedamatel turgudel püsib endiselt lõhe turunduspõhise e-kaubanduse ja toimingupõhiste logistikaprotsesside vahel.

  • Muua aktsiaoptsioonid eraettevottele
  • PayPal aktsepteerib binaarseid voimalusi
  • Aruanded | Ressursside paneel
  • Kaspar Kurve 0 Comments Kui Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts peab normaalseks, et kilekotid põletatakse pärast kasutamist kaugküttejaamades ära, siis Eestimaa Roheliste juhatuse liikme Joonas Laksi sõnul ei ole selline tegevus kaugeltki mõttekas.
  • Süsteemne eksport Hiina Sihtgrupp: tehnoloogiatööstused, toidu- ja joogisektor, tarbekaubad ja teenused Süsteemne eksport Hiina koolitusprogrammi sihtrühmaks on eelkõige ettevõtted, kelle jaoks Hiina turg on uus või kes on alles alustanud äritegevusega Hiina suunal.

Logistika on e-jaemüüjate ning eelkõige VKEde tegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks keskse tähtsusega. Taskukohaste ja tõhusate logistikalahenduste leidmine on eriti oluline kaugemates piirkondades tegutsevate VKEde ja mikroettevõtjate jaoks.

Tiheda konkurentsi tingimustes sõltub turuosa saavutamine peamiselt hinnasurvest. VKEd, kes otsivad tuluteenimisvõimalusi piiriülese tegevusega, vajavad integreeritud üleeuroopalist kättetoimetamissüsteemi, mida pole veel loodud. Nad püüavad leida kasvuvõimalusi teiste riikide turgudel, kuid takistuseks saavad piiriülese veo kallim hind, keerukus ja läbipaistvuse puudumine[38].

Suurtel müüjatel on parem positsioon veoettevõtjatelt soodsama hinna ja tingimuste väljakauplemiseks. Üldiselt vajavad nii suured kui ka väikesed e-jaemüüjad, et kättetoimetamisteenused oleksid paindlikumaid, eelkõige vedajate suutlikkuse ja tehnoloogiliste uuenduste poolest. E-jaemüüjatel on eriti raske toime tulla tipphooaegadel, nagu näiteks jõulueelne aeg, kui vedajate suutlikkusest ei tarvitse nõudluse rahuldamiseks piisata.

See on ettevõtjate kasvu ja müügi seisukohast väga oluline probleem, kuna kõnealune periood aitab oluliselt aastakäivet suurendada. Sõltumata sellest, kas nad juhivad logistikatoiminguid ettevõttesiseselt või tellivad selle teenuse allhanke korras, vajavad nad kättetoimetamisteenuste osutajatelt ikka palju rohkem teavet ja suuremat läbipaistvust.

Samuti vajavad nad rohkem ühiselt kokku lepitud näitajaid vedude tulemuslikkuse mõõtmiseks, et kohandada oma ärimudelit reaalajas lahendamist vajavatele vajadustele laovarude juhtimine, maksed, tagastatud kaup.

Nende äritegevuse edasist arengut takistab nende konkreetsetest vajadustest lähtuva kättetoimetamisvõrgustiku puudumine selle asemel, et lihtsalt kohandada traditsioonilist pakiveo või kiirkullerteenuste logistikamudelit. Kasvuvõimaluste ärakasutamiseks on vaja integreeritumat turgu. Tõhusam teabejagamine ja turundustegevust toetavad paindlikumad lahendused võimaldaksid nende tegevust oluliselt tulemuslikumaks muuta.