Tutvustada ulemaailmse mitmekesisuse strateegia.

Investeerimine bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisse võib olla mitmel moel tasuv ning see võimaldab kliimaprobleemidele kulutõhusalt reageerida. Käesoleva strateegiaga püütakse parandada peamiste sektorite lõimumist, eelkõige selliste eesmärkide ja meetmete abil, millega suurendatakse põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse positiivset rolli bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisel ja säästval kasutamisel[20]. Strateegia vaadatakse

Uus veebileht sisaldab nii keskkonnaalaseid kui sotsiaalseid andmeid, mis on olulised ESG sidusrühmadele, sealhulgas klientidele, partneritele, investoritele, töötajatele ja potentsiaalsetele töötajatele. Nende andmete avaldamine on kriitiline samm Beldeni pidevas pühendumuses tagada kõigile töötajatele lugupidav, mitmekesine ja turvaline töökoht ning kooskõlastatud algatus, kui ettevõte hakkab oma ESG-lähenemist vormistama.

Uus veebileht sisaldab Beldeni esimest avalikustamist iga-aastaste mitmekesisuse andmete kohta. Beldeni eesmärk on edendada meeskonnatöö kultuuri, mis toetab mitmekesisust ja kaasatust ning on pühendatud võrdväärse keskkonna loomisele selle töötaja jaoks. Nende andmete avaldamisega tunnistab Belden, et see on vajalik esimene samm tööjõu mitmekesisuse saavutamiseks ja ettevõte kasutab oma ressursse, et jätkata sisemisi muutusi.

  • Belden tutvustas uut ESG veebisaiti, mis tõstab esile mitmekesisuse andmeid - OutBüro
  • Bioloogiline mitmekesisus on ka looduskapital, mis pakub majandustegevuseks vajalikke ökosüsteemi teenuseid.
  • Kuidas kaubelda binaarseid voimalusi ilma kahjumiteta
  • Valikud Kaubandus 3 Nisdon

Belden töötab välja usaldusväärse kogu ettevõtte mitmekesisuse strateegia, mis hõlmab täielikku tööjõu hindamist, terviklikke ülevaadet töökoha poliitikast ja tavadest ning töötajate koolitusi.

Seepärast on bioloogilise mitmekesisuse vähenemine suurim maailma ähvardav keskkonnaoht kliimamuutuste kõrval, ning need kaks on omavahel lahutamatult seotud.

Tutvustada ulemaailmse mitmekesisuse strateegia Trading Options Maksu vordlus

Kuna bioloogiline mitmekesisus on kliimamuutuse leevendamisel ja sellega kohanemisel väga oluline tegur, tuleb selleks, et vältida bioloogilise mitmekesisuse vähenemist, hoida maakera keskmise temperatuuri tõus alla 2 °C ning võtta samal ajal piisavaid kohanemismeetmeid, et vähendada kliimamuutuste vältimatute tagajärgede mõju.

Liigid hävivad praegu erakordselt kiiresti. Selline on olukord hoolimata sellest, et bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peatamiseks on võetud meetmeid, eriti pärast Võetud meetmetest saadud kasu on vähendanud pidev ja suurenev surve Euroopa bioloogilisele mitmekesisusele: maakasutuse muutumine, bioloogilise mitmekesisuse ja selle osade liigne kasutamine, invasiivsete võõrliikide levimine, saastamine ja kliimamuutus on jätkunud kas endises või kiirenevas tempos.

Bioloogilist mitmekesisust kahjustavad olulisel määral ka kaudsed tegurid, nagu rahvastiku kasv, inimeste vähesed teadmised bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas, ning asjaolu, et otsuste tegemisel ei võeta arvesse bioloogilise mitmekesisuse majanduslikku väärtust. Käesoleva strateegia eesmärk on peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja kiirendada ELi üleminekut ressursitõhusale ja keskkonnasäästlikule majandusele. See on Euroopa Visioon Ülemaailmne mandaat ELi Kuna bioloogilisel mitmekesisusel puudub hind ning seda ei kajastata ühiskonna arvepidamises, kannatab see sageli võitluses loodusvarade ja nende kasutamise pärast.

Ökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisuse majanduslikke aspekte käsitlevas rahvusvahelises uuringus TEEBi uuringmida komisjon rahaliselt toetas, soovitatakse võtta otsuste tegemisel arvesse bioloogilise mitmekesisuse majanduslikku väärtust ning kajastada seda arvepidamis- ja aruandlussüsteemides[9].

post navigatsiooni

Nagoyas seoti see soovitus ülemaailmse eesmärgiga ning see on üks praeguse strateegia paljudest põhimeetmetest. Kuigi bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peatamiseks võetavate meetmetega kaasnevad kulud,[10] on bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ka iseenesest ühiskonna jaoks tervikuna kulukas, eriti selliste sektorite jaoks, mis sõltuvad otseselt ökosüsteemi teenustest.

Näiteks putuktolmlemise majanduslik väärtus ELi põllumajandusele on hinnanguliselt 15 miljardit eurot aastas[11].

Avaleht » Belden tutvustas uut ESG veebisaiti, kus rõhutatakse mitmekesisuse andmeid Belden tutvustas uut ESG veebisaiti, kus rõhutatakse mitmekesisuse andmeid Aprill 22, värskendatud Uus veebileht sisaldab nii keskkonnaalaseid kui sotsiaalseid andmeid, mis on olulised ESG sidusrühmadele, sealhulgas klientidele, partneritele, investoritele, töötajatele ja potentsiaalsetele töötajatele.

Mesilaste ja teiste tolmeldajate arvu pidev vähenemine[12] võib tuua kaasa rängad tagajärjed Euroopa põllumeeste ja põllumajandus-ettevõtlussektori jaoks[13]. Erasektoris teadvustatakse neid ohte üha rohkem.

Tutvustada ulemaailmse mitmekesisuse strateegia Aktsiate tahendus

Paljud ettevõtjad Euroopas ja mujal hindavad praegu oma sõltuvust bioloogilisest mitmekesisusest ning seovad loodusvarade säästva kasutamise eesmärke ettevõtte strateegiatega[14].

Looduse potentsiaali täiel määral väärtustamine aitab saavutada paljusid ELi strateegilisi eesmärke: - Ressursitõhusam majandus. ELi ökoloogiline jalajälg on praegu kaks korda suurem kui ELi bioloogiline võimsus[15]. Kui EL kaitseb loodusvarasid ja parandab nende seisundit ning kasutab ressursse säästlikult, võib ta parandada majanduse ressursitõhusust ja vähendada sõltuvust väljastpoolt Euroopat pärit loodusvaradest.

Ökosüsteemipõhised lähenemisviisid kliimamuutuste mõju vähendamisele ja nendega kohanemisele võivad osutuda tehnoloogialahenduste kõrval kulutõhusaks võimaluseks, mis pakub lisaks bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisele ka mitmeid muid hüvesid.

Paljude rakendusteaduste areng sõltub loodusvarade mitmekesisusest ja pikaajalisest kättesaadavusest. Näiteks geneetiline mitmekesisus on meditsiini- ja kosmeetikatööstuse innovatsiooni peamine allikas, kuid ökosüsteemide taastamise ja rohelise infrastruktuuriga seotud innovatsioonipotentsiaal[16] on suures osas kasutamata.

Looduspõhine innovatsioon ning ökosüsteemide taastamise ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsmise meetmed võivad luua uusi oskusi, töökohti ja ärivõimalusi.

TEEBi uuringu kohaselt võivad ülemaailmsed ärivõimalused, mis tulenevad bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks tehtavatest investeeringutest, olla aastaks väärt 2—6 triljonit USA dollarit. See võimaldab tegevussuundade kujundamisel toetuda ajakohastele teadusandmetele ja -teabele. Nüüd tuleb teadmistebaasi kohandada vastavalt Komisjon teeb tihedat koostööd liikmesriikide ja Euroopa Keskkonnaametiga, et töötada Riiklikke, ELi ja rahvusvahelisi seire, aruandluse ja läbivaatamise kohustusi täiustatakse ja ühtlustatakse võimalikult palju muude keskkonnalaste õigusaktidega nt veepoliitika raamdirektiiv.

Kõnealuse raamistiku põhielementideks saavad ELi bioloogilise mitmekesisuse Euroopa bioloogilise mitmekesisuse teabesüsteemi BISE veebiportaalist saab peamine andme- ja teabevahetusplatvorm. Strateegia sisaldab erimeetmeid seire ja aruandluse parandamiseks. Bioloogilise mitmekesisuse seire ja asjakohase aruandluse sidumine ELi loodusvaldkonna õigusaktide, ühise põllumajanduspoliitika ÜPPühise kalanduspoliitika ja võimaluste piires ühtekuuluvuspoliitikaga aitaks hinnata kõnealuste meetmete mõju.

Komisjon jätkab suuremate teadustöö lünkade täitmist, mis hõlmab muu hulgas Euroopa ökosüsteemi teenuste kaardistamist ja hindamist, et suurendada meie teadmisi bioloogilise mitmekesisuse ja kliimamuutuse seostest, samuti selle kohta, milline on pinnase bioloogilise mitmekesisuse tähtsus selliste oluliste ökosüsteemi teenuste pakkumisel Tutvustada ulemaailmse mitmekesisuse strateegia CO2 sidumine ja toiduga varustamine.

Lase kaasa!

Teadusuuringute rahastamine uue ühise strateegilise raamistiku alusel aitaks samuti olemasolevaid teabelünki täita ning meetmeid toetada.

Lisaks osaleb EL ka edaspidi valitsustevahelises bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuseid käsitlevas teaduslik-poliitilises foorumis ja jätkab selle aktiivset toetamist, eelkõige selliste piirkondlike hindamiste tegemiseks, mille jaoks võib keskkonnateaduse ja keskkonnapoliitika kokkupuutepunktide laiendamiseks vaja minna ELi tasandi mehhanismi.

Kõik need eesmärgid koos aitavad peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ja ökosüsteemi teenuste kahjustumise, kuid samas on iga eesmärk suunatud konkreetse probleemi lahendamisele: bioloogilise mitmekesisuse ja sellega seotud ökosüsteemi teenuste kaitsmine ja taastamine eesmärgid 1 ja 2põllumajanduse ja metsanduse positiivse rolli suurendamine ning peamiste ELi bioloogilisele mitmekesisusele survet avaldavate tegurite vähendamine eesmärgid 3, 4 ja 5 ning ELi panuse suurendamine maailma bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisel eesmärk 6.

Iga eesmärgi saavutamiseks on ette nähtud meetmepaketid, mis on koostatud vastavalt konkreetsele probleemile, mida teatava eesmärgi kaudu soovitakse lahendada. Konkreetsed meetmed on esitatud käesoleva teatise lisas. Vajaduse korral viiakse läbi täiendav meetmete mõju hindamine[18].

Ajaliselt piiritletud ja mõõdetav eesmärk kiirendab nimetatud direktiivide rakendamist ning neis seatud eesmärkide saavutamist.

Sellega toetatakse ELi jätkusuutliku majanduskasvu eesmärke,[19] aidatakse leevendada kliimamuutust ja kohaneda selle tagajärgedega ning edendatakse samal ajal majanduslikku, territoriaalset ja sotsiaalset ühtekuuluvust ja kaitstakse ELi kultuuripärandit. Samuti tagatakse ökosüsteemide parem funktsionaalne seos Natura alade sees ja nende vahel ning muudel maismaa-aladel. Kuid arvestades kasu, mida bioloogiline mitmekesisus ja ökosüsteemi teenused paljudele sektoritele annavad, ei ole need jõupingutused siiski piisavad.

Tutvustada ulemaailmse mitmekesisuse strateegia Kanada aktsiaoptsioonide maksustamine

Käesoleva strateegiaga püütakse parandada peamiste sektorite lõimumist, eelkõige selliste eesmärkide ja meetmete abil, millega suurendatakse põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse positiivset rolli bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisel ja säästval kasutamisel[20]. Põllumajandusega seoses toetavad kõnealust eesmärki samuti 1.

Tutvustada ulemaailmse mitmekesisuse strateegia Binaarsete valikute ulevaated

ÜPP ja ühise kalanduspoliitika eelseisev reform ning uus mitmeaastane finantsraamistik annavad võimaluse suurendada sünergiat ja ühtsust bioloogilise mitmekesisuse kaitse-eesmärkide ning ÜPP ja kalanduspoliitika ning muude poliitika-eesmärkide vahel. B Metsad: Saavutada kalavarude populatsiooni heale seisukorrale iseloomulik vanuseline ja suuruseline koosseis, majandades kalavarusid viisil, mis ei avalda negatiivset mõju muudele kalavarudele, liikidele ja ökosüsteemidele; sellega toetatakse hea keskkonnaseisundi saavutamist Igal aastal tekitavad invasiivsed võõrliigid ELis kahju ligikaudu 12,5 miljardit eurot.

Hoolimata sellest, et invasiivsete võõrliikidega seotud probleemid on paljude liikmesriikide jaoks samad, puudub praegu konkreetne ja kõikehõlmav ELi poliitika invasiivsete võõrliikide tõrjumiseks v.

Selle puuduse kõrvaldamiseks nähakse käesoleva strateegiaga ette konkreetne ELi õiguslik vahend, mis aitaks muu hulgas lahendada invasiivsete võõrliikide liikumisteede, võõrliikide varajase tuvastamise ja sellele vastava tegutsemise ning võõrliikide piiramise ja haldamisega seotud probleeme.

Selleks on vaja võtta meetmeid ELis, aga ka kogu maailmas, kuna EL kasutab palju ka kogu maailma bioloogilise mitmekesisuse pakutavaid hüvesid ning on samas osaliselt vastutav selle vähenemise ja kahjustumise eest väljaspool ELi, mis on eelkõige toimunud pillava tarbimise tõttu. Strateegia kaudu püütakse sihipäraste jõupingutuste abil vähendada EList pärinevat survet bioloogilisele mitmekesisusele ning toetatakse majanduse keskkonnasõbralikumaks muutmist kooskõlas prioriteetidega, mis EL on seadnud ÜRO Samuti peab EL täitma konventsiooniosaliste Bioloogilise mitmekesisusega seotud eesmärke toetavad mitmed olemasolevad või kavandatavad meetmed ja algatused.

  • EUR-Lex - DC - ET
  • Многие поколения мечтали об этом веке, но достигли его лишь .
  • Binaarse Parinti demonstration Split
  • Cara Penarikan Dana Binaarne valik

Näiteks Selleks, et vältida bioloogilise mitmekesisuse vähenemist, on oluline hoida maakera keskmise temperatuuri tõus alla 2 °C.