Impordi kauplemise toetussusteem,

Esmase prioriteedina kaardistab komisjon selle, mida tuleb teha usaldusväärse väljumisstrateegia väljatöötamiseks, finantssüsteemi reformi jätkamiseks, eelarve konsolideerimiseks pikaajalise majanduskasvu tagamise eesmärgil ning kooskõlastamise tugevdamiseks majandus- ja rahaliidu raames. Vastavalt suurtootjatel 20,7 ja väiketootjatel 38,0. Euroopa peab tegema selge, kuid raske valiku. Seega on neil selliste toodete arendamiseks ja tarnimiseks vajalikud seadmed ja oskusteave ning nad on sageli eelkvalifitseeritud tarnijad. Sel juhul on tema tegelikuks avatud tarnijaks võrguettevõtja ning seadusemuudatusega kehtestataksegi reeglid sellise avatud tarne osutamiseks. In so doing, our exit from the crisis must be the point of entry into a new economy.

Riigi kaupade konkurentsivõime hindamisel tuleb arvestada nii sisemaiseid tegureid, mis on seotud eelkõige tootlikkusega kodumaal ja kulutustega tootmiseks ning vahetuskursi muutusest tingitud mõju ekspordi konkurentsivõimele kui ka muutuvaid tingimusi sihtriigis. Samas on Venemaale suunatud ekspordi osakaal muutunud põllumajandussaaduste osas 37,5 protsendilt 25,2 protsendini. Venemaa päritoluga impordi osakaal muutus 5,0 protsendilt 2,3 protsendile.

Arvutustes ilmutatud suhtelise eelise leidmisel on toetutud Eesti Statistikaameti ja FAO poolt kogutud väliskaubandusstatistikale. Arvutustes on aluseks võetud põhieksport ja import. Põhikaubandussüsteemi kohaselt ei lähe kaubandusstatistika arvestusse taasväljavedu tolliladudest. Vaatlusaluseks ajavahemikuks on kuni EMÜ Majandus- ja sotsiaalinstituut 7 8 Põllumajandussaaduste ja toidukaupade ekspordi mahtusid peamistesse sihtriikidesse iseloomustab joonis 1.

Vaatlusalusel perioodil on suurenenud ekspordimahud kõigisse olulisematesse sihtriikidesse. Oluliselt on suurenenud Venemaa olulisus põllumajandussaaduste ja toidukaupade ekspordi sihtriigina.

Eksport peamistesse partnerriikidesse,miljonites kroonides Allikas: ESA Põllumajandussaaduste impordi mahtusid peamistesse sihtriikidesse iseloomustab joonis 1.

 • Igapaevane koikumise kauplemise strateegiad
 • Элвин медленно возвращался через зеркальный зал, разум его все еще был полон ночью и звездами.
 • Вполне готов, - ответил Элвин, и тон его голоса заставил Серанис пристально взглянуть на .

Vaatlusalusel perioodil on oluliselt suurenenud Venemaa Läti ja Leedu osatähtsus impordis. Põllumajandussaaduste ja toidukaupade kogueksporti ja koguimporti peamistesse partnerriikidesse aastatel iseloomustab kokkuvõtvalt joonis 1. Vaatlusalusel perioodil on kõige suuremad muutused kauplemise bilansis olnud Venemaaga kauplemisel. Teiste olulisemate kaubanduspartneritega kauplemisel ei ole vaatlusalusel perioodil ekspordi ja impordi bilansis olulisi muutusi aset leidnud. Kaubanduse maht on suurenenud nii ekspordi kui impordi suunal Venemaa eksport Venemaa import Läti eksport Läti import Leedu eksport Leedu import Soome eksport Soome import Saksamaa eksport Saksamaa import Joonis 1.

Kogueksport ja import peamiste partnerriikidega,miljonites kroonides Allikas: ESA Vaatlusalusel perioodil on arvestatavalt suurenenud jookide veed ja alkoholi osatähtsus Eesti ekspordis. Samuti Impordi kauplemise toetussusteem piimatoodete ja teravilja ekspordimahud suurenenud suhteliselt kiiremini. Ekspordimahu muutumist olulisemate põllumajandussaaduste ja toiduainete osas iseloomustab joonis 1.

EMÜ Majandus- ja sotsiaalinstituut 9 Impordi kauplemise toetussusteem Kalad ja vähilaadsed, molluskid ja muud veeselgrootud Piim ja piimatooted; linnumunad; naturaalne mesi; Teravili Mitmesugused toidukaubad Lihast, kalast, vähilaadsetest, molluskitest ja muudest veeselgrootutest tooted Joogid veedalkohol ja äädikas Joonis 1. Muutunud on nii Eesti kaupade konkurentsivõime välisturgudel kui ka väliskaubanduse struktuur.

Eesti integreerumine maailmamajandusse ja liitumine Euroopa Liiduga on muutnud oluliseks Eesti põllumajanduse konkurentsivõime analüüsimise läbi väliskaubanduse struktuuri uurimise. Eesmärgiks on analüüsida turu avanemise mõju põllumajandussaaduste ja toiduainetega kauplemisele.

Uurimus esitab mõningaid esialgseid tulemusi suhtelist eelist iseloomustavatest teguritest Eesti väliskaubanduses põllumajandussaaduste ja toiduainete osas Kõigis arvutustes ilmutatud suhtelise eelise leidmisel on toetutud Eesti Statistikaameti ja Toitlustus- ja Põllumajandusorganisatsiooni FAO poolt kogutud väliskaubandusstatistikale.

Vaatlusaluseks ajavahemikuks on kuni Järgnevates tabelites on summeeritud ilmutatud suhtelise eelise indeksid kaubagruppide lõikes ajavahemikus Positiivse RCA 2 väärtusega kaubajaotusteks kauplemisel Venemaaga aastal on piim ja piimatooted, lihast ja kalast tooted ning joogid. Vaatlusaluse perioodi jooksul on vaid ühe kaubajaotuse - joogid veedalkohol ja äädikas - ilmutatud suhtelise eelise indeks muutunud positiivseks. Kaubanduses Venemaaga tabel 1. Seega saab öelda, et Eesti kaupade konkurentsivõime Venemaa turul on suurenenud.

EUR-Lex Access to European Union law

Seda väljendab ka ekspordi absoluutmahu suurenemine. Käesolev käsitlus lähtub aasta andmetest ja ei võta arvesse nda aasta poliitilise kriisi võimalikke mõjusid, mis vajavad detailsemat käsitlemist.

Impordi kauplemise toetussusteem

Tabel 1. Teravili -6,,07 0,,99 Lihast, kalast, 6,18 3,48 5,40 6,58 6,21 5,31 4,44 2,60 vähilaadsetest, molluskitest ja muudest veeselgrootutest tooted Mitmesugused -0,73 0,,69 0,,06 toidukaubad Joogid veedalkohol ja äädikas -0,65 0,,98 1,45 1,44 1,65 1,57 Kauplemisel Lätiga tabel 1.

Kauplemisel Leeduga tabel 1. Teravili -3,64 0,,,01 Lihast, kalast, 4,50 1,52 1,55 1,82 1,94 0,40 0,02 vähilaadsetest, molluskitest ja muudest veeselgrootutest tooted Mitmesugused -0,83 0,28 0,55 0,,05 0,22 0,33 toidukaubad Joogid veedalkohol ja äädikas 0,93 0,49 0,,05 0,65 0,51 1,06 EMÜ Majandus- ja sotsiaalinstituut 11 12 Tabel 1. Teravili -0,95 0,91 0,,,94 Lihast, kalast, 4,43 2,22 1,35 1,15 0,,55 vähilaadsetest, molluskitest ja muudest veeselgrootutest tooted Mitmesugused -0,,,13 0,,28 toidukaubad Joogid veedalkohol ja äädikas 2,90 0,51 2,00 1,57 1,04 1,53 1,61 1,41 Kuivõrd RCA 2 indeks väljendab eelkõige kaubanduse suhtelist edukust võrreldes kogukaubandusega, saab väita, et kauplemisel Soome ja Saksamaaga tabelid 1.

Teravili -1,,60 1,99 0,56 1,18 Lihast, kalast, vähilaadsetest, 2,92 2,14 2,46 2,45 2,13 1,92 1,91 1,91 molluskitest ja muudest veeselgrootutest tooted Mitmesugused -1,,,,07 0,13 toidukaubad Joogid veedalkohol ja äädikas -1,04 0,,46 0,32 0,28 0,07 0,13 EMÜ Majandus- ja sotsiaalinstituut 12 13 Tabel 1.

Teravili -1,,79 1,,50 1,92 2,05 Lihast, kalast, 2,71 2,60 2,29 2,16 2,15 1,68 1,25 0,46 vähilaadsetest, molluskitest ja muudest veeselgrootutest tooted Mitmesugused -7,,,,70 toidukaubad Joogid veedalkohol ja äädikas -2,,,,02 Hinnates ilmutatud suhtelise eelise indeksi muutumist tuleb teha vahet suurte ja väikeste riikide vahel.

Suurte riikide puhul on oodatavalt erinevused ilmutatud suhtelise eelise indeksi osas väiksemad Parim aeg paeva muumiseks aktsiaoptsioonide muumiseks väikeste riikide puhul. Seda põhjustab suurte riikide suurem siseturg, mis võimaldab toota suuremat kaupade nomenklatuuri kodumaal.

Erinevused ilmutatud suhtelise eelise indeksi väärtuse osas ei tulene Impordi kauplemise toetussusteem ainult riigi suurusest vaid ka riigi arengutasemest. Tehnoloogiliselt madalamalt arenenud riigid, kus spetsialiseerutakse enam töömahukale tootmisele, peavad importima tehnoloogiliselt keerulisemaid tooteid kõrgemalt arenenud riikidest. Kauplemisel põllumajandussaadustega ja toiduainetega avaldavad olulist mõju ka klimaatilised tingimused ning riikides kasutatavad toetussüsteemid.

EMÜ Majandus- ja sotsiaalinstituut 13 14 Iseloomustamaks ekspordi edukust rahvusvahelises kontekstis vaatame suhtelise ekspordi Impordi kauplemise toetussusteem indeksi RXA muutumist ajas.

Jõustub: Sätestatakse, et põhivõrguettevõtja ei või samal ajal olla jaotusvõrguettevõtja ega kuuluda ühte kontserni ettevõtjaga, kes tegutseb elektrienergia tootmise või müügiga seotud tegevusaladel. Edaspidi ei ole vaja tegevusluba elektrienergia impordiks, välja arvatud elektrienergia impordiks süsteemihalduri poolt, samuti elektrienergia müügiks, kui tootja müüb tegevusloa alusel toodetud elektrienergiat teisele elektriettevõtjale või tootjaga ühte kontserni kuuluvale ettevõtjale või elektribörsil.

Järgnevad arvutused tuginevad Toitlustus- ja Põllumajandusorganisatsiooni FAO poolt kogutud väliskaubandusstatistikale. Võrreldud on Eesti, Läti ja Leedu kaubanduse edukust teravilja eksportimisel lähtuvalt Euroopa Liidu joonis 1.

Impordi kauplemise toetussusteem

Kui vastava indeksi väärtus on suurem kui üks, on riik olnud edukas eksportija võrreldes Maailma ka ELi ekspordiga ning kui vastava indeksi väärtus jääb alla ühe on riik olnud vähemedukas eksportija võrreldes Maailma ka ELi ekspordiga. Seega väljendab kaubandus suhtelist mahajäämust teraviljaga kauplemisel. Samuti on näha, et Läti ja Leedu on olnud Edukamad teravilja eksportijad kui Eesti, omades ka suhtelist eelist teravilja eksportimisel.

Saab välja tuua, et Läti ja Leedu on osutunud suhteliselt vähem edukateks piima eksportijateks kui Eesti.

Microsoft Word - PM aruanne aprill doc - PDF Tasuta allalaadimine

Vaid aastatel ja Euroopa Liiduga liitumise aastal osutub liha eksport suhteliselt edukamaks võrreldes põllumajandussaaduste eksporti tervikuna. Pingutamine ei ole protsess, mida kohaldatakse üksnes asjaomase tooteliigi suhtes, kuna seda kasutatakse ka muude alumiiniumist lehtvaltstoode kategooriate puhul, nagu soojusvahetites kasutamiseks mõeldud alumiiniumist lehtvaltstooted.

Need tooted kuuluvad uurimisaluse toote määratluse alla, kuna neil on samad füüsikalised, keemilised ja tehnilised põhiomadused. Asjaolu, et Hiina tootjad kasutavad väidetavalt tipptasemel seadmeid, ei muuda toodet teistsuguseks. Igal juhul on mõnel liidu tootjal sarnased tootmisseadmed. Seni ei ole liidu tootmisharu esitanud vastupidiseid tõendeid. Lisaks tegi komisjon seoses valimisse kaasatud liidu tootjatega esialgse järelduse, et ükski neist ei tooda selliseid erilisi vabaturule suunatud tooteliike piisavas koguses.

Litograafialehed ja akufoolium 89 Üks eksportiv tootja, Xiamen Xiashun, soovis selgitust selle kohta, kas toote määratlus hõlmab litograafialehti ja akufooliumi. Sellega seoses väitis ta, et need tooted erinevad ribadest kasutusala, sihtturu, füüsikaliste ja keemiliste omaduste ning tootmisprotsesside poolest. Lisaks ei ole asjaolu, et need tooted on ette nähtud konkreetseteks rakendusteks konkreetsetes sektorites, ainulaadne, sest enamikul alumiiniumist lehtvaltstoodetest oma spetsifikatsioonid, mis sõltuvad rakendusest või asjaomase lõppkasutaja nõuetest.

Asjaolu, et nende toodete jaoks on vaja eriseadmeid rasvatustamine, pingutamineei ole ainulaadne, sest selliseid seadmeid saab kasutada muude alumiiniumist lehtvaltstoodete valmistamiseks. Selle põhjal kinnitas komisjon esialgu, et litograafialehed ja akufoolium kuuluvad uurimise kohaldamisalasse. Ta viitas ka asjaolule, et komisjon käsitles töötlemisfooliumi ja majapidamisfooliumi varasemas meetmetest kõrvalehoidmise uurimises 21 eri toodetena, tuginedes spetsifikatsioonidele seoses alumiiniumisulamite, märguvuse ja väikeste aukudega.

Lisaks väitis ta, et 30—60 mikroni paksune töötlemisfoolium ei konkureerinud vaatlusaluse tootega ega olnud sellega asendatav, sest erinevalt alumiiniumist lehtvaltstoodete ostjatest tegutsevad 30—60 mikroni paksuse töötlemisfooliumi ostjad toiduaine- või farmaatsiatööstuses Impordi kauplemise toetussusteem seda müüakse kõrgemate hindadega.

Sama isik väitis ka, et tootmisprotsess oli erinev, arvestades viimistlevat valtsimist, mis tekitab mati ja sileda küljele, ning et enamik kaebuse esitajaid ei tootnud 30—60 mikroni paksust töötlemisfooliumi.

Impordi kauplemise toetussusteem

See kehtib näiteks muude käesoleva menetlusega hõlmatud toodete puhul, mis on mõeldud toidu pakendamiseks. See tähendab, et tootjad eelistavad müüa oma toodangu turuhinnaga ning saada selle eest toetust, mis võib oluliselt ületada ostukohustusega määratud hinda.

Ostukohustuse kasutamise juures on ilmnenud ka mitmed vastuolud kehtivas elektrituruseaduses, mis vajaksid muutmist. Samas, sellise vähe kasutatava ja tootjale tegelikult vähem teenimisvõimalusi pakkuva meetme jaoks ei ole mõtet hoida üleval topelt toetussüsteemi koos topelt arvestusega.

Kõike eeltoodut arvesse võttes on otsustatud sellest toetusmeetmest loobuda.

 • Binaarne valiku Robot Vaike panus
 • Toote määratlusega seotud väited 61 Mitu isikut esitasid toote väljajätmise taotlused seoses järgmiste toodetega: plakeeritud torud, plakeeritud tahvlid, plakeeritud ribad ja plakeerimata ribad, mida kasutatakse autotööstuses joodetud alumiiniumist soojusvahetite ja elektrisõidukite akujahutite mootorsõidukite soojusvahetites kasutamiseks mõeldud alumiiniumist lehtvaltstooted valmistamiseks; alumiiniumpoolid kaetud poolide ja alumiiniumist komposiitpaneelide tootmiseks; litograafialehed; akulehed; 30—60 mikroni paksune töötlemisfoolium ja alumiiniumist lehtvaltstooted, mida kasutatakse ribakardinate ribade valmistamiseks.
 • EUR-Lex - DC - EUR-Lex
 • Все в комнате было погружено в темноту -- кроме одной, светящейся изнутри стены, на которой, по мере того как Олвин сражался со своими видениями, то отливали, то снова набирали силу разноцветные волны.

Laiendatakse ka toetust saavate tootjate ringi: tootja võib saada toetust uue rajatava põlevkivil töötava tootmisseadme netovõimsuse kasutatavuse eest. Sätte eesmärgiks on tagada Eesti varustuskindlus ka pärast Muudatuse tingis uue põlevkiviploki turupositsiooni ja konkurentsivõime ning kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse hinna analüüs, mille tulemusel selgus, et ilma täiendava riikliku toetuseta on uue põlevkiviploki rajamisega kaasnevad riskid investorile liialt suured ning Eestile varustuskindluse aspektist olulised põlevkivil baseeruvad elektritootmisvõimsused jääksid ehitamata.

Kuna uute plokkide konkurentsivõime sõltub peamiselt CO2 heitmekvoodi hinnast, on ka toetuse maht üles ehitatud sõltuvana heitmekvoodi maksumusest.

Tootjate puhul, kelle on õigus taotleda Konkurentsiametilt kõrgema toetuse määra kehtestamist, on loobutud viitest seaduse sättele, vaid esitatud nende tootjate ammendav loetelu. Seaduse § 68 Lõige 11 muudetakse ja sätestatakse, et elektrienergia tarbimine ilma avatud tarne lepinguta ei ole ebaseaduslik ja ei anna iseenesest alust võrguühenduse katkestamiseks.

A moment of transformation 7 1. Muudatuste tegemise aeg 7 2.

Muudatus on seotud ElTS § 44 muudatustega. Seaduse § 75 Lõiget 2 täiendatakse ja sätestatakse, et ka liinivaldaja ei pea ostma liinikadude korvamiseks elektrienergiat Narva Elektrijaamadelt, kuna liinivaldaja ei ole võrguettevõtja, kes on kohustatud elektrienergiat müüma reguleeritud hinnaga suletud turuosa tarbijatele.

Seega ei ole ka mingit põhjust nõuda, et ta ostaks oma kadudeks elektrienergiat reguleeritud hinnaga. Nähakse ette suletud turuosale müüdava elektrienergia hinna kooskõlastamise muutmine. Praegu kehtiva elektrituruseaduse kohaselt kooskõlastab Konkurentsiamet hinna ülempiiri, mis aga sisuliselt on keskmine hind. Eelnõu § 1 p 23 näeb ette asjaomase tootja kohustuse müüa elektrienergiat suletud turuosale hinnaga, mille aasta keskmine ei ületa Konkurentsiameti kooskõlastatud elektrienergia kaalutud keskmise hinna piirmäära arvestuse aluseks võetakse kauplemisperioodil müüdud elektrienergia hind.

Elektrituruseaduse muutmise seadus

Lisatakse säte lg 51mis rõhutab seaduse § 75 lõigetes 3 ja 5 ning § 76 lõikes 1 sätestatud kohustust kasutada reguleeritud hinnaga elektrienergiat ainult võrgukadude korvamiseks ja müügiks suletud turu osas olevale tarbijale, kuna elektrituru avanedes võib tekkida juurde turuosalisi, kes võivad seaduse mõtte vastaselt ära kasutada reguleeritud ja vabaturu hindade erinevusi ning suunata vabaturule reguleeritud hinnaga ostetud elektrienergiat.

Sellise olukorra tuvastamise korral nähakse ette lg 52et reguleeritud hinnaga enamostetud elektrienergia eest tasub turuosaline tootjale kolmekordse hinna. Seaduse § Seadust täiendatakse §-gasätestades turgu valitsevale elektriettevõtjale, kes tegeleb elektrienergia müügiga näiteks tootja või müüja nõude avalikustada elektrienergia müügitingimused ja müügihinna kujunemise põhimõtted, lähtudes seejuures võrdse kohtlemise ja tegevuse läbipaistvuse põhimõttest.

Paragrahv on lisatud kaitsemehhanismiks müügiettevõtja ootamatu hinnatõusu surve korral. Tegelikkuses peab elektrimüüja ka praegu järgima konkurentsiseadusest tulenevaid kohustusi, kuid tulenevalt peatselt avanevast elektriturust peame tarbijakaitse seisukohast lähtuvalt vajalikuks anda Konkurentsiametile õigus vajaduse korral kontrollida elektrimüüja rakendatavat hinnakujundust ka vabatarbijate osas, küsides asjaomaselt elektriettevõtjalt andmeid tarbijale müüdava elektrienergia hinna kujunemise osas.

Samas tuleb Konkurentsiametil enne turguvalitseva ettevõtja paragrahvi rakendamist analüüsida elektrituru olukorda ning tõestada elektriettevõtja vastavust turgu valitseva ettevõtja määratlusele konkurentsiseaduse tähenduses.

Seaduse § 76 Muudatus kaotab vabatarbija võimaluse osta elektrienergiat suletud turuosale mõeldud reguleeritud hinnaga. EL elektrienergia siseturu ühiseeskirjade direktiivi kohaselt osalevad kõik tarbijad elektrienergia vabaturul elektrienergia ostmist reguleeritud hinnaga võib lubada ainult kodumajapidamistele ja, kui riik seda vajalikuks peab, väikestele ettevõtjatele ning vabatarbijad ei Impordi kauplemise toetussusteem osta reguleeritud hinnaga elektrienergiat.

Selline muudatus on eelduseks elektrienergia vabalt kujuneva turuhinna tekkeks ning elektribörsi loomiseks Eestis.

Samuti on see muudatus vajalik Euroopa Komisjoni majanduse elavdamise kavas planeeritud miljoni euro suuruse toetusraha saamiseks täiendava merekaabli rajamiseks Eesti ja Soome vahele.

 1. Инженер древности постепенно сошел бы с ума, пытаясь постигнуть, как твердая на вид дорога может по краям оставаться неподвижной и в то же время, по мере приближения к середине, двигаться со все возрастающей скоростью.
 2. Все это полностью зависит от характера блокировки,-- последовал ответ.
 3. Googlei voimalused voimalused
 4. Некогда их принято было считать самыми древними жителями Земли: ведь они были старше Человека.

Planeeritav alalisvoolu ühendus Estlink 2 on kahe riigi, Eesti ja Soome, põhivõrguettevõtjate vaheline infrastruktuuriprojekt, mis vajab mõlema poole otsust investeerida ning alles seejärel oleks võimalik saada eelnimetatud toetusraha.

Soome põhivõrguettevõtja on teatanud, et ta võtab riski nii mahuka projekti rahastamiseks ainult sel juhul, kui rajatava ühenduse kaudu hakkab elektrienergia ülekanne ka tegelikult toimuma ja selle eelduseks on, et Eesti vabatarbijad ostaksid elektrienergiat vabaturult.

Vastasel juhul lükkab Soome põhivõrguettevõtja selle investeeringu kaugemasse tulevikku. Seaduse § 90 Muudatusega nähakse ette, et võrguettevõtja võib katkestada tarbija võrguühenduse ainult sel juhul, kui tarbija on rikkunud võrguettevõtjaga või võrguettevõtja nimetatud müüjaga müügikohustuse täitmiseks sõlmitud lepingus ettenähtud kohustusi.

Kui tarbija rikub suvalise müüjaga sõlmitud lepinguga ettenähtud kohustusi, siis võrguettevõtjal ei ole enam võrguühenduse katkestamise kohustust, kuna tal ei ole võimalik kontrollida väidetava võlgnevusega seotud asjaolusid, samuti ei ole ta pädev hindama väljalülitamise proportsionaalsust väidetava võlgnevuse suhtes.

Vaatused: Väljavõte 1. Hindade konvergents Euroopa Liidus ning selle eeldatav mõju Eesti toidusektorile.

Võrguühenduse katkestamine võib endaga kaasa tuua kahju, mille ulatus ületab väidetavat võlgnevust kümnetes kordades ning võrguettevõtjale ei saa sellist vastutust panna. Seaduse § 94 Muudetakse tulenevalt eelnõu § 1 p-st 26 Konkurentsiameti kohustust kooskõlastada elektrienergia kaalutud keskmise hinna piirmäär ning lisatakse tulenevalt eelnõu § 1 p-st 27 kohustus tootja avalduse alusel kontrollida reguleeritud hinnaga ostetud elektrienergia eesmärgipärast kasutamist.

Samuti lisatakse eelnõu p-st 19 tulenevalt kohustus kooskõlastada avatud tarne piirhind ja tüüptingimused, kui avatud tarnet peab turuosalisele osutama võrguettevõtja ilma avatud tarne lepinguta.

The crisis has not just been a one-off hit, allowing us to resume "business as usual".

The challenges that our Union faces are greater than before the recession, whilst our room for manoeuvre is limited. Moreover, the rest of the world is not standing still. The enhanced role of the G20 has demonstrated the growing economic and political power of emerging countries. Kriis ei ole ühekordne hoop, mis võimaldab meil jätkata oma tavapärast tegevust.

Liit peab lahendama probleeme, mis on majanduslanguse eelse ajaga võrreldes keerulisemad, kuid tegutsemisruum on samal ajal piiratud.

Impordi kauplemise toetussusteem

Ka ülejäänud maailm otsib lahendusi. G20 suurenenud roll näitab areneva majandusega riikide majandusliku ja poliitilise võimu kasvu. Europe is left with clear yet challenging choices. Either we face up collectively to the immediate challenge of the recovery and to long-term challenges — globalisation, pressure on resources, ageing, — so as to make up for the DM Stock Valikud Tehingud losses, regain competitiveness, boost productivity and put the EU on an upward path of prosperity "sustainable recovery".

Euroopa peab tegema selge, kuid raske valiku. Ühe võimalusena tuleb asuda ühiselt lahendama majanduse kohest elavdamist takistavaid ja muid pikaajalisi probleeme, nagu üleilmastumine, ressursside nappus ja elanikkonna vananemine, et heastada hiljutised tagasilangused, taastada konkurentsivõime, suurendada tootlikkust ja suunata EL tagasi teele jõukuse suunas majanduse jätkusuutlik elavdamine.

Or we continue at a slow and largely uncoordinated pace of reforms, and we risk ending up with a permanent loss in wealth, a sluggish growth rate "sluggish recovery" possibly leading to high levels of unemployment and social distress, and a relative decline on the world scene "lost decade".

Teise võimalusena võib jätkata aeglaseid ja suurel määral koordineerimata reforme ning riskida heaolu püsiva kaotuse ja tagasihoidliku majanduskasvuga majanduse aeglane elavdaminemis võib Impordi kauplemise toetussusteem tuua kõrge töötusemäära ja sotsiaalse kitsikuse ning ELi tähtsuse suhtelise languse rahvusvahelisel tasandil nn kaotatud aastakümme.

Three scenarios for Europe by Euroopa kolm võimalikku arenguteed But we can also count on Impordi kauplemise toetussusteem strong values, democratic institutions, our consideration for economic, social and territorial cohesion and solidarity, our respect for the environment, our cultural diversity, respect for gender equality — just to name a few.

Many of our Member States are amongst the most innovative and developed economies in the world. But the best chance for Europe to succeed is if it acts collectively — as a Union. Euroopal on mitmeid tugevusi: näiteks andekas ja loov elanikkond, tugev tööstusbaas, elujõuline teenindussektor, jõudsalt edenev kvaliteetne põllumajandussektor, tugevad meretraditsioonid, ühtne turg ja ühisraha ning positsioon maailma suurima kaubandusblokina ja välismaiste otseinvesteeringute peamise sihtkohana.

Samuti on meie tugevuseks olulised väärtused, demokraatlikud institutsioonid, püüe majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse ning solidaarsuse poole, keskkonnasäästlikkus, kultuuriline mitmekesisus ning sooline võrdõiguslikkus. Mitmed liikmesriigid kuuluvad maailma kõige innovatiivsemate ja arenenumate majandussüsteemide hulka.

Ometi on Euroopa edu võtmeks ühine tegutsemine liiduna.

Impordi kauplemise toetussusteem

When confronted with major events in the past, the EU and its Member States have risen to the challenge. In the s, Europe launched the largest single market in the world backed by a common currency. Binaarsete valikute progresseerumine a few years ago, the division of Europe ended as new Member States entered the Union and other states embarked on the road towards membership or a closer relation with the Union.

Over the last two years common action taken at the height of the crisis through the European Recovery Plan helped prevent economic meltdown, whilst our welfare systems helped protect people from even greater hardship. EL ja tema liikmesriigid on varemgi suutnud oluliste sündmustega toime tulla. Alles paar aastat tagasi, kui uued liikmesriigid ühinesid liiduga ja teised alustasid teed liikmesuse suunas või tihendasid oma suhteid Impordi kauplemise toetussusteem, tehti lõpp Euroopa jagunemisele.

Kahe viimase aasta jooksul, st kriisi kõrghetkel Euroopa majanduse elavdamise kava raames võetud ühismeetmed aitasid ära hoida majanduse kokkuvarisemise. Samal ajal aitasid meie sotsiaalhoolekandesüsteemid kaitsta inimesi veelgi suurematesse raskustesse sattumise eest. Europe is able to act in times of crisis and to adapt its economies and societies.

And today Europeans face again a moment of transformation to cope with the impact of the crisis, Europe's structural weaknesses and intensifying global challenges. Euroopa on võimeline kriisiolukorras tegutsema ning kohandama oma majandust ja ühiskonda.

Praegu ongi eurooplaste jaoks muudatuste tegemise aeg, et tulla toime kriisi mõjuga, kõrvaldada Euroopa struktuurilised nõrkused ja lahendada järjest tõsisemaid üleilmseid probleeme.

In so doing, our exit from the crisis must be the point of entry into a new economy. For our own and future generations to continue to enjoy a high-quality of healthy life, underpinned by Europe's unique social models, we need to take action now.

Elektrituruseaduse muutmise seadus - Riigi Teataja

What is needed is a strategy to turn the EU into a smart, sustainable and inclusive economy delivering high levels of employment, productivity and social cohesion. This is the Europe strategy. This is an agenda for all Member States, taking into account different needs, different starting points and national specificities so as to promote growth for all. Sel viisil tegutsedes tuleb kriisist väljumisega siseneda uude majandussüsteemi.

Selleks et nii meie põlvkond kui ka tulevased põlvkonnad saaksid edaspidigi kõrge vanuseni nautida kvaliteetset elu, mis on tagatud Euroopa unikaalse sotsiaalmudeliga, peame praegu võtma meetmeid.

Selleks et muuta EL arukaks, jätkusuutlikuks ja kaasavaks majandussüsteemiks, mida iseloomustab kõrge tööhõive- ja tootlikkuse määr ning sotsiaalne ühtekuuluvus, vajame strateegiat. Seda eesmärki täidab Euroopa