Maailma Kaubandusorganisatsiooni piirkondlike kaubanduslepingute infosusteem

Kuna maailma kaubandussüsteemi laiendamisel ja tugevdamisel kaasamängivate teemade ning probleemide arv ja iseloom oli ndateks märkimisväärselt laienenud teenused ja investeeringud, põllumajandustoodete kaubanduse reguleerimine, järjest laiemalt kasutusele tulevad mittetariifsed piirangud, intellektuaalomandi kaitse, kaubandustülide lahendamise vajalikkus ning GATT lepingupõhine süsteem osutus liiga nõrgaks, et laienevat kaubandussüsteemi hallata, otsustati Komisjon teeb sellise läbivaatamise esmakordselt kuus kuud pärast meetmete kohaldamise alguskuupäeva ja seejärel iga kaheteistkümne kuu järel; c nende kohta koostatakse kuus kuud pärast nende lõpetamist hindamisaruanne, mis põhineb muu hulgas sidusrühmadelt saadud teabel ja milles analüüsitakse meetmete mõjusust ja toimimist ning tehakse võimalikud järeldused tulevaste meetmete jaoks. OIE — rahvusvaheline episootiate büroo. Kui WTO liige keeldub sellise korra kasutamisest ja esitab apellatsioonkaebuse mittetoimivale WTO apellatsioonikogule, on vaidluse lahendamine sisuliselt blokeeritud. Valitsustevaheline organisatsioon, mis loodi

Üks neist olukordadest on seotud vaidluste lahendamise mehhanismidega, mis on loodud Maailma Kaubandusorganisatsiooni WTO asutamislepinguga ja muude rahvusvaheliste kaubanduslepingutega, sealhulgas piirkondlike või kahepoolsete lepingutega. WTO apellatsioonikogu ei ole võimeline oma ülesandeid täitma alates hetkest, kui alles on jäänud vähem kui kolm WTO apellatsioonikogu liiget.

Teised valdkondlikud rahvusvahelised organisatsioonid ja koostööprogrammid Valige organisatsiooni nime algustäht: A AIMA rahvusvaheline põllumajandusmuuseumite assotsiatsioon loodi Eesti liitus assotsiatsiooniga Loodi aastal ; praeguse nimel all tegutseb alates aastast Tegu on kõige tunnustatuma analüütilise keemia erialaorganisatsiooniga maailmas.

AOAC esmane ülesanne on arendada ülemaailmselt tunnustatud standardeid. Eestit esindab assotsioonis alates B "Baltic Sea Food" — kohaliku toidu turustamisele keskenduv rahvusvaheline koostööprojekt. Alates 1. Projekti eesmärk on töötada välja toimiv ärimudel, mis aitaks piirkondlikel toiduvõrgustikel kohalikke toidutooteid tõhusamalt ja kuluefektiivsemalt turustada.

Lisainfo » BalticBiomass4Value — bioloogilistel ressurssidel põhinevate väärtusahelate potentsiaali kasutamise rahvusvaheline koostööprojekt.

Jaanuarist kuni juunini teevad koostööd kaheksa Läänemere-äärset riiki ning seda rahastatakse programmist Interreg Baltic Sea Region. Lisainfo » C CRP — majandusliku koostöö ja arengu organisatsiooni OECD ühine jätkusuutlikele põllumajandussüsteemidele vajaliku bioloogilise ressursi majandamise uurimise programm.

Programmi peamine eesmärk on parandada teaduslikult põhjendatud teadmisi ning pakkuda asjakohast teaduslikku informatsiooni ja nõuannet loodusvarade säästva kasutusega seotud poliitiliste otsuste tarvis toidu, põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse valdkonnas. Eesti liitus programmiga Rahvusvaheline mittetulundusühing, mis loodi Assotsiatsiooni eesmärk on propageerida ökonoomset loomakasvatust.

Oluline roll on teadus- ja katsetegevusel.

EL dokumendid

EAAP esindab Euroopa loomakasvatuse ja loomakasvatusteaduse huve ning seisab oma liikmesorganisatsioonide huvide eest nii Euroopa kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides. Eesti sai EAAP liikmeks Taimede geneetiliste ressursside säilitamise koordineerimise alal juhtiv organisatsioon Euroopas. Eesti sai programmi liikmeks Valitsustevaheline organisatsioon, mis loodi Organisatsiooni eesmärk on jätkata ja arendada rahvusvahelist koostööd, võitlemaks taime ja taimesaaduste kahjurite vastu ning tõkestamaks nende piiriülest levikut.

From GATT to WTO

EPPO on koostanud standardeid ja andnud välja publikatsioone taimekahjurite, fütosanitaareeskirjade ja taimekaitsetoodete kohta. Eesti sai organisatsiooni liikmeks ERFP — loomsete geneetiliste ressursside Euroopa piirkondlik teabekeskus.

Rahvusvaheline koostöö

ERFP on piirkondlik platvorm, mis loodi aastal eesmärgiga toetada loomsete geneetiliste ressursside in situ ja ex situ säilitamist ja säästvat kasutamist ning hõlbustada FAO loomsete geneetiliste ressursside globaalse tegevuskava rakendamist Euroopas. Alates Eesti sai ERFP liikmeks Komisjoni eesmärk on edendada riigisisest ning rahvusvahelist tegevust suu- ja sõrataudi ennetuse ja tõrje valdkonnas.

Eesti sai komisjoni liikmeks EUPHRESCO taimetervise-alaste teadusuuringute koordineerijate võrgustiku eesmärk on parandada taimetervise alaste teadusuuringute rahastamise koordineeritust ja sellealast koostööd, mis aitab toetada EPPO regioonis taimetervise poliitika rakendamist, valdkonna teadusvõimekuse tõstmist ning riikide teadusuuringute eelarvete tõhusamat kasutamist uuringuteemade ühise rahastamise kaudu. Eestit esindab võrgustikus Maaeluministeerium.

Maailma Kaubandusorganisatsiooni piirkondlike kaubanduslepingute infosusteem

EURAGRI — Euroopa põllumajandusliku uuringu algatus on põllumajandusteaduse valdkonna ühendus, kuhu on koondunud enamik Euroopa edukamaid toidu- ja põllumajanduspoliitikaga ning nendest tulenevate teadusuuringutega tegelevaid poliitilisi ja täidesaatvaid organisatsioone.

EURAGRI töös on oluline roll rahvusvahelisel tasandil toimuvatel mitteametlikel arvamustevahetustel, kus genereeritakse uudseid ideid toidu- ja põllumajandusteaduse valdkondlikuks suunamiseks ning otsitakse võimalusi koostööks ja liikmesriikide teadustöö integreerimiseks. Eesti kuulub algatusse alates EUROFISH-i eesmärgid: arendada kalandust lähtuvalt Bitcoin vaidavad tasuta satoshi hetke- ja tulevikunõudlusest Ida- ja Kesk-Euroopas; abistada liikmesriikide ettevõtteid ning juhendada neid äriplaanide ja projektide ettevalmistamisel; toetada kalanduse ajakohastamist ja tehnilist täiustamist Ida- ja Kesk-Euroopas; edendada liikmete tehnilist ja majanduslikku koostööd kalandussektoris.

Eesti sai organisatsiooniks liikmeks Koondab teravilja ja söödakaubandusega tegelevaid organisatsioone.

Maailma Kaubandusorganisatsiooni piirkondlike kaubanduslepingute infosusteem

Assotsiatsiooni eesmärk on edendada rahvusvahelist teravilja, loomasööda, kaunviljade ja riisi kaubandust ning kaitsta oma liikmesriikide huve.

Eestit esindab organisatsioonis Põllumajandusuuringute Keskus. I ICAR — rahvusvaheline jõudluskontrolli komitee. Rahvusvaheline valitsusväline mittetulundusühing, mis loodi Komitee eesmärk on arendada loomade jõudluskontrolli, töötada välja meetodeid, luua standardeid ja soodustada temaatilise teabe levikut.

Maailma Kaubandusorganisatsiooni piirkondlike kaubanduslepingute infosusteem

Eesti sai komitee liikmeks ICID Maailma Kaubandusorganisatsiooni piirkondlike kaubanduslepingute infosusteem vihmutuse ja drenaaži rahvusvaheline komisjon asutati Komisjon on seadnud endale ülesandeks tõsta toidu ja kiudainetega varustatust kogu maailmas, parandades vee- ja maakasutust ning niisutatud ja kuivendatud maa tootlikkust vee ja keskkonna asjakohase majandamisega ning niisutuse, kuivenduse ja üleujutuse ohjeldamise meetodite rakendamisega.

INTERBULL-i eesmärgiks on veiste rahvusvaheline geneetiline hindamine ning tegevusaladeks on liikmesriikidevahelise suhtluse edendamine, geneetilise hindamise arendamine ja vastavasisulistes teadustöödes osalemine, rahvusvahelise hindamise läbiviimine ning geneetilist hindamist puudutav nõustamine. IPPC — rahvusvaheline taimekaitse konventsioon.

Rahvusvahelise kaubandussüsteemi põhimõtted

Loodi FAO raames 6. Konventsiooni eesmärk on kindlustada ühise ja efektiivse tegevusega taimede ja taimsete saaduste kahjurite sissetoomise ja leviku ärahoidmine. Eesmärgi täitmiseks luuakse taimetervise abinõusid, mida rakendatakse ülemaailmselt harmoniseeritult ja ilma kaubandust tõkestamata. Konventsioon raames luuakse ka rahvusvahelisi fütosanitaarmeetmete standardeid ISPM. Eesti liitus konventsiooniga 7.

  1. Что у нас есть такого, чего они могли бы домогаться.
  2. Представлялось более чем вероятно, что к этому методу ему придется прибегнуть .
  3. Forex Forex View
  4. Оно было голодно.
  5. EL dokumendid - Riigikogu
  6. Muud kiirused FX Variants

ISTA — rahvusvaheline seemnekontrolli assotsiatsioon loodi Assotsiatsiooni esmane prioriteet on luua, vastu võtta ja avaldada standardprotseduure seemneproovide võtmiseks ja katsete tegemiseks ning soodustada nende reeglite ühtset rakendamist, selleks et hinnata rahvusvahelises kaubanduses liikuvaid seemneid. Võeti vastu 3.

Maailma Kaubandusorganisatsiooni piirkondlike kaubanduslepingute infosusteem

Leping võimaldab paremini kaitsta põllumajandustootjate õigusi, sätestades ühtlasi õigused ressursside võrdseks kasutamiseks ning osalemiseks otsustamisprotsessis rahvuslikul tasandil riiklike institutsioonide vahendusel. Eesti ühines lepinguga K "Kalanduse infosüsteemi ülesehitamine ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni piirkondlike kaubanduslepingute infosusteem Ukraina Kalamajandusametile".

EUR-Lex Access to European Union law

Eesti-Ukraina kalandusadministratsioonide pikaajalise koostöö tulemusena algas Eesti on ühinenud skeemidega rahvusvahelises kaubanduses liikuvate heintaimede ja õlikultuuride, teravilja, suhkru- ja söödapeedi seemnete liigiti sertifitseerimiseks ning köögiviljaseemne kontrollimiseks. Eesti sai ühingu liikmeks OIE — rahvusvaheline episootiate büroo. Valitsustevaheline organisatsioon, mis asutati Organisatsioon jälgib loomade nakkushaiguste esinemist kogu maailmas, kogub, analüüsib ja levitab teaduslikku veterinaarmeditsiiniteavet ning tagab kauplemise ohutuse, töötades välja loomade ja loomsete saadustega kauplemise veterinaarnõudeid.

Eesti sai OIE liikmeks P Panta Rhei Euroopa põllumajanduse makseagentuuride platvorm on Euroopa Liidu makseagentuuride infotehnoloogiajuhtide koostööplatvorm, mille eesmärgiks on makseagentuuride arendamine ning info ja kogemuste vahetamine.

Avaleht Rahvusvahelise kaubandussüsteemi põhimõtted Rahvusvahelise kaubandussüsteemi põhimõtted GATTile põhinev kaubandussüsteem oli rajatud neljale lihtsale põhimõttele mis kandusid hiljem edasi WTOsse, kus neid laiendati teenustele ja intellektuaalomandi kaitsele : Esimene reegel — tunnistades, et liikmesriikide jaoks on oluline järgida avatud ja liberaalset kaubanduspoliitikat, lubab neil siiski kaitsta kodumaist tootmist välismaiste konkurentide vastu, tingimusel, et kaitset rakendatakse üksnes tariifide kaudu ning hoitakse madalal tasemel. Seepärast keelab see reegel riikidel kasutada koguselisi piiranguid, v.

Assotsiatsioonil on ka interaktiivne elektroonne koostööplatvorm, kus on võimalik jooksvalt teavet edastada ja küsida. Eesti sai assotsiatsiooni liikmeks U UPOV — rahvusvaheline taimearetajate kaitse ühing. Valitsustevaheline organisatsioon, mille aluseks on 2.

Ühingu eesmärk on tunnustada ja kindlustada uue taimesordi aretajale või tema õigusjärglasele ainuõigus kindlaksmääratud tingimustel. Aretajale antava õiguse efekt seisneb selles, et tema luba on vaja sordi paljundusmaterjali tootmiseks kommertsturustamise eesmärgil, müügiks pakkumiseks või turustamiseks.

Viimati uuendatud: