Pohivorgu strateegia juhend algajatele

Need investeeringud tehakse erinevates ja üksteist täiendavates sektorites ja funktsioonides: inimkapital, oskused, haridus, tervishoid ja palju muud. Järgmisena soovitavad arendajad eelnevalt valida klahvikombinatsiooni, mis vastutab paigutuse muutmise eest.

Pohivorgu strateegia juhend algajatele

Komitee on seisukohal, et lisaks investeeringute vähenemisele absoluutarvudes kannatab Euroopa Liit ka puuduliku konkurentsivõime all, mis tuleneb vananevast taristust ja ebapiisavatest investeeringutest digitaalsesse ja ökoloogilisse üleminekusse ja innovatsiooni; 2. Tegevuse edukaks hoogustamiseks peaksid avaliku sektori täiendavad kulud olema proportsionaalsed ning ennekõike tuleks need selgelt suunata majanduskasvu toetavatesse investeerimisprioriteetidesse, nagu teadus- ja arendustegevus, töötajate koolitamine või roheline taristu; 7.

Pohivorgu strateegia juhend algajatele

Keskenduda tuleks investeeringutele kliimamuutuste vastu võetavatesse meetmetesse, strateegilisele taristule ning innovatsioonile ja piiratud ressursside kättesaadavusele; See arvamus — muu hulgas ja koos Bratislava deklaratsiooni 7 ning komitee investeerimisalase tegevuskavaga — on kõnealuses protsessis oluline vaheetapp; Terviklik lähenemisviis meie piirkondadesse ja linnadesse investeerimisele: ühtekuuluvuspoliitika, investeerimiskava ja muude finantsinstrumentide roll Komitee rõhutab samas toetuste kui olulise finantsinstrumendi rolli piirkondades ja linnades projektide puhul, mis on suunatud turutõrke olukordade lahendamisele Pohivorgu strateegia juhend algajatele millest ei saada piisavat tulu investorite ligimeelitamiseks; Seega peame kindlustama ühtekuuluvuspoliitika rolli ELis pärast Komitee märgib siiski, et EFSI 2.

Komitee kutsub üles kaasama kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi — arvestades nende rolli ettepanekute esitamisel keskpikas ja pikas perspektiivis tehtavate investeeringute kohta ning nende kavandamisel — senisest aktiivsemalt fondi juhtimisse, iseäranis finantsplatvormide loomisse piirkondlikul või piirkondadevahelisel tasandil; Need investeeringud tehakse erinevates ja üksteist täiendavates sektorites ja funktsioonides: inimkapital, oskused, haridus, tervishoid ja palju muud.

Pohivorgu strateegia juhend algajatele

Linnad ja piirkonnad on seega teenuste pakkujad ja võimaldajad. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on samuti kavandajad, arvestades et nad juhivad arengustrateegiaid, ning varakult planeerides saavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused suunata toetava poliitika ja investeeringud peamistele prioriteetidele ja probleemidele ning ergutada seega investeeringuid.

Pohivorgu strateegia juhend algajatele

Linnad ja piirkonnad on muutuste katalüsaatorid ja reguleerijad, näiteks ruumilise planeerimise ja ehituslubade osas. Lisaks on nad investeerimispartnerid, koondades investeerimisprojektide elluviimisel erinevaid avaliku ja erasektori osalejaid 11 ; Pidades silmas rohkem kvaliteedile keskenduva ELi lähenemisviisi edendamist avaliku sektori kulutuste osas, toetab komitee siiski ettepanekut, mille kohaselt peaksid riigipõhised soovitused Euroopa poolaasta raames hõlmama muu hulgas avaliku sektori investeeringute miinimumeesmärke, eelkõige jooksvate kulude osas 12 ; Komitee tervitab asjaolu, et soovitustes tunnistatakse kõigis poliitikameetmete valdkondades avaliku sektori investeeringute koordineerimine, suutlikkuse suurendamine, raamtingimuste kehtestamine läbivalt kohalike ja piirkondlike omavalitsuste olulist ja kasvavat rolli avaliku sektori investeeringute kavandamisel ja rakendamisel; See hõlmab ka liikmesriikide investeerimiskeskkonna probleemide iga-aastasi ajakohastamisi, mis esitati koos iga-aastase majanduskasvu analüüsiga esimest korda

  • Valuutakursiga binaarsed valikud