Oigusparane too koduvoimalustest

Kuigi ka Eestis on juba ettevõtteid, kes on otsustanud töötajate tööaega lühendada, on siiski vähetõenäoline, et see lähiajal massiliseks muutub. Seega ei piisa kaugtöö puhul töö tegemise koha kokku leppimises kohaliku omavalitsuse üksuse täpsusega, vaid töö tegemise koht tuleks veelgi täpsemalt määratleda, näiteks et töötaja teeb kaugtööd oma kodus. Transcriber Mine üle TranscribeMe'i, et teenida failide transkribeerimiseks kuni 22 dollarit audio-tunni kohta, kusjuures suurim igakuine töötasu ulatub dollarini. Niisiis pole välistatud olukord, kus töötaja ei kasuta tööandja toodud ergonoomilist mööblit, vaid teeb tööd näiteks diivanil, kus vale asendi tõttu tekivad terviseprobleemid ning lõpptulemusena avastab tööandja, et teda süüdistatakse töötajale tervisekahjustuse tekitamises.

2. Lapsehoidja

Johanna Rähn Kaugtöö on üha enam levinud töövorm, mille kiire osakaalu kasvu on koroonakriisi ajal suuresti põhjustanud vajadus. Pikemaajalise trendina on kaugtöö osakaalu tõusu soodustanud tehnoloogia arenguga seotud paremad võimalused ning üldine paindlike töövormide populaarsuse kasv.

Kaugtöö tähendab, et töötaja teeb tööandjaga kokkuleppel oma tööd, mida ta tavapäraselt teeks tööandja ettevõttes, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite abil väljaspool tööandja ettevõtet, nt töötaja kodus.

Richard Croft Options Trade

Kaugtöö võimaldamisel on mitmeid olulisi õiguslikke nüansse, millega tööandja peaks arvestama. Millal võib töötaja teha kaugtööd? Töötaja võib teha kaugtööd, kui tööandja ja töötaja on kaugtöö tegemises kokku leppinud.

Seaduse järgi ei ole tööandjal võimalik sundida töötajat kodukontoris töötama ning ka töötaja ei saa jääda kodukontorisse tööandja nõusolekuta. Kaugtöö tegemise kokkulepe tuleb vormistada kirjalikult kas töölepingus või eraldiseisva kokkuleppega.

Teata kasutajatoe pettusest Turvalisemalt kodust töötamine Tänapäeval paluvad paljud ettevõtted oma töötajatel distantsilt töötada. Kaugel töötamine saab kasutusele võtta mõned uued turvalisusega seotud probleemid, eriti nende inimeste jaoks, kes ei ole harjunud kontorist eemale töötama. Siit leiate näpunäiteid selle kohta, kuidas kodust WFH turvalisemalt tööd teha.

Enne kui Oigusparane too koduvoimalustest lubab töötaja kaugtööle, peaks ta aga olema hinnanud kaugtöö tegemisega kaasnevaid riske. Kuidas tagada turvaline töökeskkond?

Maksuõiguslikud probleemid

Tööandja vastutab ka kaugtöö puhul töötaja töötervishoiu ja tööohutuse eest ja peab kaugtööga seonduvate riskide kaardistamiseks läbi viima riskianalüüsi. Riskianalüüsi läbiviimiseks ning töötaja töötervishoiu- ja tööohutusalaseks juhendamiseks on tööandjal vaja teada, kus töötaja kaugtööd teeb.

Tähtajalise lepinguga töötajal õigus kindlustuseks Agne Narusk Töötuskindlustusõigus laieneb muu hulgas ka töötajatele, kelle tähtajaline leping lõpeb; kui inimene lahkub töölt omal soovil, sest tööandja rikkus lepingutingimusi või ei luba tervis sama tööd jätkata; kes ei läbi katseaega või atesteerimist. Tingimuseks kuulise kindlustusstaaži olemasolu. Kas peate õigeks, et tähtajalise lepinguga töötajal on õigus saada töötuskindlustust? Reet Teder, Kaubandus-tööstuskoja osakonna-juhataja Arvan, et see on loogiline ja õiguspärane.

Seega ei piisa kaugtöö puhul töö tegemise koha kokku leppimises kohaliku omavalitsuse üksuse täpsusega, vaid töö tegemise koht tuleks veelgi täpsemalt määratleda, näiteks et töötaja teeb kaugtööd oma kodus.

Arvutiga töötamise puhul tuleb hinnata riske ja töötajat juhendada muuhulgas seoses ergonoomilise töökoha ja tööasendiga, aga lisaks on oluline hinnata ja maandada ka kaugtöö mõju töötaja vaimsele tervisele.

Kaugtöö tegemise korda saab lisada nõudeid ja soovitusi töötajale kaugtöö tegemise koha sisseseadmiseks töötaja kodus. Arusaadavalt on tööandjal kaugtöö puhul keerulisem kontrollida ja tagada, et töö tegemise koht oleks töötervishoiu ja -ohutuse seisukohalt nõuetele vastav — milline on tööruum, valgustus, temperatuur, töölaud ja -tool, ekraan jpm.

Hea tööruumi valimine

Töötaja peab ohutu töökeskonna loomisel ja säilitamisel tegema tööandjaga koostööd, kuid tööandjal on võimalik oma vastutust piirata üksnes siis, kui ta on teinud kõik endast oleneva tööohutuse- ja töötervishoiu tagamiseks. Kui tööandjal ei ole võimalik kuidagi veenduda töötaja kaugtöö tegemise koha ohutuses või kui ta teab, et töötaja kaugtöö tegemise koht ei ole ohutu, Oigusparane too koduvoimalustest ei peaks tööandja töötajat kaugtööle lubama.

Kes kannab kulud? Üldreegel on, et töötaja töökoha loomise ja ülalpidamisega seonduvad kulud katab tööandja. Sama kehtib ka koroonakriisi ajal tööandjaga kokkuleppel kodukontorisse asunud töötajate kohta, kuid kulude hüvitamine toimub jätkuvalt tööandja ja töötaja kokkuleppel ja lähtudes mõistikkuse põhimõttest.

Valikulised kursused Indias

Kui tööandja on võtnud vastu otsuse, et COVID viiruse leviku takistamiseks on vajalik või mõistlik asuda töötajatel kodukontorisse ja töötajad on nõus kodukontoris tööd tegema, siis peab tööandja tagama töötajatele kodukontoris töötamiseks vajalikud töövahendid. Tööandja võib võimaldada tööandja töövahendite kasutamist kodukontoris või hüvitada töötaja poolt tööandjaga kooskõlastatult tehtud mõistlikud kulutused töövahenditele.

Kaugtöö mõiste seaduses

Lisaks töövahenditele arvuti, töölaud, ergonoomiline tool jms võivad hüvitamisele kuuluda ka muud kodukontoris töötamisega seotud kulud, näiteks mõistlik proportsioon interneti-või kommunaalkuludest.

Kulude hüvitamisel on oluline mõelda ka võimalikele maksuõiguslikele erisustele. See aitab ennetada olukordi, kus tööandja saab töötajalt ootamatu nõude kulutuste hüvitamiseks või kus tööandjal puudub ülevaade, millised töövahendid on töötajate koduses kasutuses. Lähtuda tuleb ka põhimõttest, et tööandja peab omal kulul tagama töötajale ühe töökoha — olgu see siis kontoris või töötaja kodus.

Kaubandussusteemide raamat

Kuidas tagada töötaja poolt tööülesannete täitmisel töödeldavate isikuandmete kaitse? Kui töötaja töötleb tööülesannete täitmiseks isikuandmeid, siis tuleks tööandjal igal juhul töötajat isikuandmete töötlemise korrast teavitada, sätestades isikuandmete töötlemisega seonduvad nõuded näiteks töökorralduse reeglites.

Kaugtöö võimaldamisel on tööandjal vaja läbi mõelda, millised on kaugtööst tulenevad lisariskid andmetöötlusele ning kuidas neid maandada, ning juhendada töötajat Oigusparane too koduvoimalustest.

Investeerimine Bitkoinuse voi Eetheumi investeerimine

Tööandja kohustus on tagada isikuandmete õiguspärane ja turvaline töötlemine ka olukorras, kus töötaja vastab kliendi e-kirjadele näiteks kohvikus või töötab isikuandmeid sisaldavate paberkujul dokumentidega kodus. Isikuandmete kaitse tagamiseks võib tööandja nõuda töötajalt näiteks, et tööülesannete täitmiseks kasutatakse vaid tööandja antud tööarvutit, mitte töötaja isiklikku arvutit.

Tööandja võib ka piirata asukohti, kus Kuidas kaubelda Bitcoini IQ-ga võib kaugtööd teha või isikuandmeid töödelda, sätestades näiteks, et teatud väga tundlikke isikuandmeid ei olegi töötajatel väljaspool tööandja ettevõtet lubatud töödelda.

Navigeerimine

Tööandja peab siiski meeles pidama, et eeltoodu aitab küll maandada andmetöötlusega seonduvate rikkumiste riski enda ettevõttes, kuid ei välista tööandja vastutust andmetöötlejana. Seetõttu on oluline, et tööandja kohustaks ja julgustaks töötajaid tööandjat teavitama ka igast pisemastki isikuandmetega seotud rikkumisest. Kokkuvõttes peab tööandja kaugtöö võimaldamiseks hindama kaugtööst tulenevaid täiendavaid riske, sätestama selged reeglid kaugtöö tegemiseks, leppima kaugtöö tegemises töötajaga kirjalikult kokku ja juhendama töötajat kaugtöö tegemisel.

Tavaliselt lahendatakse töötajate juhendamise küsimus ära töökorralduse reeglite ning isikuandmete töötlemise juhise täiendamisel, lisades sinna teavet, mis puudutab eelkõige kaugtöö tegemist.

Samas on tööandjal võimalik lahendada vajalik teavitamine ja kokkuleppimine ka muul enda ettevõttele sobilikumal viisil, pidades siiski silmas asjakohast tõendamist ja säilitamist.