Bioloogilise mitmekesisuse strateegia naitajad Inglismaal

Selleks koostati spetsiaalsed infolehed ja tegevust alustas praktikute töögrupp. Kõige rohkem säilikuid on kartulist sorti, aretusmaterjali ja vormi, meristeemklooni , millele lisanduvad teised kultuurtaimed: ploomi, õuna-, pirni- ja kirsipuud ning nende pookealused, vaarikas, maasikas, ebaküdoonia, aprikoos, mustsõstar; lilledest krüsanteem, nelk ning mitmed toataimed. Kohalik toodang jõuab tarbijani tunduvalt väärtuslikumana kui teistest maadest transporditud ja kemikaalidega töödeldud kaup. Näiteks ÖST pakkumise kompromisside trade-off hindamine erinevate majandamisalternatiivide puhul või ühte ÖST rühma ehk sünergiasse kuuluvate alade ja konfliktsete trade-off alade kus huvid teatud ÖST vastu vajavad tasakaalustamist ruumilise paiknemise analüüs.

Laadi alla kogu juhendmaterjal PDF Tänapäeval tunnustatakse ökosüsteemiteenuseid kui poliitika ja otsustusprotsesside jaoks olulist kontseptsiooni, kuna see käsitleb terviklikult looduse ja inimeste vahelisi suhteid ning võimaldab adresseerida keskkonna- ja sotsiaal-majanduslike eesmärkide konflikte ja sünergiaid. Kõigepealt mõistsid poliitikud, et ökosüsteemiteenused ehk looduspõhised lahendused nt märgalade kasutamine vee puhastamiseks või üleujutuse ärahoidmiseks võivad olla palju kulutõhusamad kui sama otstarbega tehnilised rajatised Maes et al.

Lisaks võimaldab ökosüsteemiteenuste kontseptsioon trade-off analüüside abil võrrelda konkureerivaid maakasutusviise ning aitab langetada planeeringu- ja arenguotsuseid sektorite, skaalade ja halduspiiride üleselt Fürst et al.

Bioloogilise mitmekesisuse strateegia naitajad Inglismaal Binaarne valik MQ4

Ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni panus erinevatesse poliitikavaldkondadesse Poliitikute huvi ökosüsteemiteenuste vastu tekkis, kui selgus, et globaalset eesmärki peatada elurikkuse kadu Seetõttu rakendatigi ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni esmalt looduskaitsepoliitika tugevdamiseks elurikkuse konventsiooni ja ELi elurikkuse strateegia raames.

Nagu rõhutab Euroopa Komisjon, ei ole ELi elurikkuse strateegia 5. Ökosüsteemiteenuste kaardistamise ja hindamise tulemused võivad toetada loodusvarade jätkusuutlikku kasutamist, looduspõhiste lahenduste väljatöötamist, ruumilist planeerimist ja ka keskkonnaharidust.

Joonis 5.

 1. 5. Ökosüsteemiteenuste kontseptsioon poliitikas ja maakasutuse korraldamisel | LIFE Viva Grass
 2. Еще одно пожелание -- и какой-то механизм, которого он никогда в жизни и в глаза не видел, наполнял комнату спроецированными, но вполне материальными предметами меблировки -- любыми, о каких бы только Олвин ни помыслил.
 3. bioloogilise mitmekesisuse - Inglisekeelne tõlge – Linguee
 4. maainfo »»» tantsupood.ee » EST » Maaelu võrgustikutöö osakond » Maaeluvõrgustik » UUDISED
 5. Вопрос Президента застал его врасплох, но Джезерак быстро овладел .
 6. Странное затемнение зрения теперь стало очевидно: на какой-то момент все окружающее, казалось, до неузнаваемости изменило свои очертания.

ELi elurikkuse strateegia tegevuse 5 tulemuste rakendamine erinevates poliitikavaldkondades Allikas: Maes et al. Looduskaitse- ja elurikkuse poliitika Ökosüsteemiteenused toodi rahvusvahelisse elurikkuse kaitse poliitikasse esmakordselt Seejärel võeti Ökosüsteemiteenuste kaardistamine ja hindamine on üks strateegia kahekümnest tegevusest, mida peavad rakendama kõik ELi liikmesriigid.

Ökosüsteemide ja nende teenuste kaardistamise ja hindamise protsess Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services — MAES suurendab teadmisi ökosüsteemide ja nendega seotud teenuste kohta ning aitab ka kavandada meetmeid ökosüsteemide taastamiseks ja hooldamiseks.

Ökosüsteemiteenuste kaardistamise tulemusi saab rakendada näiteks kaitsealade või rohevõrgustiku hindamisel ja planeerimisel.

Geenipank kui bioloogilise mitmekesisuse varaait

Lisaks näitavad ÖST kaardistamise ja hindamise tulemused ökosüsteemide ja elurikkuse panust inimese heaolusse, mis aitab põhjendada looduskaitsemeetmete olulisust ühiskonnale.

Keskkonnapoliitika Ökosüsteemiteenuste kaardistamise ja hindamise tulemused võivad panustada ka keskkonnapoliitikasse seoses inimtegevusest tulenevate riskide ja mõju hindamisega ökosüsteemidele või inimeste tervisele ning ka seoses erinevate leevendus- või juhtimismeetmete kavandamisega.

Eelkõige on ökosüsteemiteenused otseselt seotud järgmiste keskkonnapoliitika valdkondadega Maes et al, : Veepoliitika: ELi veeressursside haldamisega seotud seadusandluse nt veepoliitika raamdirektiiv, põhjavee direktiiv rakendamine nõuab põhjalikku teavet veeressursside kvaliteedi ja kvantiteedi kohta. ÖST kaardistamise ja hindamise protsess täiendab olemasolevat informatsiooni ja aitab tõhustada kaitset ja haldamist.

EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIK: Uudiskiri - jaanuar 2021

Näiteks annab toitainete säilitamise ja magevee keemilise seisundi säilitamise ÖST kaardistamine otsese sisendi veemajanduskavadesse. Lisaks aitab ÖST kaardistamise ja hindamise protsess seda teavet integreerida ökosüsteemide seisundi laiemasse hindamisse.

1 Ökosüsteemiteenuste kontseptsioon

Kliimapoliitika: Ökosüsteemidel on oluline roll süsiniku sidumisel Senti varud vs binaarsed valikud sellest tulenevalt kliimamuutuse leevendamisel ja selle mõjuga kohanemisel. Seetõttu on hiljutises kliimamuutusega kohanemise poliitika kommunikatsioonis märkimisväärne rõhk looduspõhistel lahendustel. Mitmed reguleerivad ökosüsteemiteenused nt kliimaregulatsioon, veeringe ja veevoolu säilitamine, erosioonikontroll on Bioloogilise mitmekesisuse strateegia naitajad Inglismaal kliimamuutuse leevendamise ja sellega kohanemise meetmete kavandamisel, sh äärmuslike ilmastikuoludega seotud katastroofiriskide vähendamine, üleujutuste ärahoidmine ja ka linnade rohetaristu jahutusvõime.

Samal ajal saab kliimamuutuse mõju hinnata kõigile ÖST kategooriatele.

Bioloogilise mitmekesisuse strateegia naitajad Inglismaal IFRIO TRADE molemad

Merepoliitika: mere- ja rannikuökosüsteemid panustavad inimeste heaolusse mitmel moel, sh toit, töökohad, julgeolek ja ka elukvaliteet ja rekreatsioonivõimalused. ELi peamine instrument mereökosüsteemi kaitseks on merestrateegia raamdirektiiv MSRDmis seab eesmärgiks kõigi Euroopa merede hea keskkonnaseisundi HKS saavutamise aastaks See nõuab liikmesriikidelt mereala seisundi hindamist ja ökosüsteemipõhise lähenemise rakendamist inimtegevuse korraldamisel, tagamaks, et inimtegevuse surve merekeskkonnale ei ohustaks hea keskkonnaseisundi saavutamist Bioloogilise mitmekesisuse strateegia naitajad Inglismaal merest saadavate kaupade ja teenuste kasutamine oleks jätkusuutlik.

Seega on MSRD mereökosüsteemi seisundi hindamiseks kogutavad andmed kooskõlas ÖST kaardistamise ja hindamise protsessiga ja vastupidi — ÖST andmed panustavad survetegurite mõjude hindamisse ja meetmekava rakendamisse hea keskkonnaseisundi saavutamiseks.

Bioloogilise mitmekesisuse strateegia naitajad Inglismaal Kuidas alustada voimalusi kauplemise ZERODHA

Reostuskontroll: Saasteainete leviku tõkestamise meetmed võivad põhineda elustiku või ökosüsteemi puhverdusvõime nt bioloogiline puhastusvõime, filtreerimine, sidumine, salvestamine ja akumulatsioon ja ka voogude reguleerimise võime sh veevoolu säilitamine ja õhuventilatsioon kaardistamisel. Põllumajandus ja maaelu arengu poliitika Põllumajandus ja maaelu areng, sh rohumaade kasutuse planeerimine, on samuti valdkond, kus on palju võimalusi ÖST kontseptsiooni rakendamiseks.

Nende teenuste pakkumine sõltub otseselt majandamisviisist.

5. Ökosüsteemiteenuste kontseptsioon poliitikas ja maakasutuse korraldamisel

Arvatakse, et madala sisendiga ekstensiivsete põllumajandussüsteemide puhul on sõltuvus ökosüsteemiteenuste pakkumisest suurem ja mõju väiksem võrreldes tavapärast kõrge sisendiga intensiivse põllumajandusega.

ÖST pakkumine, mõju ja sõltuvus ökosüsteemiteenustest varieerub ka eri tasanditel — näiteks varustusteenused seonduvad enim talu tasandiga, samal ajal kui elupaikade säilimine, rekreatsioonipotentsiaal ja esteetiline väärtus, veekvaliteet ja kliimaregulatsioon on asjakohasemad maastiku või piirkonna tasandil. Seetõttu on ökosüsteemiteenuste voogude ÖST tegelik kasutus ja nende mitmetasandilisuse mõistmine oluline maapiirkondade ja nendega seotud ökosüsteemiteenuste tõhusaks haldamiseks.

ÖST kaardistamise ja hindamise tulemused võivad panustada ka maaelu poliitika eesmärkidesse ja nendega seotud meetmetesse ÖST pakkumise parandamiseks nt vastavad toetusskeemid.

5.2. Vahendid ja meetodid ÖST rakendamiseks otsustusprotsessides

Näiteks on ÖST taastamine ja säilitamine juba ELi ühise põllumajanduspoliitika maaelu arengu samba üks prioriteete. Metsanduspoliitika Metsaökosüsteemid on maastiku ja elurikkuse oluline element ja annavad ka märkimisväärse panuse inimeste heaolusse. Kui varem keskendus metsamajandus peamiselt puidutootmisele, siis Euroopa Komisjoni poolt septembris avalikustatud ELi uus metsastrateegia pakub välja uue raamistiku, milles metsade ja elurikkuse kaitse ning metsaökosüsteemiteenuste jätkusuutlik kasutamine ja tagamine on adresseeritud.

Strateegia toetab sidusat ja terviklikku lähenemist metsamajanduses, sh: i erinevad metsast saadavad hüved ja teenused; ii sisemised ja välised metsapoliitika küsimused ja iii täielik metsa väärtusahel.

 • Esimesel juhul hoitakse materjali pidevalt optimaalsetes kasvutingimustes, kandes seda aeg-ajalt olenevalt kultuurist nädalate või kuude möödudes uuele toitesegule.
 • mitmekesisus - Inglisekeelne tõlge – Linguee
 • Tööelu - portaal
 • Geenipank kui bioloogilise mitmekesisuse varaait
 • Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid | Riigikantselei

Metsaökosüsteemiteenuste kaardistamine ja hindamine annab tervikliku ja süstemaatilise ülevaate metsaökosüsteemidest ja erinevate survetegurite mõjust Maes at al.

Regionaalpoliitika ja ruumiline planeerimine ÖST pakkumise ja nõudluse hindamine ja ÖST tarne optimeerimine nt rohetaristu või rohevõrgustiku kavandamise ja loomise kaudu võib oluliselt panustada piirkonna või linna arengusse, toetada tulevikuinvesteeringuid puudutavate otsuste langetamist, edendada töökohti ja majanduse arengut. Lisaks pakub ÖST hindamise ja kaardistamise tulemuste kasutamine ruumilises planeerimises rohkem võimalusi keskkonnakaalutluste arvessevõtmiseks maakasutuse muutmisel või korraldamisel nt rakendades ÖST kontseptsiooni strateegilisel mõju hindamisel.

ÖST kaardistamine ja hindamine on planeerimise ja otsustusprotsesside toena riiklikust kohaliku tasandini kasutusel juba mitmes ELi riigis. Näiteks Soomes on paljudes piirkondlikes ja kohalikes arengukavades ja planeeringutes seatud eesmärgiks laiendada, taastada või luua ökosüsteeme ja nendega seotud teenuseid. ÖST kaardistamine on sisse viidud ka Euroopa merealade ruumilisse planeerimisse nt Lätis ja Rootsishindamaks kasutuspotentsiaali ja ka võimalikku mõju mereökosüsteemile.

Ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni saab rakendada ka maastikuplaneerimises, mille eesmärk on maastike ja nendega seotud teenuste laiendamine, taastamine või loomine. Selle näiteks on Saksamaa maastikuplaneerimine, mis Bioloogilise mitmekesisuse strateegia naitajad Inglismaal maastiku praeguse olukorra sh maastiku funktsioonide ja inimeste vajaduste rahuldamise võime analüüsi.

DisplayLogo

Ökosüsteemiteenuste kaardistamise ja hindamise panuse ruumilisse planeerimisse võib kokku võtta järgnevalt Albert et al. Siiski tuleb meeles pidada, et edukaks ökosüsteemiteenuste kaardistamise ja hindamise integreerimiseks ruumilisse planeerimisse tuleb arvesse võtta etteantud aja- ja rahalisi piiranguid ning ka kasutajate ja otsustajate vajadusi ja huve. Ökosüsteemiteenuste kaardistamise detailsusaste, kasutatavad meetodid ja indikaatorid sõltuvad planeeringu eesmärgist ja konkreetse planeerimisinstrumendi seadusjärgsetest nõuetest.

Otsustajaid ja avalikkust tuleb informeerida ka hindamistulemuste määramatusest. Vahendid ja meetodid ÖST rakendamiseks otsustusprotsessides 5. Trendianalüüs ja looduskapitali arvestus Trendianalüüsi kasutatakse tavaliselt poliitilistes protsessides nii poliitikaeesmärkide sihtide seadmiseks kui ka poliitikate elluviimise ja mõjude seiramiseks.

Laadi alla kogu juhendmaterjal PDF Tänapäeval tunnustatakse ökosüsteemiteenuseid kui poliitika ja otsustusprotsesside jaoks olulist kontseptsiooni, kuna see käsitleb terviklikult looduse ja inimeste vahelisi suhteid ning võimaldab adresseerida keskkonna- ja sotsiaal-majanduslike eesmärkide konflikte ja sünergiaid.

Trendianalüüsi rakendamine ökosüsteemide erinevate komponentide ja nendega seotud teenuste puhul võib aidata mõista mineviku- ja praeguseid arenguid ning ka ökosüsteemide võimalikku tulevikku. Seega võimaldab trendianalüüs paremini koostada ja kirjeldada ökosüsteemide arengu tulevikustsenaariume Guerra et al Nagu eelpool kirjeldatud, võivad ÖST hindamistulemused ja trendianalüüs anda olulist informatsiooni ELi poliitikate rakendamiseks nt looduskaitse, kliimamuutuse, veemajanduse või merekaitse valdkondades ja ka ÖST kasutamisel põhinevate valdkondade nt põllumajandus, metsandus, kalandus jne mõju hindamiseks.

Bioloogilise mitmekesisuse strateegia naitajad Inglismaal Ettevotte tasandi strateegia mitmekesistamise ppt

Selleks on aga vaja ÖST hindamistulemuste võrreldavaid aegridasid, mida enamikel riikidel hetkel ei ole. See sisaldab samm-sammult lähenemist, mis algab biofüüsikalise aluse rajamisest järgnevatele hindamise sammudele.

Sellise biofüüsikalise aluse jaoks on vaja selgelt kategoriseeritud ja struktureeritud ruumilisi sisendandmeid Maes et al. Nüüdseks on mitmed ELi liikmesriigid alustanud oma looduskapitali arvepidamise väljatöötamisega. Stsenaariumanalüüs Stsenaariumi võib defineerida võimaliku tulevikuolukorra kirjeldusena, sh selle olukorrani viiva tee sündmuste jada kirjeldus.

Stsenaariumide eesmärk ei ole tuleviku täielik kirjeldamine, vaid pigem võimaliku tuleviku kesksete elementide esiletõstmine ja tähelepanu juhtimine peamistele tulevikuarenguid mõjutavatele teguritele. Paljud stsenaariumianalüütikud rõhutavad, et stsenaariumid on hüpoteetilised konstruktsioonid, mis ei pruugi kirjeldada tegelikkust Schoemaker, Siiski rakendatakse stsenaariume toetava instrumendina poliitikate kujundamisel ja otsustusprotsessides Schoemaker, ; Guerra et al.

Stsenaariumanalüüsi on tulemuslikult kasutatud paljudes kohalikes uuringutes ja ka riiklikes, regionaalsetes ja globaalsetes hinnangutes, mille eesmärk on välja selgitada, kuidas erinevad maakasutus- või juhtimisviisid mõjutavad ökosüsteemiteenuste pakkumist.

ISSN - Footer

Näiteks ÖST pakkumise kompromisside trade-off hindamine erinevate majandamisalternatiivide puhul või ühte ÖST rühma ehk sünergiasse kuuluvate alade ja konfliktsete trade-off alade kus huvid teatud ÖST vastu vajavad tasakaalustamist ruumilise paiknemise analüüs. Stsenaariumide koostamine ja analüüs jaguneb kolmeks põhietapiks Guerra et al. Selle etapi tulemuseks võib olla mitu võimalikku stsenaariumi. Neid muutujaid saab siis kasutada sisendina mudelites, mis seostavad need muutused keskkonna muutustega või mõjudega elurikkusele ja ökosüsteemiteenustele.

Kolmas etapp: Mudelite tulemuste analüüs ja poliitiliste variantide sõnastamine, vältimaks ebasoovitavaid arenguid. IPBES elurikkuse ja ÖST stsenaariumide ning mudelite metodoloogiline hinnang näitab, kuidas eri tüüpi stsenaariume ja modelleerimist saab kasutada poliitilise tsükli põhietappides, sh agenda seadmisel, poliitika kujundamisel, elluviimisel ja tulemuslikkuse hindamisel joonis 5.

Eri tüüpi stsenaariumid ja nende rakendatavus poliitika kujundamisel ja elluviimisel. Allikas: IPBES, Bioloogilise mitmekesisuse strateegia naitajad Inglismaal võivad uurivad stsenaariumid olla abiks probleemi määratlemisel ja agenda seadmisel, samal ajal kui sekkumisstsenaariume, mis hindavad alternatiivseid poliitika- või juhtimislahendusi, saab kasutada poliitika kujundamisel ja rakendamisel.

IPBES hinnangu kohaselt kasutatakse uurivaid stsenaariume enamasti globaalsel, regionaalsel ja riiklikul tasandil ning sekkumisstsenariume peamiselt riikliku ja kohaliku tasandi otsustusprotsessides. Mõju hindamine Mõju hindamise eesmärk on kindlaks teha kavandatavate tegevuste tagajärjed, toetamaks otsuste tegemist. ÖST kaardistamise ja hindamise tulemusi saab kasutada erinevates mõju hindamise menetlustes nt planeeringudokumentide strateegiline mõju hindamine või arendusprojektide keskkonnamõju hindamineet võtta mõju hindamisel lisaks keskkonnakaalutlustele arvesse ka muid inimeste heaoluga seotud aspekte.

Selles etapis on ka vajalik mõista tegevuse mõjuala ning ökosüsteemiteenuste tekkimise ja kasutamise alade ruumilisi seoseid. Konsultatsioonid: ÖST kaardid aitavad fokusseerida huvirühmade arutelusid ja kaasamist, sh kaasav kaardistamine, mis annab infot selle kohta, kuidas erinevad kasusaajate rühmad tajuvad ja hindavad ökosüsteemiteenuseid.

Konsultatsioonifaasi tulemusi saab kasutada alternatiivsete lahenduste väljatöötamisel, teatud tegevuste keelualade või eelisalade määratlemisel. Alternatiivsete lahenduste mõjude hindamine: ÖST pakkumise ruumiline analüüs võimaldab välja selgitada mõju konkreetsetele kasusaajatele ja analüüsida kompromisse trade-off. Leevendusmeetmete väljapakkumine: ÖST kaardid võimaldavad leida tõhusamaid leevendusmeetmeid, tuues kokku keskkonna- ja sotsiaalsed aspektid. Integreeritud lähenemised ökosüsteemiteenuste rakendamiseks otsustusprotsessides Tõenäoliselt on ÖST kontseptsiooni kõige väärtuslikum panus poliitikasse ja otsustusprotsessidesse seotud selle tervikliku arusaamaga inimeste ja looduse vahelistest seostest, mis võimaldab addresseerida võistlevate maa- ja ressursikasutusviiside vahelisi kompromisse ning ka looduskaitse ja sotsiaal-majanduslike huvide vahelisi konflikte.

Seega saab ökosüsteemiteenuseid kasutada mitte ainult üksikus poliitika või planeeringu kontekstis, vaid ka konkureerivate planeeringu- või poliitikaeesmärkide võrdlemiseks ja parimate lahenduste leidmiseks kompromisside puhul.

Linguee Apps

Selline terviklik lähenemine nõuab süsteemset mõtlemist ning sotsiaal-ökoloogiliste süsteemide keerukate seoste ja tagasisidemehhanismide mõistmist, et jõuda terviklike lahendusteni Liu et al.

See käsitleb ka planeerimise ja poliitika olulist küsimust — kuidas määratleda mõistlikud süsteemipiirid, et kaasata asjaomased otsustajad, tagamaks ökosüsteemiprotsesside ja nende paljude ajaliste ja ruumiliste tasandite piisav arvessevõtmine. See seostub olemasolevate planeerimissüsteemide üldise probleemi või piiranguga — kavad ja poliitikad arvestavad enamasti administratiivsete piiridega, kuid ÖST pakkumine ja nõudlus on seotud biofüüsikaliste või sotsiaalsete aspektidega.

Kirjeldatud ÖST seose raamistik annab ühtse aluse ja vahendid poliitikate, ruumilise planeerimise ja maakasutuse seostamiseks joonis 5.

ÖST seos ehk seos erinevate poliitikavaldkondade, ruumilise planeerimise, maakasutuse ja ökosüsteemiteenuste vahel Allikas: kohandatud Fürst et al. ÖST lähenemise rakendamist keskkonnamõju hindamise menetlustes kirjeldasime eespool.

Leia rohkem keskkonnahoiu teemalisi projekte meie projektinäidete andmebaasist. Tutvu ka teiste huvitavate IKT teemaliste projektidega projektinäidete andmebaasis. Soome arukaima küla valimine Soome Arukaima küla konkurssile, mida korraldab Soome riiklik maaeluvõrgustik Maaseutu. Euroopa maaelu arengu võrgustiku kontaktpunkt ootab ilusaid pilte ja inspireerivaid tsitaate, mis aitaksid Sündmuse tarbeks valmib eriväljaanne, mis näitab võrgustumise tegevusi läbi nende silmade ja hääle, kes juhivad võrgustikke edasi ka tulevikus.

Turumehhanisme kasutatakse juhtimisvahenditena, et saavutada sidusust poliitiliste ja ühiskondlike eesmärkide ning maaomanike huvide vahel. Turumehhanismide abil saab edendada näiteks reguleerivaid või kultuuriteenuseid, kasutades neid lisaväärtusena toodete Bitcoin binaarne valikud. Turumehhanismid võivad ka tugevdada erinevate maakasutajate vahelist koostööd Fürst et al. Otsesed meetmed, mida võib kasutada ÖST pakkumisvõime mõjutamiseks poliitilisel tasandil, on rahastusskeemid, nagu näiteks otsesed või kaudsed ÜPP toetused, millega saab mõjutada maakasutuse intensiivsust või rohetaristu arendamist.

Lisaks nõuavad õigusaktid mis on kehtestatud nt loodusdirektiivi, veepoliitika raamdirektiivi või merestrateegia raamdirektiivi alusel ELi elurikkuse ja ÖST eesmärkidega arvestamist ruumilises planeerimises.

Ruumilises planeerimises täidetakse nede õigusaktide nõudeid, määrates prioriteetsed Bioloogilise mitmekesisuse strateegia naitajad Inglismaal kas teatud ökosüsteemi funktsioonidele nt kaitse üleujutuste eest või maakasutustüüpidele. Paradigma muutus ruumilises planeerimises — määrata alasid teatud ökosüsteemiteenuste või ökosüsteemi sidususe tagamiseks — muudaks maakasutusmustrite kujundamise ruumilises planeerimises terviklikumaks, mis parandaks ÖST potentsiaali ja annaks poliitikutele, planeerijatele ja maahooldajatele ühtse aluse otsuste langetamiseks Fürst et al.

Täiendavat lugemist: Albert, C. Application of ecosystem services in spatial planning.