Officei mitmekesisuse strateegia

Kui sissevedav protokolliosaline jätab teatise saamise kinnitamata, ei tähenda see, et ta tahtliku sisseveoga nõustub. Indicators for ecosystem assessments under action 5 of the EU biodiversity strategy to Lõike 1 kohaldamise huvides võetakse bioloogilise ohutuse arendamiseks koostööd tehes arvesse vähim arenenud maadest ja väikestest saareriikidest arengumaadest ning teistest arengumaadest protokolliosaliste ja siirderiikidest protokolliosaliste vajadus saada raha ning tehnoloogia- ja oskusteavet ning vajadus anda neile raha ja teavet konventsiooni järgides. Otsustajaid ja avalikkust tuleb informeerida ka hindamistulemuste määramatusest. Nimetatud kord ei ole vastuolus konventsiooni artikli 27 kohase vaidluste lahendamise korraga. Protokolliosaliste koosoleku ülesandeid täitev konventsiooniosaliste konverents arutab esimesel istungil läbi bioloogilise ohutuse teabevõrgustiku toimimise tingimused ja tegevusaruande esitamise üksikasjad ning edaspidi teeb ta seda korrapäraselt.

ÖST kaardistamise ja hindamise tulemused võivad panustada ka maaelu poliitika eesmärkidesse ja nendega seotud meetmetesse ÖST pakkumise parandamiseks nt vastavad toetusskeemid. Näiteks on ÖST taastamine ja säilitamine juba ELi ühise põllumajanduspoliitika maaelu arengu samba üks prioriteete. Metsanduspoliitika Metsaökosüsteemid on maastiku ja elurikkuse oluline element ja annavad ka märkimisväärse panuse inimeste heaolusse.

Kui varem keskendus metsamajandus peamiselt puidutootmisele, siis Euroopa Komisjoni poolt septembris avalikustatud ELi uus metsastrateegia pakub välja uue raamistiku, milles metsade ja elurikkuse kaitse ning metsaökosüsteemiteenuste jätkusuutlik kasutamine ja tagamine on adresseeritud.

Anna tagasisidet asulareovee puhastamist käsitlevate ELi nõuete kohta

Strateegia toetab sidusat ja terviklikku lähenemist metsamajanduses, sh: i erinevad metsast saadavad hüved ja teenused; ii sisemised ja välised metsapoliitika küsimused ja iii täielik metsa väärtusahel. Metsaökosüsteemiteenuste kaardistamine ja hindamine annab tervikliku ja süstemaatilise ülevaate metsaökosüsteemidest ja erinevate survetegurite mõjust Maes at al.

Officei mitmekesisuse strateegia Binaarsed variandid on vaart

Regionaalpoliitika ja ruumiline planeerimine ÖST pakkumise ja nõudluse hindamine ja ÖST tarne optimeerimine nt rohetaristu või rohevõrgustiku kavandamise ja loomise kaudu võib oluliselt panustada piirkonna või linna arengusse, toetada tulevikuinvesteeringuid puudutavate otsuste langetamist, edendada töökohti ja majanduse arengut. Lisaks pakub ÖST hindamise ja kaardistamise tulemuste kasutamine ruumilises planeerimises rohkem võimalusi keskkonnakaalutluste arvessevõtmiseks maakasutuse muutmisel või korraldamisel nt rakendades ÖST kontseptsiooni strateegilisel mõju hindamisel.

ÖST kaardistamine ja hindamine on planeerimise ja otsustusprotsesside toena riiklikust kohaliku tasandini kasutusel juba mitmes ELi riigis. Näiteks Soomes on paljudes piirkondlikes ja kohalikes arengukavades ja planeeringutes seatud eesmärgiks laiendada, taastada või luua ökosüsteeme ja nendega seotud teenuseid.

ÖST kaardistamine on sisse viidud ka Euroopa merealade ruumilisse planeerimisse nt Lätis ja Rootsishindamaks kasutuspotentsiaali ja ka võimalikku mõju mereökosüsteemile. Ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni saab rakendada ka maastikuplaneerimises, mille eesmärk on maastike ja nendega seotud teenuste Officei mitmekesisuse strateegia, taastamine või loomine. Selle näiteks on Saksamaa maastikuplaneerimine, mis hõlmab maastiku praeguse olukorra sh maastiku funktsioonide ja inimeste vajaduste rahuldamise võime analüüsi.

5. Ökosüsteemiteenuste kontseptsioon poliitikas ja maakasutuse korraldamisel | LIFE Viva Grass

Ökosüsteemiteenuste kaardistamise ja hindamise panuse ruumilisse planeerimisse võib kokku võtta järgnevalt Albert et al. Siiski tuleb meeles pidada, et edukaks ökosüsteemiteenuste kaardistamise ja hindamise integreerimiseks ruumilisse planeerimisse tuleb arvesse võtta etteantud aja- ja rahalisi piiranguid ning ka kasutajate ja otsustajate vajadusi ja huve.

Ökosüsteemiteenuste kaardistamise detailsusaste, kasutatavad meetodid ja indikaatorid sõltuvad planeeringu eesmärgist ja konkreetse planeerimisinstrumendi seadusjärgsetest nõuetest. Otsustajaid ja avalikkust tuleb informeerida ka hindamistulemuste määramatusest.

Navigation

Vahendid ja meetodid ÖST rakendamiseks otsustusprotsessides 5. Trendianalüüs ja looduskapitali arvestus Trendianalüüsi kasutatakse tavaliselt poliitilistes protsessides nii poliitikaeesmärkide sihtide seadmiseks kui ka poliitikate elluviimise ja mõjude seiramiseks.

Trendianalüüsi rakendamine ökosüsteemide erinevate komponentide ja nendega seotud teenuste puhul võib aidata mõista mineviku- ja praeguseid arenguid ning ka ökosüsteemide võimalikku tulevikku.

Seega võimaldab trendianalüüs paremini koostada ja kirjeldada ökosüsteemide arengu tulevikustsenaariume Guerra et al Nagu eelpool kirjeldatud, võivad ÖST hindamistulemused ja trendianalüüs anda olulist informatsiooni ELi poliitikate rakendamiseks nt looduskaitse, kliimamuutuse, veemajanduse või merekaitse valdkondades ja ka ÖST kasutamisel põhinevate valdkondade nt põllumajandus, metsandus, kalandus jne mõju hindamiseks.

Selleks on aga vaja ÖST hindamistulemuste võrreldavaid aegridasid, mida enamikel riikidel hetkel ei ole. See sisaldab samm-sammult lähenemist, mis algab biofüüsikalise aluse rajamisest järgnevatele hindamise sammudele.

Officei mitmekesisuse strateegia Rahandusstrateegia rahastamine

Sellise biofüüsikalise aluse jaoks on vaja selgelt kategoriseeritud ja struktureeritud ruumilisi sisendandmeid Maes et al. Nüüdseks on mitmed ELi liikmesriigid alustanud oma looduskapitali arvepidamise väljatöötamisega. Stsenaariumanalüüs Stsenaariumi võib defineerida võimaliku tulevikuolukorra kirjeldusena, sh selle olukorrani viiva tee sündmuste jada kirjeldus. Stsenaariumide eesmärk ei ole tuleviku täielik kirjeldamine, vaid pigem võimaliku tuleviku kesksete elementide esiletõstmine ja tähelepanu juhtimine peamistele tulevikuarenguid mõjutavatele teguritele.

Paljud stsenaariumianalüütikud rõhutavad, et stsenaariumid on hüpoteetilised konstruktsioonid, mis ei pruugi kirjeldada tegelikkust Schoemaker, Tagasisidet asulareovee direktiivi toimimise kohta saab anda kuni 8. Asulareovee puhastamise direktiivi eesmärk on kaitsta inimeste tervist ja keskkonda heitvee kahjuliku mõju eest.

Direktiivi hindamise tulemused näitasid, et direktiiv on olnud tõhus linnalistest piirkondadest pärit saaste vähendamisel, kaitstes seeläbi inimeste tervist ja keskkonda.

Laadi alla kogu juhendmaterjal PDF Tänapäeval tunnustatakse ökosüsteemiteenuseid kui poliitika ja otsustusprotsesside jaoks olulist kontseptsiooni, kuna see käsitleb terviklikult looduse ja inimeste vahelisi suhteid ning võimaldab adresseerida keskkonna- ja sotsiaal-majanduslike eesmärkide konflikte ja sünergiaid. Kõigepealt mõistsid poliitikud, et ökosüsteemiteenused ehk looduspõhised lahendused nt märgalade kasutamine vee puhastamiseks või üleujutuse ärahoidmiseks võivad olla palju kulutõhusamad kui sama otstarbega tehnilised rajatised Maes et al. Lisaks võimaldab ökosüsteemiteenuste kontseptsioon trade-off analüüside abil võrrelda konkureerivaid maakasutusviise ning aitab langetada planeeringu- ja arenguotsuseid sektorite, skaalade ja halduspiiride üleselt Fürst et al. Ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni panus erinevatesse poliitikavaldkondadesse Poliitikute huvi ökosüsteemiteenuste vastu tekkis, kui selgus, et globaalset eesmärki peatada elurikkuse kadu

Konfidentsiaalsusnõude kohaldamist peab põhjendama. Kui sissevedav protokolliosaline leiab, et konfidentsiaalsusnõuet ei saa Officei mitmekesisuse strateegia suhtes kohaldada, teatab ta sellest teatise esitajale enne teabe avalikustamist, esitab asjakohase taotluse saamise korral oma põhjendused ning teeb ettepaneku korraldada tema otsuse läbiarutamiseks enne teabe avalikustamist nõupidamine.

Protokolliosaline kaitseb eelneva nõusoleku andmise menetluses saadud ja protokolli kohaselt saadud muud konfidentsiaalset teavet. Protokolliosaline teeb teabe kaitseks vajalikud toimingud ning rakendab teabesaladuse hoidmise suhtes samu abinõusid nagu oma riigis loodud muundatud elusorganisme käsitleva konfidentsiaalse teabe suhtes.

Sissevedav protokolliosaline ei kasuta seda teavet ärieesmärgil, kui tal puudub teatise esitaja kirjalik luba. Kui teatise esitaja võtab teatise tagasi, järgib sissevedav protokolliosaline äri- ja tööstusteabe konfidentsiaalsuse nõuet; see kehtib ka uurimis- ja arendustööd käsitleva teabe ning selle teabe kohta, mille konfidentsiaalsuse suhtes on protokolliosaline ja teatise esitaja jäänud eriarvamustele. Lõikega 5 ei ole vastuolus, et konfidentsiaalsena ei käsitata järgmist teavet: a teatise esitaja nimi ja aadress; b muundatud elusorganismi üldkirjeldus; c elustiku mitmekesisust ja elustiku säästlikku kasutamist ning inimese tervist mõjutavate tegurite riskianalüüsi kokkuvõte; ja d eriolukorras võetavad meetmed ja nende võtmise kavad.

Suutlikkuse edendamine 1. Protokolli tõhusaks rakendamiseks teevad protokolliosalised koostööd, selleks et arendada või tugevdada arenguriikide hulka kuuluvate protokolliosaliste, sh eriti kõige vähem arenenud riikide ning väikeste saareriikidest arengumaade, samuti üleminekumajandusega riikide inimressursse ning institutsioonide bioloogilise ohutuse alast suutlikkust, kaasa arvatud biotehnoloogia alast suutlikkust bioloogilise ohutuse tagamiseks vajalikul määral, tegutsedes muu hulgas olemasolevate ülemaailmsete, piirkonna, allpiirkonna ja riigi institutsioonide ja organisatsioonide kaudu ning vajaduse korral toetades erasektori osalemist.

Lõike 1 kohaldamise huvides võetakse bioloogilise ohutuse arendamiseks koostööd tehes arvesse vähim arenenud maadest ja väikestest saareriikidest arengumaadest ning teistest arengumaadest protokolliosaliste ja siirderiikidest protokolliosaliste vajadus saada raha ning tehnoloogia- ja oskusteavet ning vajadus anda neile raha ja teavet konventsiooni järgides.

Protokolliosalise olukorrast ning võimalustest ja vajadustest olenevalt hõlmab suutlikkuse edendamiseks tehtav koostöö teadlaste ja tehnikaspetsialistide väljaõpet sellistes valdkondades nagu biotehnoloogia õige ja ohutu kasutamine, bioloogilise ohutuse tagamiseks vajalike riskianalüüside tegemine ja ohu vähendamine ning bioloogilise ohutuse tagamiseks väljatöötatud tehnoloogia täiustamine ja asjaomaste asutuste võimaluste suurendamine.

Bioloogilise ohutuse tagamise võimalusi laiendades arvestatakse ka Officei mitmekesisuse strateegia protokolliosaliste vajadusi.

Officei mitmekesisuse strateegia Tagada kaubanduse signaalid

Üldsuse teadlikkus ja osalemine 1. Protokolliosalised: a edendavad ja soodustavad üldsuse harimist ja teadlikkuse Officei mitmekesisuse strateegia, samuti üldsuse osalemist muundatud elusorganismide ohutu teisaldamise, käitlemise ja kasutamise küsimuste lahendamisel seoses bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja säästliku kasutamisega, võttes ühtlasi arvesse riske inimese tervisele.

Selleks teevad pooled vajaduse korral koostööd teiste riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega; b teevad jõupingutusi tagamaks, et üldsuse teavitamine ja harimine hõlmaks juurdepääsu selles protokollis nimetatud informatsioonile muundatud elusorganismide kohta, keda võidakse sisse vedada.

Muundatud elusorganismide kohta otsuseid tehes suhtleb protokolliosaline oma asjakohaseid õigusnorme järgides üldsusega ja teeb otsused üldsusele kättesaadavaks, kaitstes konfidentsiaalset teavet kooskõlas artikliga Protokolliosaline rakendab abinõusid, et teha üldsusele teatavaks võimalus saada teavet bioloogilise ohutuse teabevõrgustikust.

Protokolliga ühinemata riigid 1. Muundatud elusorganismide vedu protokolliosaliste ja protokolliga ühinemata riikide vahel korraldatakse selle protokolli eesmärke arvestades. Protokolliosalised võivad protokolliga ühinemata riikidega sõlmida piiriülest vedu käsitlevaid kahe- ja mitmepoolseid ning piirkondlikke lepinguid. Protokolliosalised innustavad protokolliga ühinemata riike protokolliga ühinema ning andma bioloogilise ohutuse teabevõrgustikule teavet nende jurisdiktsiooni alla kuuluvatel aladel keskkonda viidavate, neile aladele sisseveetavate või neilt aladelt väljaveetavate muundatud elusorganismide kohta.

Ebaseaduslik üle piiri vedu 1. Iga protokolliosaline võtab vajalikke siseriiklikke meetmeid, et vältida muundatud elusorganismide sellist piiriülest vedamist, mis on vastuolus käesoleva protokolli täitmiseks rakendatavate siseriiklike meetmetega, ja vajadusel karistada selle korraldajaid.

Feed aggregator | Page 5 | University of Tartu

Niisugust piiriülest vedu käsitletakse ebaseadusliku piiriülese veona. Ebaseadusliku piiriülese veo korral võib sellest mõjutatud protokolliosaline nõuda, et muundatud elusorganismi päritoluriigist protokolliosaline oma kulul kõrvaldaks muundatud elusorganismi, toimetades selle päritoluriiki tagasi või hävitades selle. Protokolliosaline teatab tema maa-alale muundatud elusorganismi ebaseaduslikust veost bioloogilise ohutuse teabevõrgustikule.

Sotsiaal- ja majanduskaalutlused 1. Muundatud elusorganismi sisseveo kohta protokolli alusel või protokolli kohaldamiseks kehtestatud riigisiseste õigusaktide alusel otsust tehes võib protokolliosaline oma rahvusvahelisi kohustusi järgides lähtuda sotsiaal- ja majanduskaalutlustest, arvestades organismi mõju elustiku mitmekesisusele ja elustiku säästlikule kasutamisele ning pöörates erilist tähelepanu asjaolule, et elustiku mitmekesisus on eriti väärtuslik kohalikule elanikkonnale.

Protokolliosalisi innustatakse tegema koostööd, et teadusuuringute ja teabevahetuse kaudu selgitada muundatud elusorganismide sotsiaalne ja majanduslik mõju kohalikule elanikkonnale ja teistele elanikele.

Vastutus ja hüvitamine Protokolliosaliste koosoleku ülesandeid täitva konventsiooniosaliste konverentsi esimesel istungil töötatakse välja muundatud elusorganismide piiriülesest veost tuleneva kahju korral ettenähtud vastutuse ja kahju hüvitamise Officei mitmekesisuse strateegia üksikasjalikud rahvusvahelised nõuded, analüüsides ja vajalikul määral arvestades seda valdkonda reguleeriva rahvusvahelise õiguse arengusuundumusi, ning nähakse nimetatud abinõude rakendamiseks ette nelja-aastane tähtaeg.

Rahastamine ja rahalised vahendid 1.

Officei mitmekesisuse strateegia Voimalused nisukaubanduse voimalused

Protokollis ettenähtud eesmärkide saavutamiseks vajalikku rahasummat kindlaks määrates järgivad protokolliosalised konventsiooni artiklit Konventsiooni artikli 21 alusel kehtestatud rahastamiskorda järgitakse ka juhul, kui selleks moodustatud asutuste kaudu rahastatakse protokolliga kavandatud tegevust. Konventsiooniosaliste konverentsile arutamiseks lõikes 2 nimetatud rahastamiskorras ettenähtud juhiseid andes arvestab protokolliosaliste koosoleku ülesandeid täitev konventsiooniosaliste konverents protokolli artikli 22 kohast suutlikkuse edendamist käsitledes vähim arenenud maadest ja väikestest saareriikidest arengumaadest ning teistest arengumaadest protokolliosaliste rahavajadust.

Protokolliosaline võtab lõiget 1 kohaldades arvesse vähim arenenud maadest ja väikestest saareriikidest arengumaadest ning teistest arengumaadest protokolliosaliste ning siirderiikidest protokolliosaliste vajadust saada raha, et edendada protokolliga kavandatud meetmete võtmiseks vajalikku suutlikkust.

Konventsiooni elluviimise rahastamiseks konverentsi otsusega kehtestatud rahastamiskorras ettenähtud juhiseid ja enne protokolli vastuvõtmist kokkulepitud juhiseid kohaldatakse mutatis mutandis ka selle artikli suhtes. Arenenud majandusega protokolliosaline võib protokolliga kavandatud eesmärkide elluviimiseks vajalikku raha ja tehnoloogiavahendeid anda ning arengumaast protokolliosaline või siirderiigist protokolliosaline võib neid vastu võtta kahe- ja mitmepoolsete ning piirkondlike kanalite kaudu.

Protokolliosaliste koosoleku ülesandeid täitev konventsiooniosaliste konverents 1. Protokolliosaliste koosoleku ülesandeid täidab konventsiooniosaliste konverents. Konventsiooniosaline, kes ei ole protokolliga ühinenud, võib protokolliosaliste koosoleku ülesandeid Officei mitmekesisuse strateegia konventsiooniosaliste konverentsil osaleda vaatlejana.

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni bioloogilise ohutuse Cartagena protokoll

Kui konventsiooniosaliste konverents täidab protokolliosaliste koosoleku ülesandeid, teevad protokolli käsitlevaid otsuseid ainult protokolliosalised. Kui konventsiooniosaliste konverents täidab protokolliosaliste koosoleku ülesandeid, asendatakse konventsiooniosalisi esindav konventsiooniosaliste konverentsi büroo liige, kes ei ole protokolliga ühinenud, protokolliosaliste hulgast valitud liikmega.

Protokolliosaliste koosoleku ülesandeid täitev konventsiooniosaliste konverents jälgib pidevalt protokolliga kavandatud meetmete võtmist ja oma volituste piires teeb protokolliga kavandatud abinõude tõhusaks rakendamiseks vajalikke otsuseid.

Ta täidab protokolliga talle pandud ülesandeid ning: a annab soovitusi protokolliga kavandatud ülesannete täitmiseks vajalikes küsimustes; b moodustab protokolliga kavandatud ülesannete täitmiseks vajalikke allasutusi; c vajaduse korral taotleb ja kasutab pädevate rahvusvaheliste ja valitsustevaheliste organisatsioonide ning valitsusväliste organisatsioonide teenuseid ja teavet ning teeb nende organisatsioonide ja ühendustega koostööd; d kehtestab protokolli artikli 33 kohaselt esitatava teabe vormi ja teabe esitamise tähtpäeva ning arutab esitatud teavet ja allasutuste aruandeid; e arutab läbi ja vajaduse korral võtab vastu protokolli ja selle lisade muudatused ning protokolli täiendavad lisad, mida peetakse vajalikuks protokollis kavandatud meetmete võtmiseks; ja f täidab muid protokolliga kavandatud abinõude rakendamiseks vajalikke ülesandeid.

Protokolliga kavandatud abinõude rakendamise suhtes kohaldatakse mutatis mutandis konventsiooniosaliste konverentsi töökorda ja konventsiooni kohaselt kehtestatud rahastamiskorda, välja arvatud juhul, kui protokolliosaliste koosoleku ülesandeid täitev konventsiooniosaliste konverents otsustab konsensuse alusel teisiti.

Protokolliosaliste koosoleku ülesandeid esmakordselt täitva konventsiooniosaliste konverentsi kutsub kokku sekretariaat samal ajal protokolli jõustumise järgsesse aega kavandatud konventsiooniosaliste konverentsi esimese istungiga. Protokolliosaliste koosoleku ülesandeid täitva konventsiooniosaliste konverentsi järgmisi korralisi istungeid peetakse samal ajal konventsiooniosaliste konverentsi Officei mitmekesisuse strateegia istungitega, välja arvatud juhul, kui protokolliosaliste koosoleku ülesandeid täitev konventsiooniosaliste konverents otsustab teisiti.

Protokolliosaliste koosoleku ülesandeid täitva konventsiooniosaliste konverentsi erakorraline istung peetakse ajal, mida peab kohaseks protokolliosaliste koosoleku ülesandeid täitev konventsiooniosaliste konverents, või protokolliosalise kirjaliku taotluse alusel, kui kuue kuu jooksul alates päevast, millal sekretariaat protokolliosalistele taotluse edastab, toetab taotlust vähemalt üks kolmandik protokolliosalistest.

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ja selle allorganisatsioonid ning Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur ja nimetatud organisatsioonide liikmesriigid või vaatlejariigid, kes ei ole konventsiooniga ühinenud, võivad osaleda protokolliosaliste koosoleku ülesandeid täitva konventsiooniosaliste konverentsi istungitel vaatlejatena.

Riigisisene või rahvusvaheline organisatsioon või selle allorganisatsioon, kes on pädev protokolliga reguleeritavas valdkonnas ja on teatanud Officei mitmekesisuse strateegia oma soovist olla esindatud protokolliosaliste koosoleku ülesandeid täitva konventsiooniosaliste konverentsi istungil vaatlejana, võib saada selleks nõusoleku, välja arvatud juhul, kui vähemalt üks kolmandik kohalolevatest protokolliosalistest on selle vastu.

Vaatlejatele osalemise võimaldamise ja osalemise suhtes kohaldatakse lõike 5 kohast menetluskorda, välja arvatud juhul, kui käesolevas artiklis on sätestatud teisiti.

  1. Moodne kirjutamisstrateegia
  2. Parim 401 tuhat
  3. Definition, Meaning [et] bioloogiline mitmekesisus - elu mitmekesisus maailmas või konkreetses elupaigas või ökosüsteemis.
  4. Anna tagasisidet asulareovee puhastamist käsitlevate ELi nõuete kohta | Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
  5. Binaarne valiku strateegia
  6. Tööjõu mitmekesisuse andmete hõlpsalt visualiseerimine - Office'i tugi
  7. Tööjõu mitmekesisuse andmete hõlpsalt visualiseerimine Tööjõu mitmekesisuse andmete hõlpsalt visualiseerimine Excel Power BI Rohkem
  8. Artikkel 1.

Allasutus 1. Konventsiooni alusel moodustatud allasutus võib protokolliosaliste koosoleku ülesandeid täitva konventsiooniosaliste konverentsi otsuse alusel täita protokolliga seotud ülesandeid ning sel juhul täpsustab protokolliosaliste koosolek, mis ülesandeid allasutus täidab.

Konventsiooniosaline, kes ei ole protokolliga ühinenud, võib allasutuse koosolekul osaleda vaatlejana. Kui konventsiooni allasutus täidab protokolli allasutuse ülesannet, teevad protokollis käsitletud asjades otsuseid üksnes protokolliosalised.

5. Ökosüsteemiteenuste kontseptsioon poliitikas ja maakasutuse korraldamisel

Kui konventsiooni allasutus täidab protokollis ettenähtud ülesannet, võib selle allasutuse büroo liikme, kes esindab üksnes konventsiooniosalist, asendada protokolliosaliste hulgast nende endi valitud liikmega.

Sekretariaat 1. Protokolli sekretariaadi ülesandeid täidab konventsiooni artikli 24 alusel moodustatud sekretariaat. Protokolli suhtes kohaldatakse sekretariaadi funktsioonide osas konventsiooni artikli 24 lõiget 1 mutatis mutandis. Protokolliosalised katavad protokolli sekretariaadi kulud, kui neid on võimalik eristada.

Officei mitmekesisuse strateegia Aktsiaoptsioonide maksustamise huvitamine

Sekretariaadi kulude katmiseks vajalike eelarvekorralduste tegemise otsustab protokolliosaliste koosoleku ülesandeid täitev konventsiooniosaliste konverents oma esimesel istungil. Suhe konventsiooniga Protokolli suhtes kohaldatakse konventsiooni protokolle käsitlevaid konventsiooni sätteid, välja arvatud juhul, kui protokollis on ette nähtud teisiti.

Täitmise kontrollimine ja aruandlus Protokolliosaline kontrollib protokolliga endale võetud kohustuste täitmist ja annab protokolliosaliste koosoleku ülesandeid täitvale konventsiooniosaliste konverentsile selle määratud tähtpäevadel aru abinõudest, mida ta on protokolliga kavandatud ülesannete täitmiseks rakendanud. Järgimine Protokolliosaliste koosoleku ülesandeid täitev konventsiooniosaliste konverents arutab oma esimesel istungil läbi ja kinnitab protokolli järgimise tõhustamiseks ning järgimata jätmise juhtudel abinõude rakendamiseks tehtavas koostöös järgitava menetluskorra.

Selles nähakse ette asjakohase nõustamise ja muu abi korraldus, kui see on vajalik. Nimetatud kord ei ole vastuolus konventsiooni artikli 27 kohase vaidluste lahendamise korraga. Hindamine ja läbivaatamine Protokolliosaliste koosoleku ülesandeid täitev konventsiooniosaliste Officei mitmekesisuse strateegia hindab protokolliga kavandatud ülesannete, protokollis ettenähtud menetluste ja protokolli lisade tõhusust pärast viie aasta möödumist protokolli jõustumisest ning seejärel vähemalt kord iga viie aasta tagant.

Allakirjutamine Protokoll on Officei mitmekesisuse strateegia ja piirkonna majanduskoostöö organisatsioonidele allakirjutamiseks avatud Jõustumine 1. Protokoll jõustub üheksakümnendal päeval pärast seda, kui oma ratifitseerimis- vastuvõtmis- kinnitamis- või ühinemiskirja on hoiule andnud viiekümnes ühineja — riik või konventsiooniosalisest piirkonna majanduskoostöö organisatsioon. Pärast lõike 1 kohast protokolli jõustumist protokolli ratifitseerinud, vastu võtnud või kinnitanud või protokolliga ühinenud riigi või piirkonna majanduskoostöö organisatsiooni suhtes jõustub protokoll üheksakümnendal päeval pärast selle riigi või piirkonna majanduskoostöö organisatsiooni ratifitseerimis- vastuvõtmis- kinnitamis- või ühinemiskirja hoiuleandmist või pärast selle riigi või piirkonna majanduskoostöö organisatsiooni suhtes konventsiooni jõustumist, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Piirkonna majanduskoostöö organisatsiooni ühinemiskirja, mis on hoiule antud lõike 1 või 2 kohaselt, ei käsitata selle organisatsiooni liikmesriikide hoiuleantud kirjade lisana.

Lisatingimused Protokolli suhtes ei saa seada lisatingimusi. Väljaastumine 1. Kui protokolliosalise suhtes protokolli jõustumisest on möödunud vähemalt kaks aastat, võib protokolliosaline protokolli kohaldamise lõpetada, kui ta on hoiulevõtjale edastanud sellekohase kirjaliku teate.

Biodiversity and wildlife are not the same thing.

Officei mitmekesisuse strateegia Interaktiivsete maaklerite muugivoimalused

Bioloogiline mitmekesisus ja eluslooduse ei ole sama asi. An essential part of reaching the biodiversity target was being able to measure and communicate progress. Copy Report an error The Great Barrier Reef is a biodiversity hotspot, but it is threatened by ocean acidification and its resulting increased temperature and reduced levels of aragonite.

Suur Vallrahu on bioloogilise mitmekesisuse leviala, kuid seda ohustab ookeani hapestumine ja sellest tulenev temperatuuri tõus ja aragoniti sisalduse vähenemine. Accurately measuring differences in biodiversity can be difficult. Elurikkuse erinevuste täpne mõõtmine võib olla keeruline.

Feed aggregator

Changes in biodiversity will also be reflected in the fossil record, as will species introductions. Elurikkuse muutused kajastuvad ka fossiilide arvestuses, nagu ka liikide Bitcoin Network Hashraati diagramm. Intag includes or used to include one of the areas with the highest biodiversity on earth. Intag hõlmab või kasutas üht maa kõrgeima bioloogilise mitmekesisusega piirkonda.

The Mekong basin is one of the richest areas of biodiversity in the world. Mekongi jõgikond on üks bioloogilise mitmekesisuse rikkamaid alasid maailmas. In Ethiopia, over enset varieties have been recorded which is important for agro- and biodiversity. Etioopias on registreeritud üle sordi sordi, mis on oluline põllumajanduse ja bioloogilise mitmekesisuse jaoks. In collaboration with other biodiversity projects around the world, expeditions are sent to collect seeds from dryland plants.

Koostöös teiste bioloogilise mitmekesisuse projektidega kogu maailmas saadetakse ekspeditsioonid kuivamaa taimede seemnete kogumiseks.

Forests have been conserved in Sweden for over thirty years with a view to encouraging biodiversity. Rootsis on metsasid kaitstud juba üle kolmekümne aasta, eesmärgiga soodustada bioloogilist mitmekesisust. Kanada bioloogilise mitmekesisuse strateegia on koostatud vastusena Kanada kui ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osalise kohustustele.

Generally, there is an increase in biodiversity from the poles to the tropics. Üldiselt on bioloogiline mitmekesisus suurenenud poolustest troopikasse. Biodiversity encompasses the entire variety of life on Earth. Elurikkus hõlmab kogu Maa Officei mitmekesisuse strateegia mitmekesisust. Today, many threats to Biodiversity exist. Praegu on bioloogilisele mitmekesisusele palju ohte.

Copy Report an error Whilst governmental funding is available to protect biodiversity, it is insufficient and not distributed evenly amongst different species. Ehkki bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks on olemas riiklik rahastamine, ei ole see piisavalt ja seda ei jaotata ühtlaselt erinevate liikide vahel.

Copy Report an error It is a biodiversity hotspot known for various types of seasonal wild flowers bloom and numerous species of endemic butterflies annually in the months of August and September.