101 Tehingu saladused. Võlaõigusseadus (lühend - VÕS)

Moskva: Novosti, , lk. Operatiivkoosseisu julge, loominguline ja initsiatiivikas lähenemine ettevalmistatavatele aktiivsetele meetmetele NSVL territooriumilt võimaldab anda kaaluka panuse KGB välisluure töösse NSVL välispoliitiliste, sõjalis-strateegiliste, teaduslik-tehniliste ja rahvamajanduslike huvide tagamisel.

Näiteks seekordne esinumber Eesti Energia pidas Kui kõik ettevõtted oleksid nii kiired, saaks TOP avaldamine olla kevadine sündmus ning normaalsel aastal kajastaks enam-vähem ka ettevõtete väärtust avaldamise ajal. Tänavu, eriliselt ebanormaalsel aastal, küll mitte, sest isegi edetabeli mais kokku saamise korral oleks mõte ikkagi kohe läinud sellele, kui kõvasti koroonakriis ühe või teise ettevõtte väärtust kukutab.

Jutu alguses mainitud ettevõtete kogukäive septembris on üks neist näitajatest, mis lubab mõningast tulevikuoptimismi. See viitab, et kui nüüdseks majandust taas kõvemini rõhuv COVID vaktsiini või kevade mõjul jälle maha surutakse, elavneb majandus kohe. Operatiivse ja ettevaatava majandusinfo senine lipulaev, konjunktuuriinstituudi sektoripõhised baromeetrid ja neid kokku võttev majandususaldusindeks, kinnitavad seda, mida näitavad natuke hiljem laekuvad kuukäibed. Reaalajas tulemused kõlab hästi?

Kõigi ettevõtete arvates ilmselt mitte Muide, kui võrrelda Uues edetabelis on ettevõtete väärtus valdavalt veidi väiksem kui varasema aasta edetabelis.

See 101-aastase pika elu saladus sööb šokolaadi iga päev

Kuula saadet siit: 3. Äripäev Eetris: Trumpi üllatusrünnakust Linnamäe kaitselahinguteni Äripäeva ajakirjanikud Liina Laks, Ken Rohelaan ja Meelis Mandel rääkisid saates Lähis-Ida kriisi mõjust meile, börside algavast aastast, Eesti suletumaks muutumisest ja Eesti meediast.

Tarbijakrediidilepingutes on tõendamiskohustus TsÜS § 86 lg 3 teise lause järgi tühisusele tugineva isiku kasuks ümberpööratud. Samas on tühisusele tugineval isikul võimalik esile tuua asjaolud, mille esinemisel võib soorituste vahe olla heade kommete vastaselt ebaproportsionaalselt tasakaalust väljas ka siis, kui tarbijakrediidilepingu kulukuse määra ja Eesti Panga viimati avaldatud keskmise krediidiasutuste poolt eraisikutele antud tarbimislaenude kulukuse määra vahe on väiksem. Lepinguvabaduse põhimõtet järgides on teisel poolel võimalik aga tõendada, et lepingupooltele ei olnud soorituste väärtuste vahe oluline ning heade kommetega ei ole vastuolus ka selline lepingus kokkulepitud tarbimislaenude kulukuse määr, mis on suurem kui TsÜS § 86 lg 3 teises lauses nimetatud kulukuse määr.

Kuula saadet siit: 4. Investor Toomase tund: seni parima aasta saladus. Ehkki Toomase portfell kerkis mullu rekordiliselt, päris rahule jääda ei saa. Kuula saadet siit: 5.

101 Tehingu saladused

Vladimirov ja polkovnik J. Bondarenko, kes tegutsesid Vladimirovi üldise toimetamise all. Uurijale on see isegi positiivne — tegu ei ole detailirohke ülevaatega operatsioonidest, kus tavaliselt asjad ei lähe täpselt nii nagu soovitud, vaid KGB arusaamaga sellest, kuidas asjad ideaalis käima peaksid. Ühtlasi on see välja antud Omapärane on ka viis, kuidas materjal uurijatele kättesaadavaks on saanud. Weiss Järgmisel kahel päeval ilmus Weissi sulest veel kaks artiklit, millele olid samuti lisatud allikmaterjalid.

Lettuce 101 - Types of Lettuce

Motherland Calling. Kontrollida seda paraku pole võimalik ja ajakirjanik materjali päritolu täpsemalt kommenteerida ei saanud. Weissiga Facebooki messengeris, Võrreldes materjali nii välimuse kui ka sisu poolest teiste kättesaadavate KGB materjalidega SBU arhiivis Ukrainas, võib seda pidada ehtsaks.

Dokumendid ajakirjanikule edastanud teenistuse motiivide üle arutlemiseks ei ole siin õige koht, kuid ajaloost huvitatute huvides on kindlasti, et selline avaldamine jätkuks — operatiivsetest vajadustest lähtuvalt selle materjali omamist saladuses hoida ei ole enam põhjust, küll aga on sellest palju õppida, sh.

Političeskaja razvedka s territorii SSSR.

Kohtulahendite liigitus

Andropova,lk. Peatükk 5. Siin on mõeldud kohalikke esindusi liiduvabariikides KGB, nt. Aktiivsete meetmete meetodid võivad olla erinevad sõltuvalt täidetavatest ülesannetest ja olemasolevatest agentuur-operatiivsetest võimalustest.

Enim levinuteks on desinformatsioon, paljastamine, kompromiteerimine ja spetsiaalne positiivne mõjutamine. Praktikas kasutatakse neid meetodeid tihti üksteisega põimitult, mis suurendab realiseeritavate aktsioonide resultatiivsust.

Desinformatsioon — see 101 Tehingu saladused konspireeritud vastasele väljamõeldud andmete, spetsiaalselt ette valmistatud materjalide ja dokumentide ettesöötmine, et teda eksitada ning viia selliste otsuste ja tegevusteni, mis vastaksid Nõukogude riigi huvidele.

Desinformatsioonimeetmeid kasutatakse imperialismi positsioonide õõnestamiseks maailma erinevates regioonides; imperialistlike riikide, kodanlike poliitiliste parteide ja üksikute poliitikute vastuolude tugevdamiseks, nende positsioonide nõrgestamiseks, aga ka eesmärgiga mõjutada mitte ainult läbirääkimisi poliitilistes küsimustes, vaid ka suurte kaubanduslike tehingute sõlmimisel välisriikide kompaniide ja firmadega jne.

Paljastamist kui aktiivmeetodit kasutatakse avalikustamaks maailma üldsusele või mõne riigi üldsusele salajasi nõukogudevastaseid kavatsusi, agressiivseid plaane ja eesmärke, pahategusid ja muid sarnaseid vaenlase sõjalis-poliitiliste gruppide, riigiasutuste, parteide ja nende liidrite tegevusi, aga ka avalikustamaks imperialistlike riikide õõnestamise plaane sotsialistlike riikide, rahvuslike vabastusliikumiste, progressiivsete režiimide ja demokraatlike jõudude suhtes.

Paljastusoperatsioonid võivad avaldada märkimisväärset mõju välismaal Nõukogude Liidule soodsas suunas formeeruva avaliku arvamuse kujunemisele, aidata kaasa Ameerika-vastaste meeleolude tugevnemisele eri riikides, sõjavastase liikumise tõusule jne. Kompromiteerimist kasutatakse tekitamaks vastasele poliitilis-moraalset kahju; kapitalistlike maade riigiasutuste, poliitiliste organisatsioonide, üksikute riigi- poliitika- avaliku elu, usu ja muude tegelaste ning nõukogudevastaste emigrantide keskuste autoriteedi õõnestamiseks ja positsioonide nõrgestamiseks.

Spetsiaalne positiivne mõjutamine näeb ette NSVL jaoks kasuliku mõju avaldamise valitsustele, parteidele, üksikutele poliitika- riigi- ja avaliku elu tegelastele, äriringkondade esindajatele reeglina luuratava riigi seaduste piires.

Luuret NSVL territooriumilt viivad läbi [KGB] allüksused, mis tegutsevad sellisel mõjutamisel erinevalt Kulla Actite Kauplemine Nõukogude asutustest konspireeritult, kasutades oma agentuur-operatiivseid võimalusi.

Jõududeks, mis organiseerivad ja viivad ellu aktiivseid meetmeid, on luuret NSVL territooriumilt läbi viivate [KGB] allüksuste operatiivtöötajad.

101 Tehingu saladused

Konfidentsiaalsetel kontaktidel ei ole luureohvitseri ees mingeid kohustusi. MITN ; V. KGB Lexicon, lk. Aktiivsete meetmete realiseerimise kanalite valiku õigsus määrab märkimisväärses osas ära planeeritava aktsiooni edukuse. Aktiivmeetmed NSVL territooriumilt, nagu ka KGB residentuuride poolt, viiakse läbi, kasutades peamiselt välismaalastest agente ja usalduslikke kontakte.

Selleks soetatakse, lisaks selle agentuuraparaadi kasutamisele, mis täidab informatsiooni kogumise ülesandeid, spetsiaalselt mõjuagendid, usalduslikud ja operatiivkontaktid, kellel on reeglina üsna 101 Tehingu saladused ja autoriteetne koht välisriikide valitsusasutustes, parlamentides, poliitilistes parteides, ühiskondlikes organisatsioonides, relvajõududes, teadus- kultuuri- või äriringkondades.

Mõju[tamis]agentuur, kasutades luure poolt ette valmistatud teese, võib positiivselt mõjutada luuratavate riikide valitsuste, poliitiliste parteide, ühiskondlike jt. Suurt tähtsust aktiivsete meetmete realiseerimiseks NSVL territooriumilt omab agentuur-operatiivsete positsioonide loomine välismaa diplomaatilistes, konsulaar- kaubandus- jm. Agendid ja usalduslikud kontaktid [neis asutustes] töötavate isikute hulgast on võimelised saatma suunatud informatsiooni desinformatsiooni oma riikide kõige kõrgemate võimuešelonideni, eriti küsimustes, mis puudutavad Nõukogude Liidu välispoliitikat ning seal toimuvaid sisemisi protsesse, aga ka avaldama tõsist mõju suhete arengule nende esindatavate maade ja NSVL vahel.

101 Tehingu saladused

Arvestades rolli ja kohta, mis on Lääne massiteabevahenditel 39 Venekeelne väljend ajakirjanduse kohta. Nende ülesastumised trükipressis, raadios või televisioonis, kasutades meie teese, võivad mõjuda avalikkusele vastase maades NSVL-le soodsas valguses.

101 Tehingu saladused

See agentuuri kategooria võib luure ülesandel viia läbi mõjutusvestlusi valitsusjuhtide, ministrite, parlamendiliikmete, poliitiliste parteide juhtide, töösturite ja finantsistidega. Nõukogude Liidus akrediteeritud välismaa ajakirjanikke, nagu ka muude välismaa esinduste töötajaid, võib kasutada aktiivsete meetmete läbiviimise eesmärgil, loomata nendega agentuur- või usalduslikke suhteid.

Operatiivsete kombinatsioonide teel tagada nende kaudu suunatud informatsiooni või desinformatsiooni ettesöötmise. Efektiivseks vahendiks aktiivsete meetmete realiseerimisel on agendid ja usalduslikud kontaktid usuorganisatsioonide mõjukate esindajate hulgas.

Seda kanalit kasutatakse usuringkondade positiivseks mõjutamiseks sõja ja rahu küsimustes, nende tõmbamiseks 101 Tehingu saladused võtma sõjavastasest liikumisest, Nõukogude Liidu initsiatiivide toetamiseks rahvusvahelisel areenil, aga ka Vatikani õõnestusaktsioonide vastu ja neutraliseerimaks NSVL-le vaenulikke tendentse islamiliikumises.

Eraldi kanalit aktiivsete meetme läbiviimiseks NSVL territooriumilt kujutavad endast välismaa õppurid, kelle hulgas on riigipeade, valitsusjuhtide, poliitiliste parteide ja ühiskondlike organisatsioonide juhtide sugulased või lähikondsed. Huvipakkuv kanal aktiivsete meetmete läbiviimiseks NSVL territooriumilt on ka Nõukogude kodanike sugulussuhted. Agentide ja usaldusisikute kaudu, kes on kontaktis piiri taga elavate sugulastega, saab lükata suunatud informatsiooni ja desinformatsioonimaterjale, mõjutada positiivselt emigrantlikke ringkondi, levitada andmeid, mis kompromiteerivad nõukogudevastaste organisatsioonide ja formeeringute liidreid ja aktiviste.

Tööks nendega kasutatakse lisaks välismaalastest ja Nõukogude kodanikest agentidele ära ka erinevate ametikohtade või ühiskondlike nõukogude esindajaid.

See annab võimaluse viia välismaalasteni suunatud informatsiooni erinevatelt positsioonidelt, kasutades erinevaid argumente, hinnanguid ja nüansse.

101 Tehingu saladused

Sealjuures igaüks, lähtudes Nõukogude luure osavõtul välja töötatud teesidest, kinnitab ja täiendab seda, mis oli välismaalaseni viidud varem. Suunatud informatsioon ja desinformatsioon, mis viidi välismaalaseni vestluste käigus Nõukogude esindajatega, võib leida otsest või kaudset kinnitust spetsiaalselt ette valmistatud publikatsioonidest ja telesaadetest.

Kas võimalik oleks reaalajas TOP 101? Ettevõtjate tahtmise taha jääb rohkem kui tehnoloogia taha

Mõnikord sellised publikatsioonid — eelkõige perifeerses pressis — organiseeritakse juba enne välismaalase kohalesõitu NSVL-i ja need on alguspunktiks vestlusele temaga luuret huvitaval teemal. Välismaalasele, kellel on küllalt kõrge ametialane või ühiskondlik positsioon, organiseeritakse intervjuud ja pressikonverentsid, mille ajal, esitades spetsiaalselt valitud küsimusi, viiakse ta luurele vajalike järelduste ja avaldusteni või suunatakse mingitele Nõukogude Liidule kasulike tegudeni.

Eesmärgiga viia välismaalase kaudu Nõukogude Liidu huvidele vastavat informatsiooni kindlate ringkondadeni piiri taga, organiseeritakse tema NSVL-s viibimise ajal vastavate teadus­asutuste, ettevõtete, näituste jne.

Laialt kasutatakse võimalust organiseerida NSVL territooriumil välismaalasele kohtumisi Nõukogude riigi- ja parteitegelastega, piiri taga kuulsate teadlastega ja teiste isikutega, kelle arvamust välismaalane ei või arvestamata jätta.

EUR-Lex - PCR(01) - EN - EUR-Lex

Olulist tähtsust omab mõjutamise järjepidevus kogu perioodi jooksul, mil välismaalane on NSVL-s, mõjutusmeetodite mitmekesisus, vajalike spetsialistide ja autoriteetide lai valik, välismaalase mõjutamisele vastuvõtlikkuse suurendamisele kaasa aitava atmosfääri loomise tingimuste kättesaadavus. Teatud väljapaistvad välismaa riigi- ja ühiskonnategelased on erinevatel põhjustel huvitatud sidemete arendamisest meie maaga. Tihti on neil realistlikud positsioonid peamistes rahvusvahelistes küsimustes.

Avaldades neile teatud mõju, viies nendeni meie mitteametlikud hinnangud ühtedele või teistele sündmustele ja informatsiooni aktuaalsete probleemide kohta, kallutab luure neid Nõukogude Liidule kasulikele otsustele ja tegudele, meie ideede levitamisele oma ümbruskonnas, avaliku arvamuse kujunemisele, aga ka oma valitsuste, parteide ja organisatsioonide mõjutamisele.

  • See aastase pika elu saladus sööb šokolaadi iga päev - elu
  • Villu Zirnask Foto: Tiit Blaat Osade majandusandmete avaldamise kiiruses on Eesti koroonakriisi ajal teinud suuri edusamme.
  • – Riigi Teataja
  • Aktsiaoptsioonide tehingute maksude arvestus
  • Foto: Raul Mee Nende märksõnadega saab iseloomustada jaanuari esimese nädala kuulatumaid saateid Äripäeva Raadios.
  • Võlaõigusseadus – Riigi Teataja
  • KGB „aktiivmeetmete“ kasutamisest (lk 90–) — Tuna
  • Käesolev dokumendipublikatsioon heidab oluliselt valgust mõjutustegevuse olemusele, kuid selle mõistmiseks on vaja teada tausta.