Teenuse turustamiseks voi seaduslikuks turustamiseks, Hydroscandi Privaatsuspoliitika

Kuid see ei mõjuta sellise andmetöötluse seaduslikkust, mis on toimunud enne nõusoleku tühistamist. Hydroscand töötleb isikuandmeid vastavalt oma seaduslikele huvidele, tuginedes Hydroscandi õigustatud vajadusele isikuandmete kasutamiseks meie toodete ja teenuste statistikaks ning turundamiseks, kindlustamaks maksekindlust ja pettuste tõkestamist ning toetamaks juriidiliste kohustuste täitmist tulenevalt seadustest ja muudest õigusaktidest.

Lisaks lepingule kohustub ostja rangelt kinni pidama nii e-kaubanduse platvormi kasutustingimustest kui ka kõikidest teistest F9 poolt kodulehel avaldatud juhistest ja kohalduvatest õigusaktidest. OSTJA 3. Pooled on selgesõnaliselt kokku leppinud, et ostja, sh tema vahendajad ja töötajad, tegutsevad iseseisvate töövõtjatena ja F9 vahendajatel, esindajatel või töötajatel ei ole mingeid volitusi sõlmida lepinguid kolmandate isikute nimel või kohustada F9-t ühelgi viisil, va kui kolmas isik on teda selgesõnaliselt kirjalikult volitanud.

Võõrkeelse pakendimärgistusega ravimite turustamine Eestis Erandina on ravimit lubatud müüa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi keelses pakendis, kui 1 ravimit ei turustata otse patsiendile nt ainult haiglas või ainult veterinaararsti kasutatavad ravimid või 2 kui sama toimeaine ja tugevusega ravimeid Eestis ei turustata ning ravimiga katkematu varustatuse tagamine on oluline inimese või looma tervise seisukohast. Võõrkeelses pakendis turustatav ravim peab vastama Teenuse turustamiseks voi seaduslikuks turustamiseks kehtivatele müügiloa tingimustele välja arvatud pakendimärgistuse keel.

Hankige tasulist 500 dollarit + TASUTA, kasutades ainult ühte postitust Facebookis (teenige rah...

Riigikeelse pakendi nõudest erandi tegemiseks tuleb ravimi müügiloa hoidjal Ravimiametile esitada allkirjastatud taotlus ravimi võõrkeelses pakendis turustamiseks. Taotluse vormi leiate siit.

2. Vastutava töötleja kontaktandmed

Taotluse vormil tuleb muuhulgas märkida mis keeles on pakendimärgistus, võõrkeelse pakendi kasutamise asjaolud ja põhjendus nt tarneraskus, ravimi vähene kasutus, haiglaravim vmsravimi kogused või periood, mille jooksul soovitakse ravimit võõrkeelses pakendis turustada. Ühtlasi tuleb Ravimiametile edastada võõrkeelse pakendi kavand, mida kasutatakse seni, kuni müügiloaga kinnitatud pakend ei ole saadaval. Võõrkeelse pakendi kasutamiseks võib taotleda ka alalise loa.

Privaatsus 1. Üldist Nordic Beach OÜ on pühendunud oma klientide ja tarnijate privaatsuse kaitsmisele. Käesolevas privaatsusteatises sätestatakse, milliseid isikuandmeid me salvestame, kuidas neid töötleme ja kuidas saate kasutada oma õigusi andmesubjektina näiteks õigus oma andmetele juurde pääseda või neid muuta.

Ka võõrkeelse pakendi puhul tuleb tagada, et patsiendid saaksid ravimit ohutult kasutada. Jaemüügiravimitel on reeglina nõutud pakendile eestikeelse infolehe lisamine.

Teenuse turustamiseks voi seaduslikuks turustamiseks

Taotlusel tuleb kirjeldada, kus ja kuidas infoleht lisatakse. Infolehe võib lisada müügiloa dokumentatsioonis näidatud tootmiskohas või kokkuleppel Ravimiametiga mõnes muus ravimite tootmise tegevusloaga ettevõttes.

Võõrkeelsete pakendite kleebistamist lubatakse samadel alustel võõrkeelse pakendi lubamise tingimustega.

Teenuse turustamiseks voi seaduslikuks turustamiseks

Kleebistada on võimalik ka tsentraalse müügiloaga ravimite pakendeid, kuid oluline on meeles pidada, et see peab toimuma müügiloa dokumentatsioonis kinnitatud tootmiskohas ja olema kooskõlastatud Euroopa ravimiametiga. Euroopa Ravimiamet on tsentraalse müügiloaga ravimite pakendi märgistuse ja pakendi infolehe erandi taotlemiseks avaldanud juhendi. Taotlus võõrkeelse märgistusega pakendi kasutamiseks tuleb saata aadressile documentation ravimiamet.

Teenuse turustamiseks voi seaduslikuks turustamiseks