Keskmise kaalu susteemi turustusnormid,

Mõnes liikmesriigis pakub tarbijale huvi eelkõige kala päritolu ja tootmismeetod. Samuti võimaldavad rakenduskavad riigiasutustel tootjaorganisatsioonide kalandustegevust terve aasta jälgida. Värskuskategooriasse ekstra kuuluvatel kaladel, haidel, peajalgsetel ja norra salehomaaridel ei tohi olla muljumisjälgi, kahjustusi, määrdumist ega tugevat värvimuutust. Ühine turukorraldus oli esimene samm ühise kalanduspoliitika suunas.

Keskmise kaalu susteemi turustusnormid Artikkel 1 1.

Parimad valikud kauplemise programm iOS Mis on bitkoinid ja mis on nende kohta oluline teada

Artikkel 2 1. Artiklis 3 nimetatud ühenduse või kolmandate riikide päritoluga kalandustooteid võib turustada üksnes juhul, kui nad vastavad käesoleva määruse nõuetele. Käesolevat määrust ei kohaldata siiski selliste väikeste tootekoguste suhtes, mis rannakalurid müüvad otse jaekauplejatele või tarbijatele. Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastu algmääruse artiklis 32 ettenähtud korras. Artikkel 3 1.

Käesolevaga sätestatakse ühised turustusnormid järgmistele toodetele: a CN-koodi alla kuuluvad soolase vee kalad: atlandi merilest Pleuronectes platessapikkuim-tuun Thunnus alalungaharilik tuun Thunnus thynnussuursilm-tuun Thunnus või Parathunnus obesus1 EÜT L, lk Värskuskategooriad Artikkel 4 1. Iga partii värskuskategooria määratakse toote värskuse ja mitmete lisanõuete põhjal.

Värskus määratletakse I lisas eri tootetüüpide jaoks kehtestatud erilise hindamisskaala abil. Artiklis 3 nimetatud tooted liigitatakse lõikes 1 nimetatud hindamisskaala põhjal partiide kaupa ühte järgmistest värskuskategooriatest: a ekstra, A või B kalade, haide, peajalgsete ja norra salehomaaride puhul; b ekstra või A krevettide puhul. Elus norra salehomaarid liigitatakse siiski kategooriasse E. Artiklis 3 nimetatud krabisid, suuri kammkarpe ja tavalisi tõrikodalasi ei liigitata eriliste värskusstandardite alusel.

How to Get Rid of Aquarium Algae​ - Causes, Different Types, \u0026 Algae Eaters

Turustada võib ainult terveid krabisid, välja arvatud viljastatud emaskrabid ja pehme kilbiga krabid. Artikkel 5 1.

Tasuta Stock valiku lugeja Aktsiaoptsioonid ei ole tasud

Iga partii peab sisaldama ühesuguse värskusastmega tooteid. Väike partii ei pea siiski olema värskuselt ühtlane; sellisel juhul liigitatakse partii madalaimasse selles partiis esindatud värskuskategooriasse.

31992R1980

Värskuskategooria tuleb märkida partii külge kinnitatud etikettidele vähemalt 5 cm kõrguste tähtedega selgelt ja kustutamatult. Artikkel 6 1. Artiklis 3 nimetatud kaladele, haidele, peajalgsetele ja norra salehomaaridele, mis on liigitatud partiidena B kategooriasse, ei anta asjaomase partii osas algmääruse artiklis 12, artikli 12 punktis a, artiklis 14 ja artiklis 15 sätestatud kõrvaldamise puhul rahalist abi. Värskuskategooriasse ekstra kuuluvatel kaladel, haidel, peajalgsetel ja norra salehomaaridel ei tohi olla muljumisjälgi, kahjustusi, määrdumist ega tugevat värvimuutust.

Värskuskategooriasse A kuuluvatel kaladel, haidel, peajalgsetel ja norra salehomaaridel ei tohi olla kahjustusi ega tugevat värvimuutust.

Linguee Apps

Väga väike hulk kergete muljumisjälgedega ja pindmiste vigastustega kalu on lubatud. Värskuskategooriasse B kuuluvate kalade, haide, peajalgsete ja norra salehomaaride puhul on lubatud väike hulk tugevamate muljumisjälgedega ja pindmiste vigastustega kalu.

Parim valik India kauplejad Kuidas aru Stock Options 1040

Kaladel ei tohi olla määrdumist ega tugevat värvimuutust. Toodete värskuskategooriatesse liigitamisel võetakse sanitaareeskirjadega vastuollu minemata samuti arvesse nähtavate parasiitide olemasolu ja, toote tüübist ja selle esitusviisist olenevalt, nende võimalikku mõju toote kvaliteedile. Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vajaduse korral vastu algmääruse artiklis 32 ettenähtud korras.

Nendeks kinnispakkideks võivad olla: - kinnispakid, mis sisaldavad ühte linnurümpa, või - kinnispakid, mis sisaldavad ühte või mitut sama tüüpi või samast linnuliigist linnuliha jaotustükki, mis on määratletud artiklis 1. Kõikidel kinnispakkidel peab vastavalt lõigetele 3 ja 4 olema märge toote massi kohta, mida nimetatakse "nimimassiks", mida kinnispakk peab sisaldama. Lõikes 1 osutatud kinnispakid tuleb valmistada nii, et need vastaksid järgmistele nõuetele: - täitekogus ei tohi olla keskmiselt väiksem kui nimimass, - nende kinnispakkide osa, mille negatiivne hälve on lõikes 9 sätestatud lubatud negatiivsest hälbest suurem, peab olema piisavalt väike, et kinnispakkide partiid vastaksid lõikes 10 nimetatud testi nõuetele, - kinnispakke, mille negatiivne hälve on kaks korda suurem kui lõikes 9 sätestatud lubatud negatiivne hälve, ei tohi turustada. Kinnispakke kontrollitakse proovide võtmise teel, mis toimub kahes osas: - kõikide proovi kinnispakkide täitekoguse kontroll, - proovi kinnispakkide keskmise täitekoguse kontroll. Kinnispakkide partii loetakse nõuetekohaseks, kui mõlema kontrolli tulemused vastavad lõigetes 10 ja 11 nimetatud nõuetekohasuse näitajatele.

Suuruskategooriad Artikkel 7 M2 1. Artiklis 3 nimetatud toodete mõõtmisel lähtutakse nende kaalust või arvust kilogrammis.

Krevette ja krabisid liigitatakse suuruskategooriatesse siiski kilbi laiuse põhjal; suuri kammkarpe ja tavalisi tõrikodalasi liigitatakse suuruskategooriatesse kilbi laiuse põhjal. Kohaldatakse käesoleva määruses II lisas sätestatud skaala kohaselt kehtestatud miinimumsuurusi, ilma et see piiraks miinimumpikkusi, mida on nõutud järgmistes määrustes: nõukogu Et võimaldada pädevatel ametiasutustel kontrollimist, tuleb järgida turustusnormidega reguleeritavatele liikidele kehtestatud bioloogilisi miinimumsuurusi, nagu nad on kehtestatud ja esitatud II lisas.

Artikkel 8 1. Partiid liigitatakse suuruskategooriatesse vastavalt II lisas esitatud skaalale. Iga partii peab sisaldama ühesuurusi tooteid.

Väike partii ei pea siiski olema suuruselt ühtlane; sellisel juhul liigitatakse partii madalaimasse selles partiis esindatud suuruskategooriasse.

S väike alla 53 g A klassi mune ei tohi pesta ega puhastata enne ega pärast liigitamist. A klassi mune ei tohi hoida madalamal temperatuuril kui 5 ºC. B klassi munad on munad, mis ei vasta A-klassi munade kvaliteediomadustele ning mida võib kasutada tööstustes. Märgistamine A klassi munad märgistatakse tootjakoodiga, mis koosneb numbritest ja tähtedest Näiteks: 3EE Tootjakood peab olema selgesti eristatav ja kergesti loetav ning vähemalt 2 mm kõrge.

Suuruskategooria ja esitusviis tuleb märkida partii külge kinnitatud etikettidele vähemalt 5 cm kõrguste tähtedega selgelt ja kustutamatult. Igale partiile märgitakse selgelt ja loetavalt netokaal kilogrammides.

  • Käesolev aruanne põhineb ühise turukorralduse põhimõtete kohaldamise hindaval vaatlusel.
  • Binaarsed valikud WordPressi teema
  • Они могли забирать себе Вселенную, коли она так уж была им нужна, а мы удовольствовались миром, в котором родились.
  • Binaarne valik Auto Trade Erfahrung

Standardsetes kastides müüki pandavate partiide puhul voi etrade ostis valikuid vaja netokaalu märkida, kui enne müüki panemist tehtud kaalumine näitab, et kastide sisu vastab nende oletatavale kilogrammides väljendatud sisule. Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad, eriti mis puudutavad kaalumismeetodit ja iga partii puhul lubatud netokaalu kõikumise määramist märgitud või oletatavast kaalust üles- või allapoole, võetakse vastu algmääruse artiklis 32 ettenähtud korras.

Artikkel 9 Pelaagilisi liike võib liigitada eri värskus- ja suuruskategooriatesse valimsüsteemi põhjal.

Airsoft binaarsed variandid Tehnilise kaubanduse valik Baine

Kõnealune süsteem peab tagama, et partiis sisalduvad Keskmise kaalu susteemi turustusnormid on värskuse ja suuruse poolest võimalikult ühtlased. Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad, eriti mis puudutavad võetavate valimite arvu, igas valimis sisalduvate kalade kaalu või arvu määramist ning müügiks pakutavate partiide liigitamise hindamismeetodeid ja kaalu kontrollimismeetodeid, võetakse vastu algmääruse artiklis 32 ettenähtud korras.

52006DC0558

Kõnealused vööndid määratakse kindlaks ja vastavad turustatavad suurused võetakse vastu algmääruse artiklis 32 ettenähtud korras. Kolmandatest riikidest tulevad tooted Artikkel Ilma et see piiraks artikli 2 lõike 1 kohaldamist, võib artiklis 3 nimetatud tooteid, mis on imporditud kolmandatest riikidest, turustada üksnes siis, kui nende pakendil on selgelt ja loetavalt märgitud järgmine teave: päritolumaa, trükituna vähemalt 20 mm kõrgustes ladina tähtedes, toote teaduslik ja kaubanduslik nimetus, esitusviis, värskus- ja suuruskategooria, pakendis sisalduvate toodete netokaal kilogrammides, liigitamiskuupäev ja lähetuskuupäev, kaubasaatja nimi ja aadress.

Lõppsätted Artikkel Kalamajanduses liigitatakse kalandustooted värskuskategooriatesse ekstra, A ja B ning suuruskategooriatesse asjaomaste kutseorganisatsioonide poolt sel eesmärgil määratud ekspertide osalemisel. Et tagada käesoleva artikli sätete järgimist, korraldavad liikmesriigid kontrollimisi.

Juni zur Einführung einer vereinfachten Regelung für die Personenkontrollen an den Außengrenzen, die darauf beruht, dass die Tschechische Republik, Estland, Zypern, Lettland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slowenien und die Slowakei bestimmte Dokumente für die Zwecke der Durchreise durch ihr Hoheitsgebiet einseitig als ihren nationalen Visa gleichwertig anerkennen 1anwenden, fakultativ sein. April über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittelund Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz ist dahin gehend auszulegen, dass er es einem Mitgliedstaat auch dann, wenn die Kosten, die von den zuständigen Behörden im Zusammenhang mit den in dieser Verordnung vorgesehenen Untersuchungen und Hygienekontrollen getragen werden, niedriger als die in Anhang IV Abschnitt B dieser Verordnung vorgesehenen Mindestbeträge sind, die für die Anwendung von Art.

Kui liigitamine ei toimu vastavalt lõikega 1 ettenähtud menetlusele, võivad pädevad riigiasutused kõnealuse liigitamise sooritada ise. Artikkel 13 Iga liikmesriik toimetab teistele liikmesriikidele ja komisjonile hiljemalt üks kuu enne käesoleva määruse jõustumist artiklis 12 viidatud ekspertide ja kutseorganisatsioonide nimede ja aadresside loetelu. Teistele liikmesriikidele ja komisjonile tuleb teatada kõikidest kõnealusesse nimekirja tehtavatest muudatustest.

Artikkel 14 Komisjon esitab nõukogule enne Viiteid kõnealustele määrustele käsitletakse viidetena käesolevale määrusele. Artikkel Käesolev määrus jõustub 1. Valge lihaga kalad Kilttursk, tursk, süsikas, pollak, meriahven, merlang, molva, merluus, atlandi merilatikas, merikurat, tursik, kuldvöötahven, ahvenaline, harilik meriangerjas, merikuklane, kefaal, atlandi merilest, kotkakeel, merikeel, harilik soomuslest, väikesuulest, jõelest, lintuim.

Tumeda lihaga kalad Pikkuim-tuun, harilik tuun, suursilm-tuun, putassuu, heeringas, sardiin, makrell, hailik stauriid, euroopa anšoovis M4, euroopa kilu.

App di Linguee

Haid Ogahai, rai. Peajalgsed Seepia. Koorikloomad 1. Norra salehomaar. Krevetid Kriteeriumid Värskusklass Ekstra A Miinimumnõuded kilbi pind: niiske ja läikiv ühest mahutist teise kallamisel peavad langema eraldi lihal ei tohi olla mingit võõrast lõhna krevetid peavad olema puhtad liivast, limast ja muudest võõrkehadest Samad kui ekstra kategoorias Välimus 1.

Kilbiga krevett Selge punakasroosa värv, väiksed valged tähnid; kilbi rinnaosa põhiliselt hele värv varieerub kergelt pleekinud punakasroosast kuni valgete tähnidega sinakaspunaseni; kilbi rinnaosa peaks olema hele, hallika varjundiga 2. Vahemeri Merilatikad Brama spp. Merikuradid Lophius spp. Ruuge merikukk 1 7 ja enam a 58 cm 3 0,5 5 Keskmise kaalu susteemi turustusnormid 3 58 cm 1 1 ja enam 2 0, ,2 0,4 4 0,06 0,2 Muud merikuklased 1 0,25 ja enam 2 0,2 0,25 Stauriidid Trachurus spp.

Kefaalid Mugil spp. Raid Raja spp.