Kuidas kasutada kaubamargi elektroonilist otsingumootorit

Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Siseriikliku kohtu ülesanne on anda juhtumipõhine hinnang sellele, kas tema poolt lahendatava kohtuasja asjaoludest ilmneb päritolu tähistamise ülesande kahjulik mõjutamine või selle oht. Kõik sellised edasi andmise katsed on kehtetud.

Kui pikendamistaotlust ei esitata või kui see esitatakse pärast lõikes 3 ette nähtud tähtaja möödumist või kui lõivu pole tasutud või kui see tasutakse alles pärast kõnealuse tähtaja möödumist või kui lõikes 7 osutatud puudused ei ole nimetatud ajavahemiku jooksul kõrvaldatud, teeb amet kindlaks, et registreering on kehtivuse kaotanud, ja teavitab sellest asjakohaselt ELi kaubamärgi omanikku.

EUR-Lex Access to European Union law

Kui registreeringu kehtivuse kaotamise kindlakstegemise otsus on muutunud lõplikuks, kustutab amet kaubamärgi registrist. Kustutamine jõustub järgmisel päeval pärast senise registreeringu kehtivuse lõppemist. Kui pikendamislõiv on tasutud, kuid registreeringut ei pikendata, makstakse lõiv tagasi.

Kui kahel või enamal kaubamärgil on samad omanikud või esindajad, võib pärast seda, kui kõikide kaubamärkide eest nõutav lõiv on tasutud, esitada nende kohta ühe pikendamistaotluse.

Muutmise taotlus sisaldab kaubamärgi kujutise elementi, mida soovitakse muuta, ning selle muudetud versiooni. Taotlust ei loeta esitatuks enne, kui nõutud lõiv on tasutud.

Kui lõiv ei ole tasutud või ei ole täielikult tasutud, siis teavitab amet sellest taotlejat. Kui samale omanikule kuuluvas kahes või enamas registreeringus soovitakse muuta sama elementi, võib selle kohta esitada ühe taotluse.

Mattel Inc. - Terms and Conditions

Nõutav lõiv tuleb maksta iga muudetava registreeringu eest. Kui registreeringu muutmisele esitatavad nõuded ei ole täidetud, siis teavitab amet taotlejat puudustest. Kui puudusi ei ole ameti määratud tähtaja jooksul kõrvaldatud, lükkab amet taotluse tagasi. Muutmise registreeringu avaldamine sisaldab muudetud ELi kaubamärgi esitust. Kolmandad isikud, kelle õigusi muutmine võib mõjutada, võivad kaubamärgi registreerimise vaidlustada kolme kuu jooksul pärast avaldamist.

Muutmise registreeringu avaldamise suhtes kohaldatakse artikleid 41 ja 42 ning artikli 42a kohaselt vastu võetud eeskirju. ELi kaubamärgi omaniku nime või aadressi muutmine, mis ei tähenda ELi kaubamärgi muutmist artikli 48 lõike 2 kohaselt ja mis ei ole ELi kaubamärgi täieliku või osalise ülemineku tagajärg, kantakse omaniku nõudel registrisse.

On selge, et talletades teatavate klientide jaoks märksõnadena kaubamärkidega identseid tähiseid ja korraldades vastusena neile märksõnadele reklaamsõnumite kuvamist, tegeleb see teenuseosutaja kaubandustegevusega ja seda majandusliku kasu saamise eesmärgil. Samuti on selge, et seda teenust ei osutata mitte ainult nende kaubamärkide omanikele ja ettevõtjatele, kellel on õigus turustada kaubamärgiomanike kaupu või teenuseid, vaid teenust osutatakse ilma omanike loata ja eelmainitute konkurentidele või imiteerijatele. Kaubamärgiomaniku kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamine kolmanda isiku poolt eeldab vähemalt seda, et kolmas isik kasutab tähist oma kommertsteadaandes.

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega määratakse kindlaks käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud nime või aadressi muutmise taotluse sisu üksikasjad. Kui samale omanikule kuuluvas kahes või enamas registreeringus soovitakse muuta nime või aadressi, võib selle kohta esitada ühe taotluse.

Kui muutmise registrisse kandmiseks esitatavad nõuded ei ole täidetud, siis teavitab amet ELi kaubamärgi omanikku puudustest. Lõikeid 1—3 kohaldatakse ka registreeritud esindaja nime või aadressi muutmise suhtes.

Veebirappija #01 - Voog Pluss e-pood

ELi kaubamärgi taotlustele kohaldatakse lõikeid 1—4. Muudatus kantakse ameti peetavasse ELi kaubamärgi­ taotluse toimikusse.

Eesti Patendiamet

Kui lõikes 1 sätestatud ja lõikes 8 osutatud rakendusaktide nõuded ei ole täidetud või jagatud registreeringu moodustavate kaupade ja teenuste loetelu kattub algsesse registreeringusse jäävate kaupade ja teenustega, siis palub amet ELi kaubamärgi omanikul kõrvaldada leitud puudused ameti määratud tähtaja jooksul.

Komisjon võtab vastu rakendusakti, milles täpsustatakse: a lõike 1 kohase registreerimise osadeks jagamist käsitleva avalduse sisu üksikasjad; b registreerimise osadeks jagamist käsitleva avalduse menetlemise üksikasjad, misläbi tagatakse, et jagatud registreerimise puhul luuakse eraldi toimik, mis sisaldab uut registreerimisnumbrit.

Kaubamärgiomanik teatab loobumisest kirjalikult ametile. Loobumine jõustub registrisse kandmisel. ELi kaubamärgist loobumine, millest on ametile teatatud pärast kõnealuse kaubamärgi tühistamise taotluse esitamist artikli 56 lõike 1 kohaselt, kehtib sõltuvalt tühistamise taotluse lõplikust tagasilükkamisest või selle tagasivõtmisest.

Loobumine registreeritakse üksnes ELi kaubamärgiga seotud ja registrisse kantud õiguse omaniku nõusolekul.

Kuidas kasutada kaubamargi elektroonilist otsingumootorit

Kui registrisse on kantud litsents, kantakse loobumine registrisse üksnes juhul, kui ELi kaubamärgi omanik tõendab, et ta on litsentsisaajat loobumiskavatsusest teavitanud. Loobumise kanne tehakse kolme kuu möödumisel kuupäevast, mil omanik tõendab ametile, et ta on litsentsiaati loobumiskavatsusest teavitanud, või enne selle ajavahemiku lõppemist kohe, kui ta tõendab, et litsentsiaat on andnud oma nõusoleku.

Kui loobumise suhtes kohaldatavaid nõudeid ei ole täidetud, siis teavitab amet avalduse esitajat puudustest. Kui puudusi ei ole ameti määratud tähtaja jooksul kõrvaldatud, lükkab amet loobumise registrisse kandmise tagasi.

Kasutustingimused

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, milles määratakse kindlaks käesoleva artikli lõike 2 kohase loobumise avalduse ja lõike 3 kohase kolmanda poole nõusolekut tõendavate dokumentide sisu üksikasjad. Kui ELi kaubamärgi omanik on viie järjestikuse aasta jooksul nõustunud hilisema ELi kaubamärgi kasutamisega liidus ja olnud teadlik sellisest kasutamisest, ei ole tal õigust varasema kaubamärgi põhjal taotleda hilisema kaubamärgi kehtetuks tunnistamist kaupade või teenuste puhul, mille jaoks hilisemat kaubamärki on kasutatud, kui hilisema ELi kaubamärgi registreerimist ei taotletud pahauskselt.

Kui artikli Kuidas kasutada kaubamargi elektroonilist otsingumootorit lõikes 2 osutatud varasema siseriikliku kaubamärgi või artikli 8 lõikes 4 osutatud muu varasema tähise omanik on viie järjestikuse aasta jooksul nõustunud hilisema ELi kaubamärgi kasutamisega liikmesriigis, kus on kaitstud varasem kaubamärk või muu varasem tähis, olles sellisest kasutamisest teadlik, ei ole tal enam õigust varasema kaubamärgi või muu varasema tähise põhjal taotleda hilisema kaubamärgi kehtetuks tunnistamist kaupade või Luhike osa varude laos puhul, mille jaoks hilisemat kaubamärki on kasutatud, kui hilisema ELi kaubamärgi registreerimist ei taotletud pahauskselt.

Tühistamise või kehtetuks tunnistamise taotlus on vastuvõetamatu, kui amet või artiklis 95 osutatud ELi kaubamärkide kohus on samas küsimuses, sama alusega ja samade pooltega seotud taotluse suhtes juba sisulise otsuse teinud ning see ameti otsus või kohtuotsus on saanud lõpliku otsuse mõju.

ELi kaubamärgi omaniku nõudel peab kehtetuks tunnistamise menetluses osalev varasema ELi kaubamärgi omanik tõendama, et varasemat ELi kaubamärki on liidus tegelikult kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille suhtes see on registreeritud, viie aasta jooksul enne kehtetuks tunnistamise taotluse esitamise kuupäeva ning et nimetatud varasema kaubamärgi omanik on esitanud selle taotluse alusena või et mittekasutamine on õigustatud, tingimusel et varasem ELi kaubamärk on selleks kuupäevaks olnud registreeritud vähemalt viis aastat.

Kui ELi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevaks või ELi kaubamärgi taotluse prioriteedikuupäevaks on varasem ELi kaubamärk olnud registreeritud vähemalt viis aastat, esitab varasema ELi kaubamärgi omanik tõendid ka selle kohta, et artikli 42 lõikes 2 sätestatud tingimused olid kõnealusel kuupäeval täidetud.

Selliste tõendite puudumise korral lükatakse kehtetuks tunnistamise taotlus tagasi. Kui varasemat ELi kaubamärki on kasutatud vaid osa kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, loetakse see kehtetuks tunnistamise taotluse läbivaatamisel ainult nende kaupade või teenuste jaoks registreerituks.

Kaebuse võib esitada ameti kõigi selliste otsuseid tegevate isikute või üksuste otsuste peale, kes on loetletud artikli punktides a—d ning asjakohastel juhtudel nimetatud artikli punktis f. Need otsused jõustuvad alles artiklis 60 osutatud kaebuste esitamise tähtaja möödumise päevast. Kaebuse esitamisel on peatav mõju. Kaebus esitatakse ametile kirjalikult kahe kuu jooksul alates otsuse teatavaks tegemisest. Kuidas kasutada kaubamargi elektroonilist otsingumootorit ei loeta esitatuks enne, kui on tasutud lõiv kaebuse esitamise eest.

See esitatakse selles keeles, milles toimus menetlus, kus tehti edasikaevatav otsus. Nelja kuu jooksul alates otsuse teatavaks tegemise kuupäevast esitatakse kirjalik selgitus kaebuse aluste kohta.

Inter partes menetlustes võib kostja taotleda oma vastuses otsuse tegemist vaidlustatava otsuse tühistamiseks või muutmiseks seoses kaebuses nimetamata küsimusega.

Sellised esildised kaotavad kehtivuse, kui kaebuse esitaja lõpetab menetluse. Apellatsioonikoja otsused jõustuvad alles artikli 65 lõikes 5 osutatud tähtaja möödumisel või kui selle aja jooksul kaevatakse asi edasi Üldkohtusse, siis alates kõnealuse edasikaebuse või Euroopa Kohtule Üldkohtu otsuse kohta esitatava mis tahes kaebuse rahuldamata jätmise kuupäevast.

Kaebusi käsitlevate apellatsiooninõukogude otsuste kohta võib Üldkohtule esitada kaebuse. Kasutustellimuste ning Virtuaalsete Kaupade ja Teenuste sulgemine või muutmine.

Kuidas kasutada kaubamargi elektroonilist otsingumootorit

Välja arvatud võimalikes Lisatingimustes näiteks võimalikud tellimusteenusele kehtida võivad tagasimaksepoliitikad või ülalpool jaotises 9 B i seoses Kasutustellimustega määratud juhtudel minetate Matteli poolt Kasutustellimuste või Virtuaalsete Kaupade ja Teenuste muutmisel, peatamisel või sulgemisel muudetud, peatatud või suletud Kasutustellimuse või Virtuaalsed Kaubad ja Teenused.

Sarnaselt, välja arvatud jaotises 9 B i või võimalikes Lisatingimustes määratud või kehtestatava seadusandluse poolt nõutud juhtudel, ei vastuta Mattel teie kasutustellimuse või Virtuaalsete Kaupade ja Teenuste remondi või asendamise ega teile krediidi või tagasimakse või muu summa pakkumise eest järgmistel juhtudel: a Kasutustellimuste või Virtuaalsete Kaupade ja Teenuste muutmine, peatamine või sulgemine Matteli poolt; või b kaotused või kahjustused Veebisaidi tõrke tõttu või muudel põhjustel.

Vastavalt oma õigusele ülaltoodud jaotise 8 alusel kontosid sulgeda jätab Mattel enesele õiguse sulgeda Kasutustellimused ning Virtuaalsed Kaubad ja Teenused suvalisel põhjusel koheselt omal äranägemisel ilma eelneva teatamise või vastutuseta.

Sellisel juhul ei ole teil õigust proportsionaalsele tagasimaksele ega krediidile. Puudub rahaline väärtus; Piiratud kasutusõigus; Puudub varaline, majandus- või omandisuhe. Välja arvatud võimalikes Lisatingimustes või ülalpool jaotises 9 B i seoses Kasutustellimustega määratud juhtudel on Kasutustellimuste ning Virtuaalsete Kaupade ja Teenuste ostud lõplikud, hüvitamatud, rahalise väärtuseta st ei ole sularahakonto ega sellega samaväärne ning on ainult piiratud, mitteeksklusiivse, tühistatava, mitteloovutatava, isikliku ja mitteedasiantava kasutuslitsentsi ostmised isegi juhul, kui neil on kestustähtaeg nt ühe kuu tellimus.

otsingumootori - Traduction française – Linguee

Hoolimata võimalikust Matteli nõusolekust pakkuda teatud juhtudel valikuvaba proportsionaalset tagasimakset või krediiti ei oma te mingit vara- omandi- intellektuaalomandi- majanduslikku ega rahalist suhet oma Kasutustellimuse või Virtuaalsete Kaupade ja Teenustega, mis jäävad Matteli eksklusiivseks omandiks millele kehtivad ainult ülalpool jaotises 1 C sätestatud litsents, käesolev Kasutaja Leping ja võimalikud Lisatingimused.

Välja arvatud siin jaotises 9 sätestatud juhtudel võidakse litsents Matteli ainuäranägemisel ning ilma eelneva teatamise või vastutuseta igal põhjusel koheselt peatada või lõpetada.

Edasi andmine keelatud. Sellest tulenevalt ei tohi te, välja arvatud Matteli poolt väljastatud kinkekaartidena, mida reguleerivad Lisatingimused, osta, müüa, vahetada, kinkida ega kaubelda Kasutustellimusi ega Virtuaalseid Kaupu ja Teenuseid ega pakkuda Kasutustellimuste või Virtuaalsete Kaupade ja Teenuste ostu, müüki, vahetust, kinkimist ega kauplemist.

Kuidas kasutada kaubamargi elektroonilist otsingumootorit

Kõik sellised edasi andmise katsed on kehtetud. Teiepoolsed lingid Veebisaidile. Mattel jätab enesele õiguse peatada või keelata linkimine Veebisaidile suvalisel põhjusel oma ainuäranägemisel ilma eelneva teatamiseta või mingi vastutuseta teie või mõne kolmanda isiku ees. Info mugavamaks jagamiseks oleme tekstides kasutanud välisviiteid, mis on tähistatud vastava ikooniga:.

Need avanevad uues veebilehitseja aknas ja Patendiamet ei vastuta nende lehekülgede sisu eest. Patendiameti uudistevood RSS Patendiameti uudiseid eesti ja inglise keeles, teateid tulevaste seminaride ning epa. Samuti saab neid kõiki tellida koos nii eesti kui ka inglise keeles.

Mis on RSS-uudistevoog ja kuidas seda kasutada? Jätkates sirvimist, nõustute nende tingimustega. Palun veenduge, et kõik andmed, mis te meile meie veebilehel annate, seal hulgas kasutajanimi ja salasõna, on turvaliselt hoitud, kindel ja konfidentsiaalne. Lisaks kasutame veebilehel küpsiseid. Lisateavet küpsiste kohta leiate meie Küpsiste poliitika alt. Viitamisteenuse osutaja aga võimaldab oma klientidel kasutada kaubamärkidega identseid tähiseid, ise neid kasutamata Seda järeldust ei kummuta asjaolu, et nimetatud teenuseosutaja saab oma klientidelt nende tähiste kasutamise eest tasu.

Tähise kasutamiseks vajalike tehniliste tingimuste loomine ja selle teenuse eest tasu saamine ei tähenda, et sellise teenuse osutaja ise seda tähist kasutab.