Teenuste osutamise voimaluste jagamine

Nõukogu koosolekute materjalid avaldatakse koordineerija veebilehel ja vajaduse korral muul viisil. Toetuse või teenuse andmise peatamine 1 Teenuse või perioodilise toetuse andmine peatatakse, kui: 1 teenuse või toetuse saaja taotleb teenuse või toetuse andmise peatamist või lõpetamist; 2 kui isik ei võimalda hüvitise andjal täita hüvitise andmiseks vajalikke ülesandeid; 3 kui isik rikub seaduses sätestatud teenuse andmisega seotud kohustust või teenuse andmise kõrvaltingimust, mille korral seadus sätestab õiguse peatumise; 4 õiguse tekkimisega muule toetusele või teenusele või isikule muu toetuse või teenuse andmise algusega, kui seaduse kohaselt toetused või teenused asendavad üksteist ja seadus sätestab õiguse peatumise muu toetuse või teenuse andmise korral; 5 muul seaduses sätestatud juhul. Regulaarselt hinnatakse oma töötajate kompetentse ja on koostatud koolitusplaan 5. Otsese avaliku teenuse osutamine 1 Asutus tagab, et otsese avaliku teenuse kasutamiseks vajalik teave on lihtsasti leitav. Nõukogu koosseis ja töökord kinnitatakse koordineerija käskkirjaga. Lõikes 7 sätestatule lisaks lepivad asutused kokku osateenuste osutamise tähtajad.

Teenuste osutamise voimaluste jagamine

Sotsiaaltoetuste määramise ja sotsiaalteenuste osutamise kord Vastu võetud Reguleerimisala 1 Käesolev määrus sätestab Tapa Vallavolikogu Sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotlemine 1 Sotsiaaltoetuse edaspidi toetus või sotsiaalteenuse edaspidi teenus taotlemiseks esitab taotleja Tapa Vallavalitsusele edaspidi ametiasutus allkirjastatud taotluse, milles on märgitud taotleja andmed, toetuse või teenuse taotlemise põhjus ja vajalikud lisadokumendid.

Valeandmete esitamise korral taotluse menetlemine ja toetuse või teenuse osutamine lõpetatakse. Ametiasutusel on õigustoetuse või teenuse kulud seaduses sätestatud korras tagasi nõuda. Toetuse või teenuse määramine 1 Toetuse või teenuse määramise otsustab Tapa Vallavalitsus kui täitevorgan edaspidi vallavalitsus või ametnik hiljemalt kümne tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest või taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast haldusakti või toimingu alusel.

Teenuste osutamise voimaluste jagamine

Toetuse või teenuse määramisest keeldumine 1 Toetuse või teenuse määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest: 1 taotluses on esitatud valeandmeid; 2 taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida; 3 teenuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta sotsiaaltoetuse, riikliku sotsiaalteenuse või muu abiga; 2 taotlejal puudub õigus saada toetust või teenust; 3 muu põhjendatud asjaolu.

Toetuse või teenuse andmise peatamine 1 Teenuse või perioodilise toetuse andmine peatatakse, kui: Teenuste osutamise voimaluste jagamine teenuse või toetuse saaja taotleb teenuse või toetuse andmise peatamist või lõpetamist; 2 kui isik ei võimalda hüvitise andjal täita hüvitise andmiseks vajalikke ülesandeid; 3 kui isik rikub seaduses sätestatud teenuse andmisega seotud kohustust või teenuse andmise kõrvaltingimust, mille korral seadus sätestab õiguse peatumise; 4 õiguse tekkimisega muule toetusele või teenusele või isikule muu toetuse või teenuse andmise algusega, kui seaduse kohaselt toetused või teenused asendavad üksteist ja seadus sätestab õiguse peatumise Teenuste osutamise voimaluste jagamine Teenuste osutamise voimaluste jagamine või teenuse andmise korral; 5 muul seaduses sätestatud juhul.

Toetuse või teenuse saamise õiguse lõppemine Õigustoetusele või teenusele lõpeb: 1 toetuse või teenuse nõuetekohase ja täieliku andmisega; 2 kui isik ei vasta toetuse või teenuse saamiseks sätestatud tingimustele; 3 kui isik rikub pahauskselt sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 21 lõikes 1 sätestatud põhikohustust või seaduses või käesolevas määruses toetuse või teenuse andmisega seotud kohustust või selle andmise kõrvaltingimust, mille korral seadus või käesolev määrus sätestab õiguse lõppemise; 4 õiguse tekkimisega muule toetusele või teenusele või muu toetuse või teenuse andmise algusega, kui seaduse või käesoleva määruse kohaselt toetused või teenused asendavad üksteist ja seadus sätestab õiguse lõppemise; 5 toetuse või teenuse andmise otsuse tühistamise või kehtetuks tunnistamisega; 6 isiku surma korral; 7 toetusest või teenusest loobumisega, kui seadus ei sätesta teisiti; 8 muul seaduses Hea varude kauplemise strateegiad käesolevas määruses sätestatud juhul.

Teenuste osutamise voimaluste jagamine

Sünnitoetus 1 Sünnitoetus on ametiasutuse poolt makstav toetus lapse sünni korral. Ranitsatoetus 1 Ranitsatoetus on lapse põhihariduse omandamise alustamise toetus. Matusetoetus 1 Matusetoetus on rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas olnud isiku matuse kulude osaliseks kompenseerimiseks.

Teenuste osutamise voimaluste jagamine

Hooldajatoetus 1 Hooldajatoetus on raske või sügava puudega isiku hooldamise toetamiseks makstav perioodiline toetus. Koolieelse lasteasutuses käiva lapse toitlustamise toetus 1 Toetus on Tapa valla koolieelses lasteasutuses käiva Eesti rahvastikuregistri andmetel Tapa valla lapse toidukulu päevamaksumuse tasumine valla eelarvest.

Teenuste osutamise voimaluste jagamine

Eaka sünnipäevatoetus 1 Sünnipäevatoetus on Tapa valla eelarvest eakale isikule Toimetulekuraskuseks loetakse, kui taotlejale või tema perekonnale jääb pärast kõigist sissetulekutest netopalk, stipendium, riiklikud rahalised hüvitised, elatisraha jms põhjendatud elamiskulude mahaarvamist kuus kasutada summa, mis on alla kahekordset riiklikku toimetulekupiiri.

Erakorraline toetus 1 Erakorralist toetus isikule või perekonnale erandkorras makstav toetus abitusse olukorda elatusvahendi kaotuse, õnnetusjuhtumi, kriisiolukorra või muu sarnase juhtumi tõttu sattumise korral. Koduteenus 1 Koduteenus on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Teenuste osutamise voimaluste jagamine