Professionaalne strateegia

Advokatuur ei taotle advokaatidele õigusteenuste osutamise monopoli kohtutes ega kohtuväliselt. Advokaati ei või samastada kliendiga, keda ta kaitseb või nõustab. Kuivõrd aastatega muutus üha ilmsemaks vajadus Riigikontrolli võimekuse järele täita riigi majandusaasta koondaruandele hinnangut andes grupiaudiitori ülesandeid, algas

Professionaalne strateegia

Advokatuuri roll ühiskonnas ja liikmete ees Advokatuur tegutseb nii, et ta ise oleks riigivõimust võimalikult sõltumatu Professionaalne strateegia selliselt tegutseksid ka advokaadid. Sõltumatu ja professionaalne õigusabi peab olema isikutele ja organisatsioonidele kättesaadav.

Strateegia 2018-2027

Taolise õigusabi kasutamine on ühiskonnas tunnustatud, seda peetakse vajalikuks ja õiguskorda soodustavaks. Advokatuur on autonoomne avalik-õiguslik isik, kes teostab järelevalvet, ja samas ka kutseorganisatsioon, kes abistab ja toetab oma liikmeid.

LIFE-SIZE WHACK-A-MOLE!!!

Taolist dualistlikku funktsiooni tuleb säilitada ja ühiskonnas ka laiemalt selgitada. Advokatuur ei toeta järelevalve eraldamist advokatuurist ja mõne teise, järelevalvet teostava paralleelse organisatsiooni loomist. Esiteks on Eesti selleks liiga väike, et seda efektiivselt teha, ja teiseks, järelevalve viimine riigi poolt kontrollitava struktuuri kätte tähendaks advokatuuri sõltumatuse ja autonoomia vähenemist. Advokatuur toetab riigi õigusabi korraldamise funktsiooni eraldamist ja vastavate ülesannete üleandmist riigiga koostöös moodustatavale sihtasutusele, pidades endiselt oluliseks, et riigi õigusabi osutajateks on advokaadid.

Sihtasutuse loomine tagaks riigi õigusabi korraldamise ja ka finantseerimise läbipaistvuse ning eraldatuse advokatuurist kui kutseorganisatsioonist.

Advokatuur abistab liikmeid kutsealaste tagatiste kaitsel, aga ka korraldab täiendõpet, valmistab ette kordasid ja juhendeid ning püüab järjepidevalt tõsta advokaaditeenuste kvaliteedi taset. Selliselt toetab advokatuur ühtlasi advokaatide mõjukuse suurenemist.

  • Print
  • Strateegia — Eestimaa Looduse Fond
  • Riigikontrolli strateegiad
  • Arireziimi juhtimissusteemi tarkvara
  • Optionshouse Trademonster programm
  • Advokatuuri roll ühiskonnas ja liikmete ees Advokatuur tegutseb nii, et ta ise oleks riigivõimust võimalikult sõltumatu ja selliselt tegutseksid ka advokaadid.
  • Sustemaatilised valikud kauplemine

Advokatuur tutvustab avalikkusele advokaadikutset, selle tegevuspõhimõtteid ja ka kutse-eetika nõudeid. Mida rohkem isikuid saab aru kutse-eetika printsiipidest ja mõistab advokaadi poolt kliendi kaitsel astutavaid samme, seda enam väärtustatakse ja mõistetakse advokaatide rolli ühiskonnas.

Professionaalne strateegia

Advokaati ei või samastada kliendiga, keda ta kaitseb või nõustab. Advokatuuri ülesandeks on toetada juurdepääsu parandamist sõltumatule ja professionaalsele advokaadi õigusabile, et ühelt poolt saaksid inimesed abi oma konkreetsetes õigusküsimustes ja teiselt poolt oleks advokaaditegevus ja selle kaudne mõju ühiskonna erinevatel tasanditel märgatav ja tunnetatav.

Advokatuur on läbi komisjonide süsteemi loomise muutunud senisest koostööaltimaks ja koostöövõimelisemaks seadusloome protsessis, kas osaledes Professionaalne strateegia või andes sisukaid analüüse advokatuurile tutvumiseks esitatavatele eelnõudele.

Sellist tegevussuunda soodustame. Advokatuur ei taotle advokaatidele õigusteenuste osutamise monopoli kohtutes ega kohtuväliselt. Argumendiks, miks klient valib esindajaks advokaadi, peab olema advokaadi osutatavate teenuste kõrge professionaalne tase ja usaldusväärsus. Advokatuur toetab meetmeid õigusabi kvaliteedi parandamiseks kohtumenetlustes, sõltumata sellest, kas esindajaks on advokaat või jurist. Seadusemuudatuste korral advokatuur üldjuhul toetab advokatuuri autonoomia suurendamist ja järelevalvefunktsioonide hoidmist advokatuuri käes, samuti eelistab advokatuur tugevat kontrolli ja olulist otsustusõigust uute liikme vastuvõtmise ja väljaarvamise üle.

Advokatuur hindab ja väärtustab pro bono tööd. Advokatuur edendab ka aktiivset avalikku ja liikmetel suunatud kommunikatsiooni ja korraldab seda mõtestatult ning plaanipärastelt. Kommunikatsiooni korraldamisel seatakse eesmärgid, valitakse kanalid ja võimalusel hinnatakse või mõõdetakse tulemust. Õigusturg ja teenuse areng 2.

Kohtute ja teiste riigiasutuste elektroonilises asjaajamises on vaja tagada ka asjakohane, uuenduslik ning kasutajasõbralik dokumendihaldus. Advokatuur toetab lahendusi, mis aitavad parandada kvaliteetse advokaaditeenuse kättesaadavust igaühele. Advokatuur aitab kaasa õigusabikulude kindlustuse laiemale kasutuselevõtmisele.

Eestimaa Looduse Fond

Advokatuur Professionaalne strateegia kaasa õigusteenuste regionaalse kättesaadavuse parandamisele. Õigusteenuste osutamisel on oluline tähelepanu pöörata ka tänapäevaste töötingimuste tagamisele.

Professionaalne strateegia

See muudatus ei tohi kaasa tuua seadusest tulenevate advokaadi kutsetegevuse tagatiste vähenemist ega ohustada õigusteenuse kvaliteeti ja kutse-eetika nõuete järgmist. Tegevuspiirangute leevendamisel tuleb lahendada ka advokatuuri teostatava järelevalve küsimused. Oleme valmis kaaluma advokaadibüroo omandipiirangute leevendamist tingimusel, et juhatusele jääks otsustusõigus avara diskretsiooniõigusega, milliseid omandistruktuure lubada ja et advokaadiühingud oleksid jätkuvalt vandeadvokaatide kontrolli all.