Kaubandussusteemi keel

Rahvusvahelist kaubandusalast reeglistikku arendatakse pidevalt edasi, kuna kaubandussüsteemi toimimisele on oluline, et reeglid vastaksid maailmakaubanduse muutuvatele tingimustele ning kataksid tekkivaid uusi valdkondi ja probleemküsimusi. See reegel väljendub enamsoodustus-režiimi põhimõttes most favored nation principle. WTO korraldab aastas sadu tehnilise koostöö missioone arengumaadesse ja korraldab iga-aastaseid kursuseid arengumaade valitsusametnikele. Kuna maailma kaubandussüsteemi laiendamisel ja tugevdamisel kaasamängivate teemade ning probleemide arv ja iseloom oli ndateks märkimisväärselt laienenud teenused ja investeeringud, põllumajandustoodete kaubanduse reguleerimine, järjest laiemalt kasutusele tulevad mittetariifsed piirangud, intellektuaalomandi kaitse, kaubandustülide lahendamise vajalikkus ning GATT lepingupõhine süsteem osutus liiga nõrgaks, et laienevat kaubandussüsteemi hallata, otsustati Viimasel kümnendil on WTO agendasse järg-järgult lisandunud ka probleemküsimmused, mis käsitlevad toiduressursside julgeolekut, elektroonilist kaubandust, investeeringute kaubandusaspekte, säästlikku ja jätkusuutlikku arengut ja teisi Riikliku sekkumise eesmärgid olid kaitsta riigi tööstusharusid ülemaailmsest konkurentsist ja edendada riiklike ettevõtete kasvu riiklike investeeringute kaudu sotsiaalhoolekande programmistesse ja infrastruktuuri.

Suurbritannia domineeris sellel ajajärgul oma koloonia impeeriumi laiendamisega, mis tõi tooraine oma kolooniatest üle kogu maailma oma tehastes Ühendkuningriigis madalate hindadega.

ISSN - Footer

Näiteks sotsioloog John Talbot, Kaubandussusteemi keel on aja jooksul kohvikaubandust uurinud, märgib, et Briti kapitalistid investeerisid oma kogunenud rikkust kogu Ladina-Ameerika kasvatamise, kaevandamise ja transpordi infrastruktuuri arendamisel, mis suurendas toorainete voogusid Briti tehastes.

Selles protsessis Ladina-Ameerikas kasutatud tööjõu suurel määral oli selle aja jooksul sunnitud, orjastatud või maksti väga madalate palkadega, eriti Brasiilias, kus orjus ei kaotatud kuni Selle aja jooksul oli madala palga ja halva töötingimuse tõttu ühiskonnas levinud rahutused Ameerika Ühendriikides, Ühendkuningriigis ja kogu koloniseeritud maades.

Upton Sinclair kirjeldas neid tingimusi oma romaanis The Jungle. Sellel ajajärgul kapitalismi ajal kujunes USA tööjõu liikumine. Selle aja jooksul tekkis ka filantroopia, mis oli võimalus neile, kes kapitalismi poolt rikkad olid, jagama jõukust neile, kes süsteemi kasutasid.

Newest ideas

Kolmas epohk: keynesi või "uue põlvkonna" kapitalism Teine kapitalismi teineteist, mida me nimetame "klassikaks" või "konkurentsivõimeliseks", juhtis vabaturu ideoloogia ja usk, et ettevõtete ja rahvuste vaheline konkurents on kõige parem kõigile ja see oli õige tee majandusele toimimiseks. Pärast Sündis uus Kaubandussusteemi keel riigi sekkumine majanduses, mis iseloomustas kapitalismi kolmandat perioodi.

Riikliku sekkumise eesmärgid olid kaitsta riigi tööstusharusid ülemaailmsest konkurentsist ja edendada riiklike ettevõtete kasvu riiklike investeeringute kaudu sotsiaalhoolekande programmistesse ja infrastruktuuri. See uus lähenemisviis majanduse juhtimiseks oli tuntud kui " Keynesianism " ja põhineb Keynes väitis, et majandus kannatas ebapiisava nõudluse tõttu kaupade järele ja et ainus võimalus parandada see oli stabiliseerida rahvas, et nad saaksid tarbida.

Navigeerimismenüü

Ameerika Ühendriikide poolt selle perioodi seadusandluse ja programmide loomise kaudu võetud riiklike sekkumiste vormid olid tuntud kollektiivselt kui "uus leping" ja hõlmasid paljude teiste sotsiaalhoolekande programme, nagu sotsiaalkindlustus, sellised reguleerivad organid nagu Ameerika Ühendriikide Eluasemeamet ja Talupidajate turvalisusamet, õigusaktid, nagu Uus leping loonud töökohti ka töötutele ja paneb seisma jäävate tootmisrajatiste töötama Kaubandussusteemi keel föderaalsete programmidega nagu Works Progress Administration.

Uus leping hõlmas finantsinstitutsioonide reguleerimist, millest kõige tähelepanuväärsem oli Mitmed WTO nõukogud ja komiteed on loodud just erinevate lepingute rakendamise monitooringuks. Kaubandusläbirääkimised - WTO tagab foorumi oma liikmete vaheliste läbirääkimiste jaoks mitmepoolsete kaubandussuhete küsimustes, mida on käsitletud asutamislepingus kaubad, teenused, intellektuaalomandi kaitsekaubanduse liberaliseerimise küsimustes ja ka lubatud erandite üle.

Kaubandusküsimused pole püsiva iseloomuga vaid muutuvad ning seega WTO läbirääkimiste raamistik vajalik nii muutustega kaasaskäimiseks ja nende haaramiseks lepingulisse raamistikku läbi multilateraalsete läbirääkimiste. Vastavalt ministrite konverentsi otsusele võib WTO tagada ka foorumi liikmete vaheliste jätkuläbirääkimiste jaoks mitmepoolsete kaubandussuhete asjus ning raamistiku läbirääkimiste tulemuste rakendamiseks.

Kolm ajaloolist kapitalismi faasi ja kuidas nad erinevad by Nicki Lisa Cole, Ph. Share on Facebook Share on Twitter Mercantili, klassikalise ja Keynesi kapitalismi mõistmine Enamik inimesi tunneb täna mõistet "kapitalism" ja mida see tähendab. Aga kas sa teadsid, et see on olnud juba üle aasta? Kapitalism on tänapäeval palju erinev majanduslik süsteem kui see, kui ta Tegelikult on kapitalismi süsteem läbinud kolm erinevat ajahetket, alustades kaubanduslikust, liikudes edasi klassikalisele või konkurentsivõimelisele ning seejärel arenev

Hetkel käimasolev Doha läbirääkimistevoor hõlmab suurt hulka selliseid '"uusi" kaubandusküsimusi. Vaidluste lahendamine: WTO haldab vaidluste lahendamist reguleerivate eeskirjade ja protseduuride käsitluslepet, nn. Vaidlusi lahendav lepe on oluline, et tagada WTO reeglite täitmine ja kaubandussüsteemi stabiilne ja tõrgeteta toimimine. Kõigi WTO liikmete kaubanduspoliitika käib teatud perioodi tagant läbi TPR ülevaatusprotsessist, mille käigus andtakse nii riigi enda kui ka WTO sekretariaadi poolt välja ülevaade riigi kaubanduspoliitikast ja antakse teistele WTO liikmetele esitada riigi kaubanduspoliitika kohta küsimusi.

Mehhanismi eesmärk on kaasa aidata mitmepoolsetest kaubanduslepingutest tulenevatest reeglitest, põhimõtetest ja kohustustest kinnipidamisele. TPR mehhanismi ülesandeks on uurida liikme kaubanduspoliitika ja -tavade mõju mitmepoolsele kaubandussüsteemile.

Kaubanduskompetentsi tõstmine - WTO lepingud sisaldavad eraldi sätteid arengumaadele, sh. WTO korraldab aastas sadu tehnilise koostöö missioone arengumaadesse ja korraldab iga-aastaseid kursuseid arengumaade valitsusametnikele.

Lisaks on loodud WTO 'Aid for Trade' programm eesmärgiga aidata arenguriikidel arendada oskusi ja infrastruktuuri oma kaubanduse laiendamiseks.

DisplayLogo

Laiem dialoog - Maailma majanduspoliitika suuremat järjepidevust silmas pidades teeb WTO asjakohast koostööd Rahvusvahelise Valuutafondiga IMFMaailmapanga WB ja selle asutustega ning teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega. WTO lepingutega seondub tugev ühine vaidluste lahendamise mehhanism, mille kaudu organisatsiooni liikmed kehtestavad oma õigusi ning lahendavad lepingute täitmisel tekkivaid erimeelsusi.

WTOsse jõudvad vaidlused tulenevad harilikult ettevõtete või nende liitude poolt valitsustele edastatud teabest raskuste kohta, millega nad puutuvad kokku oma toodete turustamisel välisturgudel.

  • Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmesriigid Maailma Kaubandusorganisatsioon inglise keeles World Trade Organization, WTO on rahvusvaheline organisatsioonmis reguleerib riikide omavahelist kaubandust.
  • Хороший наглядный урок неосторожным гостям - подумал он в надежде, что урок этот не пройдет для Элвина даром.
  • Maailma kaubandussüsteemi teatmik | Välisministeerium
  • По мере того как сознание возвращалось, свет в комнате становился все ярче и ярче и в конце концов все вокруг оказалось залитым мягким сиянием еще по-утреннему прохладного солнца, струящего свои лучи сквозь ставшие теперь прозрачными стены.

Lisaks on WTO osaks ka kaubanduspoliitika ülevaatuse mehhanism TPR - Trade Policy Review Mechanismmis annab võimaluse regulaarsete ajavahemike tagant saada liikmesriikide kaubanduspoliitikast laiahaardeline ja süstemaatiline ülevaade. Uuel aastatuhandel on WTO pidanud tegelema uute väljakutsete ja laiema probleemide valdkonnaga.

Language switcher

Viimasel kümnendil on WTO agendasse järg-järgult lisandunud selliseid uusi teemasid nagu toiduga varustatus, elektrooniline kaubandus, mikro- väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete, investeeringutega seotud kaubandusaspektid, säästlik ja jätkusuutlik areng. Samas on laienev agenda ning maailmamajanduses kaasarääkivate riikide arvu kasv ja mitmekesistumine WTO jaoks kaasa toonud ka uued väljakutsed.

Avaleht Rahvusvahelise kaubandussüsteemi põhimõtted Rahvusvahelise kaubandussüsteemi põhimõtted GATTile põhinev kaubandussüsteem oli rajatud neljale lihtsale põhimõttele mis kandusid hiljem edasi WTOsse, kus neid laiendati teenustele ja intellektuaalomandi kaitsele : Esimene reegel — tunnistades, et liikmesriikide jaoks on oluline järgida avatud ja liberaalset kaubanduspoliitikat, lubab neil siiski kaitsta kodumaist tootmist välismaiste konkurentide vastu, tingimusel, et kaitset rakendatakse üksnes tariifide kaudu ning hoitakse madalal tasemel. Seepärast keelab see reegel riikidel kasutada koguselisi piiranguid, v. Koguseliste piirangute kasutamist keelavat reeglit tugevdati Uruguay voorus. Teine reegel näeb ette tariifide ja muude kaubandustõkete vähendamise ja kaotamise mitmepoolsete läbirääkimiste teel.

Viimati uuendatud: Mai Räägi kaasa.